2
Aaga adïnö koꞌdo
Ïkïrï angnga kara tagümmü talaana na ꞌdiila naaja ka taföönyö no ïïꞌdï angnga tagaama. Üürü tumma na kadhangga ka tageema no katiminꞌda ya, ömöꞌdï ya asilli tumma no anu kide ya, ara taluna tapusu adene miini ka teyi. Ara angnga tarünö nya aja ka tagüünï töꞌbö a toolonadene tanno ïdhïndhï? Na Uugaara ka tatiraana ana oona miini ka dhidha, a kadu na föönyö no kiki angnga aꞌda katiminꞌda. A Masala tamma ka tumma tanno eene ana eema keefe yoono ka tagalinggo ya nyeꞌdꞌde a türü ka tatonggoonyo ana eema tiya oono ka amana a kadu a Koronggore tiya Insili ya.
Yasu afeene nja nagöre tanno iini
Taalo Masala manangnga kadhangga kada naguugaara ma ꞌbüdhülü tiya ara töꞌdö, yïïdï ka tageema miini ya. Afa ma sorne ka tiki aꞌda,
“Ömöꞌdï aꞌda minna nagïïgï tumma miini?
Tadüꞌdꞌdü aꞌda minna na oꞌo tafa kini?
Nagalinggo oꞌo iꞌi ka idhilli ka taꞌbuugu ka kadhangga keere,
nanangnga ndalembö iini nja tïdhïndhï,
nanangnga eema ïnꞌdïlï kini ka uune.” 2.8 Tüüsü ma Nakaaru 8.4–6
Iki aꞌda Masala manangnga iꞌi ka tauugaara ma eema ïnꞌdïlï eema nyeꞌdꞌde kungngo iini, lakiini taalo angnga kiji tadüꞌdꞌdü ka tauugaara ma eema nyeꞌdꞌde ꞌbïtïngngö. Lakiini kiji ungngo Yasu ömöꞌdï ya agalinggo adene idhilli ka taꞌbuugu ma kadhangga ya, amang kini a türü ma Masala ara teyi ka üüdü ma kadu nyeꞌdꞌde kiji ungngo iꞌi a türü a tïdhïndhï, kudumma iini ka teyi a tadhügürü.
10 Tumma dhorro Masala oogo mungngo marüꞌbü eema ïnꞌdïlï ma tïdhïndhï tanno oono, kono ka anangnga Yasu ka tinsili ka dhügürü, töꞌdö ana laala kadhabbu ka toolonadene nyeꞌdꞌde. 11 Iꞌi amana kadu ka tinsili ka tatoroko tanno neene iꞌi nja kadu tanno insili no nyeꞌdꞌde, pupa yeene unggodho. Yungngo Yasu ka taalo ana modolo ma tümmünü eege aꞌda nagöre. 12 Iki,
“Ara aꞌa teema nja nagöre tanno eede ana eere tiya üüdü
nawe tüüsü ka kaniisa.” 2.12 Tüüsü ma Nakaaru 22.22
13 Iki afeꞌde,
“Ara aꞌa tümmünü eyi yeede a Masala.” 2.13 Asaiya 8.17
Afada iki afeꞌde,
“Aꞌa nungngo kita nja laala tiya Masala ka anangnga aꞌa ya.” 2.13 Asaiya 8.18
14 Aga laala katosso ka tuuꞌda nja erïïdö, a Yasu osso kide nja eene afeene afa eege amang ka inde tanno iini tiidi Ebliisi ya ana türü ma inde. 15 Oolona kadu no ka kasaga, eene kariꞌba inde ya. 16 Taalo iꞌi öꞌdö toolona kadhangga, lakiini iꞌi öꞌdö toolona laala ya Abrahiim. 17 Nggeege ïkïrï kara tafeene nja nagöre tanno iini ka eema ïnꞌdïlï, amang kini tana ꞌbangnga ada uugaara ma kaꞌboge ya adho ka fïïnï ka linggo na Masala, amang kini taagala tatoroko na kadu. 18 Kudumma iini ana oona miini adhügürü adakaꞌbꞌbadene amang kini toolona kadu na aꞌbꞌbadene no.

2:8 2.8 Tüüsü ma Nakaaru 8.4–6

2:12 2.12 Tüüsü ma Nakaaru 22.22

2:13 2.13 Asaiya 8.17

2:13 2.13 Asaiya 8.18