6
Tüünï ada taꞌdiila a kadu nyeꞌdꞌde
Ka nagöre eede, ka ömöꞌdï töccö ana kada ka tümmü adene ka nïïmö tiya toroko ya, aaga na ümmü tumma ma Masala no ana eedi dhorro no, aaga kungngo ka talaala iꞌi ka fïïnï taꞌdiila, afa ka eyi tiya üüdü ïïꞌdï oꞌo taꞌdïnggö ka tatoroko ka eyi tiya üüdü afeꞌde. Aaga faana ka oona aaga takinyi njaana koꞌdo a linggo, nggeege ara aaga talinggo eema ana serïye tiya Almasiihi ka asaasa angnga iini ya. Ömöꞌdï ya üünï eyi yiini aꞌda iꞌi iiꞌbaana ya tumma dhorro taalo iꞌi ya nïïmö, iꞌi ïïsïnï eyi yiini. Ömöꞌdï tïïrï linggo niini taꞌdiila, üürü iꞌi ya aꞌdiila ya asa ka tanꞌdinigi eyi yiini cooꞌdo asa kafa tïïrï eyi yiini afa ömöꞌdï öccö. Aꞌa niki nggeege kudumma ömöꞌdï tiya talinggo nïïmö ya, iꞌi yungngo assa ka tammo iini unggodho iꞌi.
Kadu na laadene ka tumma ma Masala no, fa kene kosso ka eema tiya eene ya a ꞌdiila ya nja kadu tanno laana eege no.
Aaga fa tïïsïnï nanggeyi naada, taalo Masala ma tïïsïnïdene, ömöꞌdï ya adïnï migile ya iꞌi yungngo ataraana. Ömöꞌdï ya adïnïïgï a tasaasa ma tuuꞌda ya, ara taluna tuuꞌda ma tatoroko, ömöꞌdï ya adïnïïgï a Koronggore ya ara taluna tefe ka ꞌdï ka Koronggore. Aaga fa tagiꞌdi ka linggo tanno ꞌdiila no keere, ara angnga taluna eema ya aꞌdiila ka uuru tanno Masala ka töꞌdö no kaja ka tafa tagiꞌdi koꞌdo. 10 Nggeege kada kalinggo eema ya aꞌdiila ya a kadu aja ka taduna fïïnï, münda kadu na amma ka Yasu Almasiihi no angnga taꞌdiila nja eene nyeꞌdꞌde kungngo.
Tööjülü na eere no
11 Aaga assa ka kireereꞌbe tanno dhabbu no, eede ka tarigiri ada aaga a nïïsö tanno eede no.
12 Kadu na asaasa talinggo eema ma tuuꞌda ünꞌdügüngngö ma tasaasa Yahüüdü aꞌda kaꞌdiila nja eene no, eege kungngo ka asaasa taꞌbunu aaga karadene, eege kalingngo nggeege amang ka kadu tafaga eege keere kudumma tamma ka saliiꞌbi tiya Almasiihi. 13 Münda kadu na aradene no, taalo kümmü tumma ma serïye, eege kasaasa aꞌda aaga taradene amang kene tabbü ꞌdanïïsö aꞌda aaga kuurna taradene ma tuuꞌda keere. 14 Üürü aꞌa nasaasa tafünügü eyi yeede koꞌdo ya, nafünügü iꞌi koꞌdo ana Yasu Almasiihi kudumma iini ka teyi ka üüdü ma angnga, kudumma inde tanno iini no kafa ka eema ma ꞌbüdhülü itaalo a nïïmö ana aꞌa, aꞌa ka eyi tiya eede taalo aꞌa na nïïmö ka ꞌbüdhülü. 15 Ömöꞌdï saga tatendhe üürü taalo atatendhe taalo Masala manu kini, nïïmö ya aguꞌdaana ya taluna tefe ka ꞌdï ma Koronggore ma Masala ya ꞌdiila ya. 16 Ara Masala tanangnga taꞌdiila a ꞌbangnga a kadu tanno uurna tumma noono keere no, nja kadu na amma kono no nyeꞌdꞌde.
17 Ndama uuru tanno taalo aꞌa nasaasa ömöꞌdï anyamanya aꞌa ka oona, nagoola neede ka oona no, nagoola ma kadu tanno adïïdïrï aꞌa kudumma eere tiya Yasu.
18 Nagöre eede, fa ka türü tanno Uugaara Yasu Almasiihi ka aneene nja aaga ïnꞌdïlï. Amiin.