4
Yasu nja aka ma Samira
A naFariisi taföönyö aꞌda Yasu alaana kadalaadene ambeese eege kadhabbu a kadu tanno Yühanna. Tumma dhorro Yasu ka eyi tiya iini taalo akambeese, lakiini kadalaadene niini eege kungngo kagambeese kadu. Ka Yasu ka tussu tumma no ya, unggeene ka Yahüüdiya afada aaco Jaliil. Iꞌi ama tunggeene adho ka Samira.
Öꞌdö ka anya ma Samira mana eere aꞌda Sukar, makete ka ꞌbuugu tiya Yaguub ka anangnga a ꞌbiiꞌbala tiya iini Yüüsïf. 4.5 Takwiin 48.22 Össe ma Yaguub makete kita miini kita, aga Yasu ka tagunggeene agiꞌdi, ïkïrï ka temmi ka tinggini ma össe ka uuru ka teene. Aka ma Samira möꞌdö ma tindi ꞌbïïdï, ïkïrï Yasu ka tiki oono, “Nya ꞌbïïdï aꞌa nooye.” Kudumma kadalaadene tanno iini ka unggeene kaco tana eema ma taguri ka anya.
Mïkïrï aka ma Samira ka tiki iini, “Oꞌo na taga Yahüüdü aꞌa na madaga Samira, oꞌo saga asaasa ꞌbïïdï kede aꞌda nooye nya?” Kudumma Yahüüdü taalo kunggunaana koona nja kadu ma Samira.
10 Ïkïrï Yasu ka tiki oono, “Küdü ka tussu eema ya Masala ka amana a kadu ya, na oꞌo tagussu ömöꞌdï ya arangnga ꞌbïïdï küdü aꞌda ooye ya, ara oꞌo takindini aꞌa ara aꞌa takinya ꞌbïïdï ma tefe ka ꞌdï oꞌo.”
11 Aka tiki iini, “Ka ömöꞌdï eede, taalo rembe küdü, össe tadhonggoro na oꞌo sa taluna ꞌbïïdï ma tefe ka ꞌdï kiga? 12 Pupa yïïdï Yaguub anangnga össe mo ungngo adakooye ꞌbïïdï kide iꞌi nja laala tiya iini nja eema ma erïïdö tiya iini, oꞌo nagiiꞌbi Yaguub?”
13 A Yasu tiki oono, “Ömöꞌdï ya tooye ꞌbïïdï ya ara tenege tagu iꞌi afeꞌde, 14 lakiini ömöꞌdï yeede ka tinyi ꞌbïïdï iini ooye ya, taalo tenege ka tagu iꞌi afeꞌde turi. A ꞌbïïdï yeede ka tinya iini ya ara ta nduguli ma tefe ka ꞌdï kini ka oona taꞌbilli.”
15 Aka tiki iini, “Nya ꞌbïïdï ya aꞌa ömöꞌdï eede, amang ka tenege tafa tagu aꞌa nafa töꞌdö tügü ꞌbïïdï kita.”
16 Iki oono, “Kolo tümmünü nyuri yüüdü na oꞌo sa ka tafada nööꞌdö kita.”
17 Aka tiki, “Taalo nyuri eede.”
A Yasu tiki oono, “Tumma dhorro eege kungngo üüdü ka teema aꞌda, ‘Taalo nyuri üüdü,’ 18 kudumma naganyori kada kanna küdü kïïdümmü, aya küdü ꞌbïtïngngö ya taalo nyuri yüüdü iꞌi ya miini a tumma nüüdü ka timinꞌda.”
19 Aka tiki, “Niji oꞌo kada neꞌbi ömöꞌdï eede. 20 Kafaafa ma ungngo kagümmü Masala ka ꞌdikinya tammo, aaga na Yahüüdü no tiki aꞌda, Örsaliim ꞌbuugu ma tümmü Masala kide.”
21 A Yasu tiki oono, “Amma ka tumma tanno eede aka, uuru kinggide aaga sa ka tümmü Pupa taalo ka ꞌdikinya tammo alla ka Örsaliim. 22 Aaga na ma Samira no kamma aaga ka nïïmö tiya ada ka titaalo kussu ya, ungngo na Yahüüdü no kümmü ungngo nïïmö yïïdï ka tussu ya, kudumma toolona ka töꞌdö ndama Yahüüdü. 23 Lakiini uuru kinggide kara sa kööꞌdö eege kungngo kandöꞌdö ꞌbïtïngngö a kadu na ümmü Masala timinꞌda no kasa ka tümmü Pupa a koronggore nja timinꞌda, eege kungngo ka kadu tanno ümmü Pupa ka asaasa eege no. 24 Masala ma Koronggore, a kadu na ümmü oogo no, kümmöönö a koronggore dhorro.”
25 Aka tiki iini, “Nussu aꞌa aꞌda Almasiya (ana eere aꞌda Almasiihi) atöꞌdö. Kini ka töꞌdö ara tadirina eema ungngo ïnꞌdïlï kungngo.”
26 A Yasu tiki oono, “Aꞌa nungngo neema nja oꞌo kungngo aꞌa namiini.”
27 Amussu kungngo ya ïkïrï kadalaadene niini ka tafada, kaduna iꞌi ka teema nja aka kadhere. Lakiini taalo ömöꞌdï ana kene iki iini aꞌda, “Nasaasa oꞌo minna kono?” nja iini ka tiki aꞌda, “Neema oꞌo nja oono amana?”
28 Aka tinyi seeꞌde ma ꞌbïïdï yoono kuꞌbu mara tapadaga co anya miki a kadu, 29 “Aaga köꞌdö aaga tassa ka ömöꞌdï tiya adirina eema yeede ka tagalinggo ya nyeꞌdꞌde kungngo. Taalo tanggaaga ta Almasiihi iꞌi ya miini?” 30 Kïkïrï ka ööꞌdö kürö ndama anya kööꞌdö ka kini.
31 Kita miini kita ya, ïkïrï kadalaadene ka tiki a Yasu, “Tatalaana agu eema.”
32 Ïkïrï ka tiki eene, “Kuri ungngo eede ka kuri taalo aaga kussu iꞌi.”
33 Kïkïrï ka tindini ajeene kiki, “Öꞌdö ömöꞌdï ana eema ma kuri iini?”
34 A Yasu tiki eene, “Kuri yeede aꞌda nalinggo linggo na ömöꞌdï tiya agürünü aꞌa ya natïïmö eege. 35 Taalo aaga kiki aꞌda, ‘A nagatereene ka egïïsö a kadu sa karaana’? Ara aꞌa tiki aaga, aaga afaꞌda ïïye aaga tassa co nasigeene asa migile tarume masa taꞌbassa ma tasaasa taradene. 36 A tataraana ma migile ara taꞌduga faana yiini, awagaana migile koona ma tefe ka ꞌdï taꞌbilli, ömöꞌdï ma siga tadhodho nja ömöꞌdï tiya araana ya. 37 A tumma na adiridene no töꞌdö dhorro aꞌda, ‘Ömöꞌdï öccö adïnïïgï aya taraana.’ 38 Nagürünü aꞌa aaga aꞌda aaga co tara migile ka siga tanno ada katitaalo kadhügürü iini no, ömöꞌdï könö agadhügürü iini aaga tara migile ma dhügürü tiya iini.”
Kadu ma Samira kadhabbu kamma ka Masala
39 A kadu ma anya ma Samira kadhabbu kamma kini ka tumma tanno oono ka tirina eene no, kudumma oono miki aꞌda, “Iꞌi ya tirina eema yeede ka tagalinggo ya nyeꞌdꞌde kungngo.” 40 A kadu ma Samira kööꞌdö kini kiki iini aꞌda, aneene nja eene, ïkïrï ka taganeene nja eene afüngngö eera. 41 A kadu na amma kini no tadhabbu kudumma eene kataföönyö tumma niini. 42 Kiki aka, “Taalo ungngo kamma kudumma ïïdï ka taföönyö küdü sugi, lakiini ungngo kaföönyö, ungngo tadïnö kide ma eyi tiya ïïdï unggodho ungngo, ungngo tussu aꞌda ömöꞌdï ya iꞌi ya Tatoolona ma kadu ma ꞌbüdhülü timinꞌda.”
Yasu oolona ꞌbiiꞌbala
43 Ka Yasu ka ndïïyü füngngö eera ya, ïkïrï ka tunggeene aco Jaliil. 44 (A Yasu ka eyi tiya iini iki aꞌda, “Taalo neꞌbi asaasadene ka anya tammo iini.”) 45 Kini ka ndala Jaliil ya, a kadu miini tadaꞌda iꞌi kudumma eene ka taganna ka Örsaliim ka Taanyara ma Tadaꞌda ka Erïïdö ma Yahüüdü kadadïnö ka eema tiya iini ka tagalinggo ya ïnꞌdïlï kungngo.
46 Ïkïrï ka ööꞌdö ka Kaana ka Jaliil kita iini ka taꞌbele ꞌbïïdï kada ngeeli ya. Ömöꞌdï ma Kafarnahööm ya alinggo nja uugaara ya, a ꞌbiiꞌbala tiya iini ka tamaara. 47 Ïkïrï ka föönyö aꞌda Yasu öꞌdö ka Jaliil ndama Yahüüdiya ya, ïkïrï ka ööꞌdö kini, asaasa iꞌi aꞌda ööꞌdö ka Kafarnahööm oolona ꞌbiiꞌbala yiini kini ka ndakete ka teyi.
48 Ïkïrï Yasu ka tiki iini, “Taalo aaga ka tamma illi aaga tiji türü nja eema keefe.”
49 Ïkïrï ömöꞌdï ka tiki iini, “Ka ömöꞌdï eede, aayu kuꞌbu aꞌda üfürü ꞌbiiꞌbala yeede teyi.”
50 Ïkïrï Yasu ka tiki, “Unggeene! ꞌBiiꞌbala yüüdü efe ka ꞌdï.” Ömöꞌdï tamma ka tumma tanno Yasu unggeene. 51 Kini ka tunggeene ka fïïnï ya, ïkïrï ka toreene nja kadu tanno alinggo nja iini no kiki iini, “ꞌBiiꞌbala yüüdü adïnö.”
52 Ïkïrï ka tindini eege, “Aꞌdiila aada?”
Kiki iini aꞌda, “Ka ooso uuru ka teene, iꞌi yungngo a ꞌbürüdü ka taadha kini.” 53 A pupa ma ꞌbiiꞌbala tagïïgï aꞌda tamana ya Yasu ka tiki iini aꞌda, “Adïnö ꞌbiiꞌbala yüüdü.” Ïkïrï ka tamma kini nja kadu ma ꞌdï tiya iini.
54 Eema yiini ka tagalinggo a türü teera kini ka ööꞌdö ka Jaliil ndama Yahüüdiya.

4:5 4.5 Takwiin 48.22