3
Yünan inynyo Ninawa
Uugaara tageema nja Yünan afeꞌde iki iini, “Fïkïꞌdö naco Ninawa anya ma dhabbu mo naco teema tumma neede ka tirina oꞌo no.” Ïkïrï Yünan ka fïkïꞌdö aco Ninawa afa ma tiya Uugaara ka tiki iini ya kungngo. Ninawa anya ma dhabbu kunggeene angnga kide a füngngö iidoona. A Yünan co anya ada kunggeene ka anya uuru na ïnꞌdïlï no eema iki aꞌda, “Ka füngngö kara töꞌdö a kadu keera ya, ara Ninawa tagaꞌdadene.” A kadu ma Ninawa tamma ka tumma tanno Masala, kïkïrï ka tiki aꞌda, a kadu tümmü tenege ïnꞌdïlï kadara ka kadu tanno ïïfï no nja na idhiidhi no, kakïrnï füꞌdö kene ka oona amang ka kadu tussu aꞌda eege kaadha ka tatoroko.
Ka uugaara ma Ninawa ka föönyö tumma no ya, afïkïꞌdö ndama uugaara tiya iini akïrnö tenꞌdi ma tauugaara iini ka oona, ara kakïrnï taliisi iini ka oona emmi ka füꞌdö. Anangnga tumma a kadu ma Ninawa,
“Tumma no köꞌdö ndama uugaara nja kadu tanno iini na ïïfï no, taalo ömöꞌdï ma tagolo nïïmö, kadu ïnꞌdïlï nja eema ma erïïdö nja kidheefele nja eefo taalo kara tagu nïïmö nja tooye ꞌbïïdï. Kadu nyeꞌdꞌde nja eema ma erïïdö kagïrnï nataliisi kene ka oona, a kadu nyeꞌdꞌde tafara ka Masala dhorro, kaadha ka tamꞌbaga tanno eene kadagalinggo no nja eema türü. Amang ka Masala tafada ka tagorooꞌbo tanno oono na dhiiri no, maana ꞌbangnga amang kaja tafa takaaya.”
10 Ka Masala ka tassa ka linggo tanno eene ka talinggo no, kaadha ka tatoroko tanno eene no, mafada maadha ka tagirina meene afa ma tiya oono ka tiraana ya kungngo, mitaalo ma kirina eege.