13
Taadha ka tatoroko
Ka uuru tanno miini no kadirina kadu eema a Yasu ma kadu ma Jaliil tanno Bilatus ka kirina eege ka la ma Masala assa ka takonyaana erïïdö yeene ka oona nja erïïdö ma eema ma erïïdö tiya eene ka tïrrï iini ya. Ïkïrï Yasu ka tiki eene, “Kiki aaga kide aꞌda tatoroko na kadu ma Jaliil na miini no eege ka oroko ka tagiiꞌbi kadu ma Jaliil nyeꞌdꞌde, yungngo eene ka kirinadene? Taalo nggeege, ara aꞌa tiki aaga, kada ka titaalo kaadha ka tatoroko tanno ada no, ara aaga taaya nyeꞌdꞌde afa meene kungngo. A kadu na adaꞌbaaga ana awwa kafünü iidoona no, a sala ka türrüdü kene koꞌdo ka Salwam kaaya no, kiki aaga kide aꞌda tatoroko neene kagiiꞌbi tatoroko na kadu ma Örsaliim nyeꞌdꞌde kungngo? Ara aꞌa tiki aaga aꞌda taalo nggeege, üürü taalo aaga kaadha ka tatoroko tanno ada no, ara aaga taaya nyeꞌdꞌde afa meene kungngo.”
Tafeene ma tumma ma ïndïïye no taalo kana ïïye no
Afada adirina tafeene ma tumma eene iki, “Ömöꞌdï inggide fa ma ïndïïye afüꞌdöönö kini ka raaga ma kiꞌbimꞌbi, ïkïrï ka co asaasa tarmuna aluna eege taalo kageene. Ïkïrï ka tiki a ömöꞌdï tiya afa ka raaga ya, ‘Andöꞌdö kede nagürüünü kiidoona eede ka ticci ka ïndïïye tanno ma tasaasa tarumu ïïye miini nitaalo naduna, bünnügü eege co kagaꞌda ꞌbüdhülü amana?’
“A ömöꞌdï ya alinggo ka raaga ya tiki iini, ‘Fa kini ömöꞌdï eede, ka ürüünü tiya ara aꞌa ka tasigiꞌdi iꞌi ka tümꞌbü nanangnga tümükodho kide. Üürü keene ïïye fa kene, üürü taalo keene ka ürüünü tiya unggunu töꞌdö ya na oꞌo sa ka bünnügü co.’ ”
Yasu oolona aka makürꞌdü ka ꞌdugeere ka uuru ma Saꞌbidi
10 Uuru ma Saꞌbidi ka inggide ka Yasu ka tagalaana kadu ka la ma talaana. 11 Aꞌda aka minggide a naganaꞌbu kaꞌdïnggö kono ka oona mamaara makürꞌdü ka ꞌdugeere maguꞌdu nagürüünü kadaꞌbaaga ana awwa kafünü iidoona taalo mambaanya taꞌdïngnge madhidho ꞌdo. 12 Ka Yasu ka tasala oogo ïkïrï ka tümmünü oogo iki, “Ka aka mo, madanggala maara üdü ka oona.” 13 Ümmünü iisine oono ka oona, marooro ka fïkïꞌdö madhidho mamana taꞌdiila a Masala.
14 Ïkïrï uugaara ma la ma talaana ka korooꞌbo kudumma Yasu ka toolona aka ka uuru ma Saꞌbidi iki a kadu tanno ka la no, “Füngngö ungngo ada ïïdümmü afünü unggodho maada ka talinggo kide, aaga öꞌdö aaga toolonadene kide, taalo ka uuru ma Saꞌbidi.”
15 Ïkïrï Uugaara Yasu ka tiki eene, “Ka nagaaga, taalo ömöꞌdï öccö ana kada ara tagildhe kisine yiini nja kodha tiya iini ka uuru ma Saꞌbidi ka ꞌbuugu ma kuri aco tunggu iꞌi co tooye ꞌbïïdï? 16 Aka mo ma ꞌbadaada tammo Abrahiim Ebliisi ka timiꞌdi oogo a nagürüünü kadaꞌbaaga ana awwa kafünü iidoona, taalo ama oono kara tatinggildhe ka uuru ma Saꞌbidi?”
17 Kini ka tiri tumma no, a modolo tümmü kadu na ka diidi iꞌi no, ara kadu ïnꞌdïlï katadhodho ma eema tiya iini ka tagüünï ya aꞌdiila ya nyeꞌdꞌde kungngo.
Tafeene ma tumma ma tanuure
18 Ïkïrï ka tiki, “Tauugaara ma Masala ꞌdee ara aꞌa tiki aꞌda kafeene nja minna? 19 Kafeene nja ndanïïye ma tanuure ka ömöꞌdï ka ꞌduga adadïnï ada ka siga tanno iini kafüꞌdöönö kasere kada fa tiya dhabbu ya, a uyi ma ꞌdotomboꞌdo taküüfünü nafü ka naseldhe miini.”
Tafeene ma tumma ma tïgïïdï
20 Afada iki afeꞌde, “Ara aꞌa tiki aꞌda kafeene tauugaara ma Masala afa minna? 21 Kafeene nja tïgïïdï aka ka aꞌduga makoonyaana ka müsö ma dhabbu, elö tüüfü nyeꞌdꞌde.”
Fïïnï ya iciri ya
(Matta 7.13–14, 21–23)
22 A Yasu takunggunaana kuꞌbu ka naanya alaana kadu ka fïïnï aꞌda unggunu co Örsaliim. 23 Ïkïrï ömöꞌdï könö ka tiki iini, “Ka Tatalaana, kadu kadhilli eege kungngo kara toolonadene?”
A Yasu tapadaga tumma eene, 24 “Aaga kardha kuꞌbu aaga tagilaana ka ïnye tanno iciri no, ara aꞌa tadirina aaga, kadu kadhabbu kara tasaasa co ka tauugaara ma Masala, illi eege taalo kambaanya. 25 Aga ömöꞌdï ma ꞌdï kara tafïkïꞌdö eere ka ïnye, aaga taꞌdïngnge ana koꞌdo kürö, aaga tadhoodho ïnye aaga tiki, ‘Ömöꞌdï eede, faꞌda ïnye ungngo.’
“Ïkïrï ka tiki, ‘Taalo aꞌa nussu aaga, aaga ka ma kiga.’
26 “Aaga tïkïrï ka tiki, ‘Kagu ungngo eema ungngo tagooye nja oꞌo, na oꞌo tagalaana kadu ka nafïïnï tanno ïïdï.’
27 “Ïkïrï ka tiki aaga, ‘Taalo aꞌa nussu aaga, aaga köꞌdö ndama kiga, aaga sigi co kanna kede ka oona, aaga ïnꞌdïlï kungngo aaga na oroko no.’ 28 Aaga tafara aaga tabbünaana igini ka oona, kada kara tasala Abrahiim nja Ishak nja Yaguub nja naganeꞌbi ïnꞌdïlï kungngo ka tauugaara ma Masala aaga tuurugunja co kürö. 29 Ara kadu sa kööꞌdö ndama fïïnï ma ndanaaya nja taꞌbuugu nja küüle nja küülü nja naꞌbuugu koona nyeꞌdꞌde kungngo kööꞌdö temmi ka tauugaara ma Masala kagu eema. 30 Kadu na kanna keere no kaco kidha, a kadu na kanna kidha no tapadaga oona keere.”
Yasu asaasa Örsaliim
(Matta 23.37–39)
31 Ka uuru tanno miini no, kööꞌdö naFariisi ka Yasu kiki iini, “Kolo kürö nunggeene kita kudumma Hirüdüs asaasa tiidi oꞌo.”
32 Ïkïrï ka tiki eene, “Aaga unggeene aaga co tiki a sura tammo aꞌda, ‘Aꞌa nungngo nasoro naganaꞌbu ka kadu ka oona noolona kadu ka maara ꞌbïtïngngö nja taka, ka naguuru tanno iidoona no, ara aꞌa tatïïmö linggo no nyeꞌdꞌde.’ 33 Lakiini ara aꞌa tunggeene ka fïïnï tiya eede ka uuru tanno nja taka nja taka eege, kudumma neꞌbi taalo ara teyi kürö ma Örsaliim.
34 “Ka Örsaliim, Örsaliim, nagirina oꞌo naganeꞌbi natïïdïrï kadafïïnï na ünggürününja küdü no, naguuru kadhabbu eede ka tasaasa tawaana laala yüüdü koona afa koogoro mawaana lïnsïö kono ka agedhe, aaga taalo kasaasa. 35 Aaga assa ka ꞌdï tiya ada ungngo ara tinyi kada kuꞌbu. Ara aꞌa tiki aaga taalo aaga kara tassa kede afeꞌde, illi ada kara tiki, ‘Baraka ka ömöꞌdï tiya öꞌdö ana eere ma Uugaara ya.’ ” 13.35 Tüüsü ma Nakaaru 118.26

13:35 13.35 Tüüsü ma Nakaaru 118.26