4
Tagorooꞌbo na Yünan
Eedi tatoroko ka Yünan ka tumma tanno, yungngo iini ka tagorooꞌbo. Ïkïrï ka tafara ka Uugaara iki, “Oꞌo na Uugaara no, taalo nïïmö yeede ka tiraana aꞌda naleefe aꞌa ka ꞌdï, iꞌi yungngo eede ka arünö areere naco Tarshiish. Nussu aꞌa oꞌo na Masala masaasa kadu mana ꞌbangnga, taalo magorooꞌbo sose sose masaasa kadu dhorro ma taalo mapusu kadu mo. ꞌBïtïngngö Uugaara, fa kede neyi, aꞌdiila eede kara teyi bala kede kefe ka ꞌdï.”
Uugaara tiki iini, “Aꞌdiila küdü kara tagorooꞌbo?”
A Yünan töꞌdö kürö ndama anya emmi ka fïïnï ma ndanaaya ma anya, ataküüfü fangga emmi ka tallappa miini ïndhïgï nïïmö ya ara töꞌdö ka Ninawa ya. Ïkïrï Masala Uugaara ka anangnga tansükülü ka tinggiridene ka Yünan ka üüdü, a tallappa miini tafa kini ïïꞌdï nïïmö tïlï iꞌi ka oona, ïkïrï Yünan ka tadhodho kuduma tansükülü. Lakiini naꞌbu ma taka, a Masala tanangnga ndaꞌdiino ka anyegeꞌde tansükülü karume. Ka ndanaaya ka ndöꞌdö koꞌdo ya, a Masala töꞌdö a tanya ndama fïïnï ma ndanaaya kaguꞌdaana a ndanaaya taguꞌdu Yünan ka üüdü eyigi koꞌdo. Iki aꞌda, “Aꞌdiila eede kara teyi bala ka tefe ka ꞌdï.”
Lakiini Masala miki iini, “Tumma kungngo üdü dhorro nagorooꞌbo dhindho kudumma tansükülü?”
A Yünan tiki, “Nagorooꞌbo aꞌa ꞌdo ma tara teyi.” 10 Lakiini Uugaara iki iini, “Minna agu oꞌo nagorooꞌbo ma tansükülü tanno üüdü ka titaalo nadhügürü ma tinggiri iꞌi ya, a tansükülü mo ma inggiridene ooso kungngo eyi taka. 11 Anya ma Ninawa mo madhabbu, yungngo eede ka tïnïgöögö moono, kadu ma Ninawa köꞌdö 120,000 taalo kussu nïïsö ma kuri neene ndama nïïsö ma küüle tanno eene eema ma erïïdö inggide adhabbu afeꞌde?”