Waraga ma co
Ebraniin
Tafaꞌda tumma
Tatalaana yungngo agarigiri co kadu ma kaniisa tanno Yahüüdü no. Iꞌi uuꞌbu eege ka nanggeedi aꞌda kütü ka takïdhö ka tamma tanno eene ka uuru ma kadu kadalinggo eege.
Waraga ya ala angnga aꞌda Yasu iꞌi ya ꞌBiiꞌbala ma Masala. Iꞌi ana türü adagiiꞌbi kadhangga na Yahüüdü ka tamma kene no, iꞌi aguꞌdaana dhorro adagiiꞌbi naganeꞌbi ma ꞌbilli, aguꞌdaana dhorro adagiiꞌbi Müüsa, ya anangnga serïye ya Masala a Yahüüdü ya. Iꞌi aguꞌdaana dhorro adagiiꞌbi kaꞌboge ma Yahüüdü, kudumma iini taalo agüünï nïïmö ya toroko ya. Iꞌi ümmünü eyi yiini kada nïïmö ma tïrrï ma tagala tatoroko na kadu nyeꞌdꞌde ka naguuru nyeꞌdꞌde. A tatalaana afünügü nagiide koꞌdo nja iiya ma ꞌbüdhülü na aganeene a tamma no. Iꞌi adirina eema a kadu ma kaniisa aꞌda eege tütü ka tamma ka Masala taalo kama tüürü ma eema tiya Yasu ka talinggo ya.
1
Tumma na Masala nja ꞌBiiꞌbala tiya oono
ꞌBilli Masala magürünü naganeꞌbi kadageema nja kafaafa ma angnga a naguuru nja nafïïnï kada tonggoonyo. Lakiini ka naguuru tanno eere no, mageema nja angnga a ꞌBiiꞌbala tiya oono, ya ara takarna ka eema nyeꞌdꞌde yoono ka tadina ꞌbüdhülü ana iꞌi ya. ꞌBiiꞌbala iꞌi ya töyeene ma tïdhïndhï ma Masala iꞌi ya koronggore ma taneene tanno oono afa ka eema nyeꞌdꞌde a türü ma tumma tanno iini, a kini ka ndagala tatoroko naaja emmi ka nïïsö ma kuri ma tïdhïndhï ma Masala ka ꞌdotomboꞌdo. Nggeege iꞌi ïdhïndhï adagiiꞌbi kadhangga kudumma iini ka aꞌduga eere adagiiꞌbi nagareene neene.
Taalo Masala miki a tadhangga töccö,
“Oꞌo no ꞌBiiꞌbala tiya eede,
aꞌa nageene oꞌo ka uuru tanno.” 1.5 Tüüsü ma Nakaaru 2.7
Miki afeꞌde,
“Ara ta Pupa tiya iini
ata ꞌbiiꞌbala tiya eede.” 1.5 2 Samwiil 7.14
Ka Masala ka agürünü ꞌBiiꞌbala yoono ya dhidha ya ka ꞌbüdhülü ya, miki aꞌda,
“A kadhangga ma Masala tüürü kini kidha.”
A Masala meema tumma ma kadhangga miki,
“Marüꞌbü kadhangga kada tanya,
a kadu ma linggo noono ka nagonggoꞌdo ma ïssï.” 1.7 Tüüsü ma Nakaaru 104.4
Lakiini kudumma ma ꞌBiiꞌbala miki,
“Ka Masala, tauugaara nüüdü kara tütü turi taꞌbilli,
a kuufi ma tauugaara ta tiya üüdü dhorro turi.
Nasaasa oꞌo tumma no dhorro nanu ka tanno atoroko no,
yungngo a Masala, Masala müüdü ka tagesse oꞌo
masiri uuꞌba üdü ka üüdü ma dhodho masa ka titaalo manangnga a kijöögö.” 1.9 Tüüsü ma Nakaaru 45.6–7
10 Miki afeꞌde,
“Ka Uugaara, narüꞌbü ꞌbüdhülü ka dhidha,
narüꞌbü oꞌo ꞌdotomboꞌdo ana iisine ma oꞌo.
11 Eege kara tamanyaga, ara oꞌo ka tütü,
kara toorodo afa tenꞌdi.
12 Ara oꞌo taꞌdukunjaana eege koꞌdo
afa tenꞌdi ka temꞌbele,
lakiini oꞌo naganuuru nüüdü taalo kara titaalo.” 1.12 Tüüsü ma Nakaaru 102.25–27
13 Taalo Masala miki a kadhangga,
“Emmi kede ka nïïsö ma kuri kita,
ara aꞌa tanangnga diidi yüüdü küdü
ka uune nasiri kene.” 1.13 Tüüsü ma Nakaaru 110.1?
14 Kadhangga eege ka nagoronggore tanno linggo ada Masala, na oono ka kürünü eege kööꞌdö takarna ka toolonadene?

1:5 1.5 Tüüsü ma Nakaaru 2.7

1:5 1.5 2 Samwiil 7.14

1:7 1.7 Tüüsü ma Nakaaru 104.4

1:9 1.9 Tüüsü ma Nakaaru 45.6–7

1:12 1.12 Tüüsü ma Nakaaru 102.25–27

1:13 1.13 Tüüsü ma Nakaaru 110.1