3
Talaana na Yühanna ya tatambeese ya
(Matta 3.1–12; Murkus 1.1–8; Yühanna 1.19–28)
Ka Uugaara Tibaariyos Kayisar ka ndaguꞌdu nagürüünü kadaꞌbaaga ana awwa ka tauugaara tanno iini ya, aga uugaara Bilatus Albunti ka Yahüüdiya, a Hirüdüs taga uugaara ma Jaliil, aꞌda aga uugaara örre yiini Fïlïbüs ka Itooriya nja Tarkunitis, Lisanios taga uugaara ma Abilina. Ka naguuru tanno Hanan nja Kiyaafa kada naguugaara ma kaꞌboge ma la ma Masala, ka naguuru tanno miini no ka kööꞌdönja tumma na Masala a Yühanna ꞌbiiꞌbala ya Sakariya aꞌda ungngo ka dhïïle. Ïkïrï ka co a naanya tanno akete ka Ürdün no ümmünü kadu aꞌda kööꞌdö tambeesedene amang kene taadha ka tatoroko. Afa ma neꞌbi Asaiya ka takiri ka sorne,
“Kafara takeere ka dhïïle,
Aaga indinaana fïïnï ka Uugaara kuꞌbu,
ka tadhidho.
A nagoolo tadigine nyeꞌdꞌde,
a naꞌdikinya nja nakürünggürü tadhigiga kuꞌbu
a nafïïnï nabukoꞌdolengge no tadhidho
a narukuteene takïꞌdïnja kuꞌbu.
A kadu nyeꞌdꞌde tiji toolonadene na Masala.”* 3.6 Asaiya 40.3–5
A Yühanna tiki a kadu tanno ööꞌdö ka tambeese kini no, “Aaga na laala ma nöönï no, mada agalaana aaga, aaga tïïsö a tagorooꞌbo tanno unggunu töꞌdö no? Aaga üünï eema ya aꞌdiila ya amang kada tussu adene aꞌda kaadha aaga ka tatoroko, aaga tafa teema ka nanggeyi tanno ada aꞌda Abrahiim ya pupa tiya ada, ïkïrï aꞌa ka tiki aaga, Masala mana türü mataꞌbele nïïgïsï no manangnga eege kada laala tiya Abrahiim. A ꞌbïtïngngö asa kafa tananja ka ꞌbereere ma fa, fa ya taalo eene ïïye kaꞌdiila ya ara ta tendhe apügünja ka ïssï.”
10 A kadu tindini iꞌi kiki, “Ara ungngo tönynyö ꞌbïtïngngö?”
11 Ïkïrï Yühanna ka tapadaga tumma eene iki, “Ömöꞌdï ya ana enꞌdi eera ya, agona a tiya a tenꞌdi ka titaalo kini ya, a ömöꞌdï ya kuri ka tanna kini ya, osso kide nja ömöꞌdï tiya ꞌdöngngönyö ya.”
12 A kadu na ama tuluꞌba no töꞌdö kini ma tambeese eege kindini iꞌi kiki, “Ka Tatalaana, ara ungngo tönynyö ꞌbïtïngngö?”
13 Iki eene, “Aaga fa tama tuluꞌba ka kadu adhabbu ada yaada ka asaasa kene ya.”
14 A nasigira tindini iꞌi, “Ara ungngo tönynyö?”
Iki eene, “Aaga fa tarumuru eema ka kadu a rüsü aaga fa tümmü kadu a korokoro. Aaga amma ka tiya a naguugaara tanno ada kamana aaga ya.”
15 Kadu ꞌdo kakïndhïgï Almasiihi kindini ajeene ma Yühanna kiki, “Almasiihi yungngo?”
16 Ïkïrï Yühanna ka tiki eene, “Ara aꞌa tambeese aaga a ꞌbïïdï, lakiini ömöꞌdï inggide ara töꞌdö ana türü adagiiꞌbi aꞌa, taalo aꞌa nara tambaanya tinggili meena ma egïïde tiya iini, iꞌi yungngo ara tambeese aaga a Koronggore tiya Insili ya nja ïssï. 17 Siꞌdiga ma ungngo iini ka nïïsö miini kara tuunu migile ka ꞌdeeli uurugu co ꞌboode ara kafü ïssï na taalo kara teyi no ka koforo.”
18 A Yühanna tageema tumma na ꞌdiila no nja kadu ma eema dhabbu aꞌda kaadha ka nafïïnï tanno eene no. 19 A Yühanna tageema nja Hirüdüs ya uugaara ya, kudumma iini kaꞌduga aka ma örre tiya iini Fïlïbüs mana eere aꞌda Herüdiya atagalinggo eema ya toroko ya dhabbu. 20 A Hirüdüs tagusu tatoroko ka tanno illi no niini ka tümmü Yühanna unggu ka pabuusu.
Tambeesedene na Yasu
(Matta 3.13–17; Murkus 1.9–11)
21 A kadu tagambeesedene nyeꞌdꞌde kungngo, a Yasu tagambeesedene tekere, a kini ka ndeema nja Masala ya, a ꞌdotomboꞌdo tatanfaꞌda. 22 A Koronggore ya Insili ya tidhi kini ka oona kafeene nja ndalambo. A tumma töꞌdö ndama ꞌdotomboꞌdo kiki, “Oꞌo na ꞌBiiꞌbala yeede ka asaasa iꞌi dhorro ya, kaꞌdiila oona eede ma oꞌo.”
Kadaada ma Yasu
(Matta 1.1–17)
23 Ka nagürüünü tanno Yasu ka ndöꞌdö kukumu ömöꞌdï kaco iisine ïkïrï ka tümmü linggo niini a kadu tiki kide aꞌda ꞌbiiꞌbala ya Yüüsïf,
ꞌbiiꞌbala ya Aali, 24 ꞌbiiꞌbala ya Matasat,
ꞌbiiꞌbala ya Lawi, ꞌbiiꞌbala ya Maliki,
ꞌbiiꞌbala ya Yanna, ꞌbiiꞌbala ya Yüüsïf,
25 ꞌbiiꞌbala ya Matasiyas, ꞌbiiꞌbala ya Amus,
ꞌbiiꞌbala ya Nahüm, ꞌbiiꞌbala ya Hasili,
ꞌbiiꞌbala ya Najayi, 26 ꞌbiiꞌbala ya Mat,
ꞌbiiꞌbala ya Matasiyas, ꞌbiiꞌbala ya Shamii,
ꞌbiiꞌbala ya Yüüsïf, ꞌbiiꞌbala ya Yahüüsa,
27 ꞌbiiꞌbala ya Yünan, ꞌbiiꞌbala ya Riisa,
ꞌbiiꞌbala ya Zarbabil, ꞌbiiꞌbala ya Shaltiil,
ꞌbiiꞌbala ya Niiri, 28 ꞌbiiꞌbala ya Maliki,
ꞌbiiꞌbala ya Adi, ꞌbiiꞌbala ya Küsam,
ꞌbiiꞌbala ya Elmidaam, ꞌbiiꞌbala ya Ïïra,
29 ꞌbiiꞌbala ya Yashu, ꞌbiiꞌbala ya Aliyaser,
ꞌbiiꞌbala ya Yüriim, ꞌbiiꞌbala ya Matasat,
ꞌbiiꞌbala ya Lawi, 30 ꞌbiiꞌbala ya Shamön,
ꞌbiiꞌbala ya Yahüüsa, ꞌbiiꞌbala ya Yüüsïf,
ꞌbiiꞌbala ya Yünan, ꞌbiiꞌbala ya Aliyakiim,
31 ꞌbiiꞌbala ya Maliya, ꞌbiiꞌbala ya Minan,
ꞌbiiꞌbala ya Matasa, ꞌbiiꞌbala ya Nasaan,
ꞌbiiꞌbala ya Dawud, 32 ꞌbiiꞌbala ya Yessi,
ꞌbiiꞌbala ya Obiid, ꞌbiiꞌbala ya Büwas,
ꞌbiiꞌbala ya Salmöön, ꞌbiiꞌbala ya Nahashön,
33 ꞌbiiꞌbala ya Aminadab, ꞌbiiꞌbala ya Admi, ꞌbiiꞌbala ya Arni,
ꞌbiiꞌbala ya Hasrüün, ꞌbiiꞌbala ya Fares,
ꞌbiiꞌbala ya Yahüüsa, 34 ꞌbiiꞌbala ya Yaguub,
ꞌbiiꞌbala ya Ishak, ꞌbiiꞌbala ya Abrahiim,
ꞌbiiꞌbala ya Tareh, ꞌbiiꞌbala ya Nahür,
35 ꞌbiiꞌbala ya Sürüüj, ꞌbiiꞌbala ya Raw,
ꞌbiiꞌbala ya Falij, ꞌbiiꞌbala ya Abir,
ꞌbiiꞌbala ya Shaleh, 36 ꞌbiiꞌbala ya Ginan,
ꞌbiiꞌbala ya Arfakshaad, ꞌbiiꞌbala ya Sam,
ꞌbiiꞌbala ya Nööh, ꞌbiiꞌbala ya Lamak,
37 ꞌbiiꞌbala ya Mütüsaleh, ꞌbiiꞌbala ya Akanuk,
ꞌbiiꞌbala ya Yard, ꞌbiiꞌbala ya Mahaliil,
ꞌbiiꞌbala ya Ginan, 38 ꞌbiiꞌbala ya Anush,
ꞌbiiꞌbala ya Shiit, ꞌbiiꞌbala ya Adam,
ꞌbiiꞌbala ma Masala.

*3:6 3.6 Asaiya 40.3–5