12
Fa tïïsïnï kadu
(Matta 10.26–27)
Uuru kinggide a kadu kadagawaana oona kadhabbu kiti ajeene anno tïsïraana ka köje, ïkïrï Yasu ka tiki a kadalaadene tanno iini, “Aaga ümmü eyi yaada ka tïgïïdï ma naFariisi ka oona, kudumma eene ka tïïsïnï kadu. Taalo nïïmö anna ka küdhü aꞌda taalo ussudene aya anna ka kume ya ara tadherenja kürö. Eema yaada ka teema ka ꞌbuugu ka talüllü ya ara taföönyödene uuru kungngo, tumma naada ka ayaaya ajeene iini no ka naala no kara saga teemadene ka naala koꞌdo.”
Kariꞌba angnga a mada
(Matta 10.28–31)
“Kadu eede ara aꞌa tadirina tumma aaga, aaga fa tariꞌba a kadu tanno ara tiidi tuuꞌda ünꞌdügüngngö no kassa kitaalo katambaanya tüünï nïïmö no. Lakiini aaga öꞌdö nadirina ömöꞌdï yaada kara tariꞌba iini ya aaga, aaga ariꞌba ömöꞌdï tiya ana türü ma tiidi aaga apügü aaga ka ïssï ma Jahanam ya, nïkïrï aꞌa ka tiki aaga, ömöꞌdï ya iꞌi yungngo ada kara tariꞌba iini. Taalo kadu kanadene ana uyi ïïdümmü ana nagirisi keera? Lakiini taalo Masala müürü ma tökönö unggodho kungngo. Münda awu ma nanggüüdü tanno ada aginnidene nyeꞌdꞌde kungngo aaga fa tariꞌba kudumma ada ka tagiiꞌbi uyi dhabbu.”
Tamma nja tanu ka Yasu
(Matta 10.32–33; 12.32; 10.19–20)
“Ara aꞌa tiki aaga, ömöꞌdï ya ara tamma kede kidha ma kadu ya, a ꞌBiiꞌbala ma Tadüꞌdꞌdü tamma kini kidha ma kadhangga tanno Masala. A ömöꞌdï ya ara taꞌdüsünü aꞌa ka kadu kidha ya, ara ꞌBiiꞌbala ma Tadüꞌdꞌdü taꞌdüsünü iꞌi kidha ma kadhangga tanno Masala.
10 “Ömöꞌdï ya eela ꞌBiiꞌbala ma Tadüꞌdꞌdü ya, ara tafa kini illi ömöꞌdï ya eela Koronggore ya Insili ya, taalo Masala mara tafa kini.
11 “Kada kara tadünggü ma co naala ma talaana nja ada kara tuurugunja kidha ma naguugaara no ïïfï no, ïïya aaga tafa tadinigöögö aꞌda ara aaga tümmöönö ka nanggeyi tiya ada nya nja ada kara tiki aꞌda minna kene kidha. 12 Kudumma a Koronggore tiya Insili ya ara talaana aaga ka uuru tanno miini no ka nïïmö tiya ada kara teema ya.”
Tumma ma tafeene ma ömöꞌdï tiya üüsü aaꞌbaga ya
13 Ïkïrï ömöꞌdï könö ka kadu ka teene ka tiki a Yasu, “Ka Tatalaana, iki a örre tiya eede aꞌda asümünaana eema ma ta pupa kïdï kuꞌbu.”
14 Ïkïrï Yasu ka tiki iini, “Ka ömöꞌdï, mada anangnga aꞌa ka tauugaara ma tasümünaana eema kada kuꞌbu?” 15 A Yasu tiki a kadu, “Aaga dïnö koꞌdo aaga tafa tallogo, taalo ömöꞌdï efe ka ꞌdï ana eema tiya adhabbu ya.”
16 A Yasu tadirina tumma eene iki, “Ömöꞌdï inggide a siga tanno iini ka tageene eema dhabbu. 17 Ïkïrï ka teema unggodho iꞌi iki, ‘Ara aꞌa tönynyö ꞌbïtïngngö? A ꞌbuugu ka titaalo kede ma tanangnga eema yeede ka taleele ya kide.’
18 “Ïkïrï ka tiki, ‘Ara aꞌa tüünï kungngo ara aꞌa türrüdü naꞌboode neede no, ara aꞌa ka rüꞌbü ya dhabbu ya, nawagaana migile kide nja eema tiya nyeꞌdꞌde kungngo. 19 Na aꞌa saga tiki ka eyi tiya eede, Eema ungngo üüdü aꞌdiila adhüküdhükü ara taneene a nagürüünü kadhabbu, lïngnge naguri nooye nadhodho.’
20 “Mïkïrï Masala ka tiki iini, ‘Ka ꞌbaga, ka ooso tanno ara Masala taꞌduga tefe ka ꞌdï nüüdü küdü. Eema yüüdü ka tagawaana koona ya, ara ta tiya mada?’ ”
21 A Yasu tiki, “Afeene nja kadu tanno awaana eema koona dhabbu ma eyi tiya eene no, lakiini eege kitaalo küüsü kidha ma Masala.”
Fa tadinigöögö
(Matta 6.25–34)
22 A Yasu tiki a kadalaadene tanno iini, “Aaga fa tadinigöögö ma nanggeyi tanno ada aꞌda ara aaga tagu minna nja ada kara taluna enꞌdi ma oona kiga. 23 Tefe ka ꞌdï ka kiiꞌbi kuri oona tagiiꞌbi enꞌdi. 24 Aaga ïïrï nakaaru taalo kadïnïïgï kitaalo karaana ka nasigeene, taalo naꞌboode kene nja nagüdhü, a Masala saga amana kuri eene aaga kaguꞌdaana ka Masala ka oona aaga tagiiꞌbi uyi. 25 Mada ana kada ara tagusu ürüünü unggodho ka tefe ka ꞌdï tanno iini kara tadinigöögö. 26 Üürü taalo aaga kambaanya ligeema ya dhiidhi ya, aminna agu aaga, aaga tadinigöögö ma türeene miini.
27 “Aaga ïïrï togoogo ma lodho inggiridene nya, taalo kadhügürü kaya a kusuka kitaalo küüfü enꞌdi. Ara aꞌa tadirina tumma aaga, münda Siliman ka tïdhïndhï ma tauugaara tanno iini ꞌdo taalo akümmü enꞌdi kaꞌdiila afa tangatogoogo ka unggodho. 28 Ooyo ya afüꞌdöönö ka siga ꞌbïtïngngö, a taka taadha üpünja ka ïssï atinyogo, magala Masala ka kagïrnï enꞌdi eene ka oona, aada aaga adha taalo ma tagïrnï enꞌdi ada ka oona, ma aaga no taalo kümmü tumma ma Masala ana eedi dhorro no. 29 Aaga fa tasaasa kuri aaga tafa tasaasa tooye aaga fa tadinigöögö. 30 Eema ya iꞌi yungngo a kadu ma ꞌbüdhülü kasaasa, lakiini Pupa yaada ussu aꞌda kasaasa aaga eema ya. 31 Lakiini aaga asaasa tauugaara ma Masala eema ya nyeꞌdꞌde kungngo assa ka kusunja kada kide.
Eema ka ꞌdotomboꞌdo
(Matta 6.19–21)
32 “Ligidheefele ya dhiidhi ya, aaga fa tariꞌba kudumma Pupa tiya ada kaꞌdiila oona iini ma tara tanangnga tauugaara aaga. 33 Aaga tanege ana eema tiya ada aaga tasümünaana gürüüsï miini ka kadu tanno eema ka titaalo kene no. Aaga amanaga eema ya aguꞌdaana ada ka oona ya co ꞌbuugu tiya küꞌdüüꞌdü ka titaalo kara talimaana ya, aaga tanangnga ya ka ꞌdotomboꞌdo kita iini ka titaalo ataama, a tanyooro taalo ara co itaalo ara taalaꞌba. 34 ꞌBuugu ya eema tiya ada ka tanna kide ya, iꞌi yungngo a nanggeedi tanno ada kara tanna kide.”
Kadu ma linggo no adho ka fïïnï no
35 “Aaga indinaana oona kuꞌbu aaga timiꞌdi nanggeedi ma linggo aaga tafa ka nagalamba tanno ada kafinne. 36 Afa kadu na ïndhïgï ömöꞌdï ma ꞌdï ara ka ööꞌdö ndama ꞌbuugu ma tarna kini kara tafada ööꞌdö adhogo ïnye kafaꞌda areere. 37 Aꞌdiila nja kadu tanno miini no ka ömöꞌdï ma ꞌdï kara töꞌdö aluna eege ka adïnö. Ara aꞌa tadirina tumma aaga dhorro, ara takïrnö tenꞌdi iini ka oona anangnga eege ka temmi ara ka amanaga kuri eene. 38 Aꞌdiila nja eene kini kara töꞌdö ooso ka teene üürü a naꞌbu ma taka aluna eege ka adïnö nggeege. 39 Amang kada tussu aꞌda ömöꞌdï ma ꞌdï kara tagussu aꞌda ara tanyooro töꞌdö aada ya, ara tadïnö itaalo ara tafa ka ꞌdï tiya iini anyoorodene.
40 “Aaga adïnö koꞌdo turi kudumma ada ka titaalo kussu uuru na ꞌBiiꞌbala ma Tadüꞌdꞌdü kara töꞌdö iini no.”
41 Ïkïrï Bütrüs ka tiki iini, “Ka Tatalaana, nadünügü oꞌo tumma no ungngo alla nja kadu ïnꞌdïlï kungngo?”
42 A Uugaara Yasu tiki, “Amada iꞌi yungngo adho ka fïïnï aꞌdara, a ömöꞌdï ma ꞌdï ara tanangnga iꞌi kafa ka ꞌdï amana kuri a kadu tanno ma linggo no ka uuru miini? 43 Aꞌdiila nja ömöꞌdï tiya miini ya ka ömöꞌdï tiya iini ka talinggo ada iini ya ka töꞌdö aluna iꞌi ka talinggo nggeege. 44 Ara aꞌa tadirina tumma aaga dhorro, ara tanangnga eema yiini nyeꞌdꞌde kungngo afa kide. 45 Lakiini ka ömöꞌdï tiya alinggo kara tiki ana eedi ka teene aꞌda taalo ömöꞌdï ma ꞌdï ara töꞌdö areere, ïkïrï ka arooro ka abbü kadu na linggo no nja iiya aagu eema ooye ngeeli ake kide. 46 Ka ömöꞌdï kara tafada ka uuru tanno iini ka titaalo ussu, itaalo ussu aꞌda ara töꞌdö aada, ïkïrï ka taꞌdekeraana iꞌi kuꞌbu anangnga iꞌi kafeene nja kadu tanno taalo kaföönyö eema no.
47 “A ömöꞌdï ya alinggo assa ka tussu taneene na ömöꞌdï ma linggo assa ka titaalo alinggo a fïïnï tiya iini ka asaasa ya, ara tabbü adene niini tadhabbu. 48 A ömöꞌdï ya linggo aꞌda taalo ussu taneene na ömöꞌdï assa ka tüünï eema ma tara tanangnga iꞌi ka abbü adene, taalo ara tabbü adene dhindho. Ömöꞌdï ya eema ka ananja iini dhabbu ya asaasadene kini dhabbu, ömöꞌdï ya eema ka tümmününja iini dhabbu ara tanangnga kuꞌbu dhabbu.
Yasu nja kadu ma ꞌbüdhülü
(Matta 10.34–36)
49 “Nöꞌdö aꞌa tüpü ïssï ka ꞌbüdhülü, aꞌa nasaasa eege aꞌda kassa andafinne. 50 Namma aꞌa ka tambeese tanno aguꞌdaana dhindho no, nadinigöögö meene aꞌda ka ööꞌdö talinggo adene. 51 Kiki aaga kide aꞌda aꞌa nöꞌdö a taꞌdiila a kadu ka ꞌbüdhülü? Taalo nggeege, nöꞌdö aꞌa tanangnga kadu kanu aana ka oona. 52 Ndama uuru tanno kadu ma ꞌbügöörï tiya unggodho ya ka ïïdümmü kara tanu aana ka oona, anno iidoona no takïrïmï na eera no anno eera no takïrïmï no iidoona no. 53 A pupa takïrïmï ꞌbiiꞌbala yiini, a ꞌbiiꞌbala takïrïmï pupa yiini, a nïïmö takïrïmï ꞌbadaada moono a ꞌbadaada takïrïmï nïïmö moono, a nïïmö ma ꞌbiiꞌbala takïrïmï taada moono, aka ma ꞌbiiꞌbala takïrïmï taada moono.”
Nagoola ma nagürüünü
(Matta 16.2–3)
54 A Yasu tiki a kadu afeꞌde, “Kada kara tiji tülüügü ka tunggunu koꞌdo ndama taꞌbuugu ya, aaga tiki aꞌda ara tomboꞌdo tede ꞌbïtïngngö, aꞌda timinꞌda. 55 Aga tanya kara tïïsö a koꞌdo ndama küülü, aaga tiki aꞌda ara ꞌbuugu taguꞌdaana, aꞌda timinꞌda. 56 Ka nagaaga, kussu aaga ka tassumunaana taneene ma eema ma ꞌbüdhülü nja ꞌdotomboꞌdo, a minna agu aaga taalo kussu tesaana eema ma ꞌbïtïngngö kuꞌbu?”
Aꞌdiila nja diidi tiya üüdü
(Matta 5.25–26)
57 “Minna agu aaga, aaga taalo kïïrï nïïmö ma eyi tiya ada ya dhorro ya, yaada kara talinggo ya? 58 A küdü kara tunggunugu co kita uugaara nja diidi ma oꞌo kardha kuꞌbu neema tumma ma taꞌdiila nja iini ka fïïnï, kudumma iini kara tümmünü oꞌo a uugaara, a uugaara tanangnga oꞌo a tasigira, a tasigira tanangnga oꞌo ka pabuusu. 59 Ara aꞌa tiki oꞌo, taalo oꞌo nara töꞌdö kürö ndama kanna üürü taalo oꞌo nanangnga gürüüsï kuꞌbu nyeꞌdꞌde kungngo.”