3
Yasu alaana Niködimus
A ꞌbïtïngngö taga Fariisi inggide uugaara ma Yahüüdü ana eere aꞌda Niködimus, iꞌi ya taꞌba ma naFariisi. Unggeene ooso kungngo aco ka Yasu iki iini, “Rabi, (aꞌda Tatalaana) kussu ungngo aꞌda oꞌo na tatalaana ya öꞌdö ndama Masala ya. Taalo ömöꞌdï ma tambaanya talinggo eema keefe afa ma tiya üüdü ka talinggo ya itaalo illi ka Masala ka taneene nja iini.”
A Yasu tiki iini, “Ara aꞌa tadirina tumma oꞌo dhorro, taalo ömöꞌdï ma tassa ka tauugaara ma Masala illi iini ka tageenedene afeꞌde.”
A Niködimus tiki iini, “Ara ömöꞌdï teenedene nya iini ka tadhabbu? Atapadaga ka nïïmö ka feelü assa ka teenedene afeꞌde?”
A Yasu tiki, “Ara aꞌa tadirina tumma oꞌo dhorro, taalo ömöꞌdï ma tara co ka tauugaara ma Masala illi kini ka teenedene ndama ꞌbïïdï nja Koronggore. Ömöꞌdï ya ageenedene ndama tuuꞌda ya iꞌi ya tuuꞌda, lakiini ömöꞌdï ya ageenedene ndama Koronggore ya iꞌi ya koronggore. Fa tadhere ka tumma tanno eede ka tiki oꞌo no aꞌda, ‘Aaga teenedene afeꞌde.’ Tanya kïïsö co kita eene kasaasa, aaga taföönyö tïïsö miini, lakiini aaga sa katitaalo kussu kita eene kööꞌdö ndama iini kita, aaga taalo kussu kita eene kïïsö co, nggeege kafeene nja ömöꞌdï tiya ara teenedene ndama Koronggore ya.”
A Niködimus tiki, “Tumma no katalinggo adene nya?”
10 A Yasu tiki iini, “Oꞌo no tatalaana ma Israyil, na oꞌo sa ka titaalo nussu tumma no? 11 Ara aꞌa tadirina tumma oꞌo dhorro, keema ungngo nïïmö yïïdï ka tussu ya, ungngo tadirina nïïmö yïïdï ka tadïnö kide ya, illi aaga taalo kamma ka tumma tanno ïïdï. 12 Nageema aꞌa nja aaga ma eema ma ꞌbüdhülü aaga taalo kamma, ara aaga tamma nya kede kara teema nja aaga ana eema ma ꞌdotomboꞌdo? 13 Taalo ömöꞌdï ma tasïrö ꞌdotomboꞌdo illi ꞌBiiꞌbala ma Tadüꞌdꞌdü iꞌi yungngo öꞌdö kuꞌbu ndama ꞌdotomboꞌdo. 14 Afa ma tiya Müüsa ka tagaꞌdala nï koꞌdo ka dhïïle kungngo ya, 3.14 Tineene 21.9 ara ꞌBiiꞌbala ma Tadüꞌdꞌdü taꞌdinanja koꞌdo nggeege, 15 amang ka kadu tanno amma kini no taluna tefe ka ꞌdï taꞌbilli.
16 “Kungngo Masala masaasa kadu nyeꞌdꞌde, mïkïrï ka kürünü ꞌBiiꞌbala yoono ya unggodho ya, amang ka kadu tanno amma kini no tafa taama, lakiini kataluna tefe ka ꞌdï taꞌbilli. 17 Taalo Masala magürünü ꞌBiiꞌbala yoono ka kadu aꞌda ümmü eege, lakiini moono ka toolona kadu ana iꞌi. 18 Ömöꞌdï ya amma ka ꞌBiiꞌbala ya, taalo ara tahükümüdene, a ömöꞌdï ya taalo amma kini ya, ümmü adene, kudumma iini taalo amma ka ꞌBiiꞌbala ma Masala tiya unggodho ya. 19 A tahükümü no, kudumma töyeene köꞌdö ka ꞌbüdhülü, illi kadu ka asaasa talüllü ka tagiiꞌbi töyeene, kudumma eene ka talinggo eema ya toroko ya. 20 Ömöꞌdï ya linggo eema ya toroko ya anu ka töyeene, itaalo ara co ka ꞌbuugu tiya öyeene ya, kudumma eene kariꞌba a kadu katiji eema yiini ka talinggo ya. 21 Lakiini ömöꞌdï ya alinggo eema ya dhorro ya, anna ka ꞌbuugu tiya öyeene ya, amang ka kadu tiji linggo niini kussu aꞌda fïïnï ma Masala iꞌi ya miini.”
Yasu nja Yühanna tiya Tatambeese ya
22 Ïkïrï Yasu ka tunggeene aco anya ma Yahüüdiya nja kadalaadene tanno iini, adaganna kide nja eene atagambeese eege. 23 A Yühanna takambeese afeꞌde ka Een Nün, kete ma Saliim, kudumma ꞌbïïdï ka tadhabbu kide, a kadu ticci ka tambeesedene kide. 24 Aꞌda aleefe Yühanna üfürü co ka pabuusu. 25 A taga Yahüüdü taꞌbununjaana kuꞌbu ka tumma nja kadalaadene tanno Yühanna, kudumma tagunaana ma taanyara. 26 Kïkïrï ka ööꞌdö ka Yühanna kiki iini, “Rabi, (aꞌda Tatalaana) ömöꞌdï ya aganna ka ndaꞌda ma Ürdün nja oꞌo ya yüüdü ka tageema tumma miini ya, inni kanna ambeese, a kadu ticci kini kide.”
27 A Yühanna tiki eene, “Taalo ömöꞌdï ma taꞌduga nïïmö ünꞌdügüngngö illi ka Masala ka anangnga iini ndama ꞌdotomboꞌdo. 28 Aaga ka nanggeyi tanno ada kaföönyö aaga eede ka tiki aꞌda, ‘Taalo aꞌa na Almasiihi, illi aꞌa nagürünüdene kini kidha.’ 29 Ömöꞌdï ya arna ya iꞌi yungngo a nyori ma aka. A teefe ma tatarna iꞌi aꞌdïngnge atoodo ka tumma tanno iini adhodho kini ka föönyö tumma niini, a ꞌbïtïngngö dhodho neede ka ndafaradene kudumma iini. 30 Iꞌi ama tasisigi co aadha, ara aꞌa ka tapapataga keere.”
Ömöꞌdï ya öꞌdö ndama ꞌdotomboꞌdo ya
31 Ömöꞌdï ya ööꞌdö kuꞌbu ndama ooꞌdo ya, iꞌi yungngo ka kadu kidha nyeꞌdꞌde, ömöꞌdï ya anna ka ꞌbüdhülü ya, iꞌi ya ama ꞌbüdhülü eema tumma ma kadu ma ꞌbüdhülü. Aya öꞌdö ndama ꞌdotomboꞌdo ya iꞌi yungngo ka kadu kidha nyeꞌdꞌde kungngo. 32 Eema tumma niini ka tadïnö kide adaföönyö no, lakiini taalo ömöꞌdï unggodho kungngo amma ka tumma tanno iini. 33 Ömöꞌdï ya amma ka tumma tanno iini ussu aꞌda tumma na Masala ka dhorro. 34 Ömöꞌdï ya Masala ka kürünü iꞌi ya, eema tumma ma Masala, kudumma Masala manangnga Koronggore a kadu aꞌda taalo faana kide. 35 A Pupa asaasa ꞌBiiꞌbala ümmünü eema iini ka nïïsö nyeꞌdꞌde kungngo. 36 Ömöꞌdï ya amma ka ꞌBiiꞌbala ya ara taduna tefe ka ꞌdï taꞌbilli, ömöꞌdï ya taalo amma ka ꞌBiiꞌbala ya, taalo ara tassa ka tefe ka ꞌdï, ara tütü ka tapusu adene ma Masala.

3:14 3.14 Tineene 21.9