2
Teenedene na Yasu
(Matta 1.18–25)
Ka nagürüünü tanno miini no kagööꞌdö tumma ndama uugaara tiya dhabbu ya ma Rööma ya, Akustus Kayisar, aꞌda a kadu tinnidene ka naanya ma Rööma koona nyeꞌdꞌde kungngo. Tineene na dhidha no eege kamiini, ka ürüünü tiya Karïnïyus kada uugaara ma Süüriya ya. A kadu tïkïrï ka tunggeene kaco naanya tanno eene, ma co takiri nagereene neene kuꞌbu.
Ïkïrï Yüüsïf ka tunggeene ndama anya ma Nasira ka Jaliil matra co Beetlaham ka Yahüüdiya anya ma Dawud ya siliga tiya iini ya. Miini kara co takiri nagereene neene kuꞌbu iꞌi nja ꞌbala tammo iini Mariyom, aꞌda magüröönö. Kene ka ndöꞌdö ka Beetlaham ya, ïkïrï teene ka ööꞌdö ka Mariyom. Mïkïrï ka tageene ꞌbiiꞌbala ma dhidha kada miide, maküdhü iꞌi ka oona maꞌdüürü iꞌi ka ma ma kuri ma leefo, a ꞌbuugu ma füngngö ka titaalo ka la ma kafala.
Katasaana nja kadhangga
Ka lodho tiya miini ya katasaana kinggide kaguri ana eema ma erïïdö, kalagalanjaana kide ooso kungngo. Ïkïrï tadhangga ma Masala ka tatele oona eene a türü na Uugaara taꞌdara kene ka oona a riꞌba tümmü eege dhindho. 10 Ïkïrï tadhangga ka tiki eene, “Aaga fa tariꞌba kudumma eede nöꞌdö aꞌa a tumma aaga kïdhïndhï ma tanangnga kadu ka tadhodho nyeꞌdꞌde kungngo. 11 Ka uuru tanno ageenenja Tatoolona yaada, ka anya tammo Dawud, Almasiihi ya Uugaara ya. 12 Ara aaga tussu aꞌda tumma neede ka dhorro ara aaga taluna ꞌbiiꞌbala ka taküdhü oona afüngngö ka ma ma kuri ma leefo.”
13 Kadhïmï ka kadhangga ka tatele oona kadhabbu, anno töꞌdö kuꞌbu ndama a ꞌdotomboꞌdo küüwe tüüsü kafünügü Masala koꞌdo.
14 “Aaga nangnga tïdhïndhï a Masala ka ꞌdotomboꞌdo,
a taꞌdiila ka ꞌbüdhülü nja kadu tanno oona kaꞌdiila nja eene no.”
15 Ka kadhangga ka ndanyalagaago kene ka oona kaco a ꞌdotomboꞌdo ya, kadirinaana tumma eene ka oona kiki, “Kico aago Beetlaham tassa ka tumma tanno a Masala ka tirina angnga no.”
16 Kïkïrï kico areere kaduna Mariyom nja Yüüsïf nja ꞌbiiꞌbala kafüngngö ka ma ma kuri ma leefo. 17 Kene ka ndadïnö ka ꞌbiiꞌbala ya, kïkïrï ka tagadünügü eene afa ma tiya tadhangga ka tagadünnü ma ꞌbiiꞌbala tiya kungngo. 18 A kadu na föönyö tumma no, tadhere ka eema tiya katasaana kadeema ya. 19 A Mariyom taafa ka tumma tanno nyeꞌdꞌde mümmü oono madinigöögö miini dhorro. 20 A katasaana tafada küüwe tüüsü kafünügü Masala koꞌdo ka eema tiya eene ka tadïnö kide kataföönyö ka kadhangga kada tirina eene ya.
Tanangnga eere a Yasu
21 Ka füngngö tiya ꞌbiiꞌbala ka ndöꞌdö ïïdümmü afünü iidoona ya, keedhe ꞌbiiꞌbala kanangnga eere iini aꞌda Yasu afa ma tiya tadhangga ka tanangnga iini aꞌda müfürü Mariyom tagüröönö ana iꞌi.
Köꞌdö a Yasu ka la ma Masala
22 Ka uuru ma tagala oona tiya eene ka ndöꞌdö afa ma serïye tiya Müüsa ka tiki, kïkïrï ka ꞌduga Yasu kaco Örsaliim iini ma co ndümmünü iꞌi a Masala. 23 Serïye ya Masala ya kirinja ka sorne ya iki aꞌda, “Aka mara teene ꞌbiiꞌbala ya dhidha kada miide, ümmününja a Masala.”* 2.23 Töꞌdö kürö 13.2,12 24 Kene kara tïrrï ꞌbiiꞌbala ya, kööꞌdö ana alambo eera afa ma serïye ma Masala ka tiki. 2.24 Lawiin 12.8
25 Ömöꞌdï inggide aga kanna ka Örsaliim ana eere aꞌda Samaan, ümmü tumma ma Masala ana eedi dhorro a Koronggore ya Insili ya yungngo iini ka oona ïndhïgï toolonadene na Israyil. 26 A Koronggore ya Insili ya tiki iini, “Taalo oꞌo nara teyi aꞌda taalo oꞌo nadïnö ka Almasiihi tiya Uugaara ya.” 27 A Koronggore tüügü Samaan koꞌdo, ööꞌdö ka la ma Masala. Kïkïrï ka ööꞌdö ana Yasu ma tara tüünï ada taanyara iini afa ma tiya serïye ka tiraana ka sorne ya kungngo. 28 Ïkïrï Samaan ka tabamba iꞌi ana iisine anangnga taꞌdiila a Masala iki,
29 “Ka Uugaara, nafa oꞌo ka tumma tanno üüdü afa müüdü ka takiki kungngo,
sa apa ka tasaga tiya üüdü eyi taꞌdiila kungngo.
30 Asa aꞌa tadïnö ka toolona tanno üüdü ana ööye tiya eede,
31 yüüdü ka takindinaana kuꞌbu ka kadu kidha nyeꞌdꞌde ya,
32 töyeene ma talaana kajeene
ma tanangnga türü a kadu tanno üüdü Israyil.”
33 A Yüüsïf nja Mariyom tadhere ka eema tiya Samaan ka tagadünnü ma Yasu ya. 34 Ïkïrï Samaan ka anangnga baraka eene ka oona iki a nïïmö tammo iini Mariyom, “ꞌBiiꞌbala ma Masala möꞌdö ana iꞌi ma kadu töccö kara taama, anno toolonadene ka Israyil, Masala mala eene meene ka talinggo iꞌi, 35 ara tadhere ünggü meene ka nanggeedi mo kürö. Afa kuluꞌba mana kuri ma tadhere eedi yüüdü.”
36 Aka minggide maka neꞌbi, mana eere aꞌda Hanna ꞌbadaada ma Fanwiil ya, siliga ma Ashiir ya. Manda dharu, maka aneene nja nyuri tiya oono a nagürüünü ka ïïdümmü kafünü eera, 37 maguꞌdu nagürüünü kukumu kadu ka egïïsö kafünü egïïsö. Maꞌdanaga co la ma Masala mümmü oogo ana eedi dhorro mümmü tenege mafara kono osooso nja naganuuru kungngo. 38 Möꞌdö ka uuru tanno miini no mafünügü Masala koꞌdo madageema tumma a ꞌbiiꞌbala nja kadu tanno ïndhïgï Masala aꞌda moolona Örsaliim mo.
Tapadaga co Nasira
39 A kene ka ndafara eema nyeꞌdꞌde afa ma tiya sorne ma Masala ka tiki ya, kïkïrï ka tafada kaco Jaliil ka anya tammo eene ka Nasira. 40 A Yasu taginggiridene ana türü adigine a taꞌdara a taꞌdiila ma Masala.
Yasu ungngo ka la ma Masala
41 A nïïmö ma Yasu nja pupa tiya iini tunggeene kaco Örsaliim, ka Taanyara ma tadaꞌda ka erïïdö turi kungngo a nagürüünü. 2.41 Töꞌdö kürö 12.1–27 42 Ka nagürüünü tanno Yasu ka ndöꞌdö kadaꞌbaaga kafünü eera ya, kïkïrï ka sïrïgö co Örsaliim ka taanyara afa ma tiya eene ka tüünï a nagürüünü ya kungngo. 43 Ka taanyara ka nco a kürö kïkïrï ka tafada, a Yasu toorogo ütü ka Örsaliim aꞌda taalo Yüüsïf ussu nja Mariyom. 44 Eege kiki kide aꞌda iꞌi ungngo ka kadu ka teene, katagunggeene uuru ïnꞌdïlï kïkïrï ka tawwa iꞌi ka kadu ka teene eege nja kadu tanno ussu iꞌi no. 45 Kitaalo kaduna iꞌi, kïkïrï ka tafada kaco Örsaliim tawwa iꞌi. 46 Katïïmö füngngö iidoona kassa ka tuna iꞌi ka la ma Masala emmi nja katalaana ma serïye atoodo ka tumma tanno eene indini eege. 47 A kadu na toodo kini no nyeꞌdꞌde kungngo tadhere ka tussu eema tanno iini nja tapadaga tumma eene. 48 Aga Mariyom nja Yüüsïf ka ndasala iꞌi, kuurugu oona kuꞌbu a nïïmö tiki iini, “ꞌBiiꞌbala eede minna agu oꞌo natagüünï ana ungngo kungngo? Aꞌa nja pupa tiya üüdü kadhügürü ungngo ma tawwa ꞌbuugu ma oꞌo ꞌdo.”
49 Ïkïrï ka tiki eene, “Kawwa aaga ꞌbuugu ma aꞌa amana? Taalo aaga kussu aꞌda ara aꞌa tanna ka ꞌdï tiya Pupa tiya eede?” 50 Eege taalo kassumunaana ka tumma tanno iini ka teemaga co eene no.
51 A Yasu tunggeene nja eene kaco Nasira taalo asilli tumma neene, a nïïmö tagümmü tumma na miini no ka eedi mafa kide. 52 A Yasu taginggiridene ka tuuꞌda nja taꞌdara ka Masala kidha nja kadu.

*2:23 2.23 Töꞌdö kürö 13.2,12

2:24 2.24 Lawiin 12.8

2:41 2.41 Töꞌdö kürö 12.1–27