18
Tafeene ma tumma ma aka ma küüme nja uugaara
A Yasu tageema nja kadalaadene tanno iini, a tafeene ma tumma aꞌda kafara ka Masala turi kafa tagiꞌdi. Iki eene, “Aganna uugaara ka anya minggide taalo ariꞌba a Masala itaalo ariꞌba a kadu. Aka ma küüme taganna ka anya tammo iini mo, maleele kini ka oona miki iini, ‘Ümmöönö kede kudumma diidi ma aꞌa.’
“Atakanu ka tumma tanno oono, lakiini kono ka ndakaleele kini ka oona ya, ïkïrï ka tiki ka eyi tiya iini, ‘Taalo aꞌa nariꞌba a Masala nitaalo nariꞌba a kadu. Ara aꞌa tümmöönö ka aka ma küüme tammo, kudumma oono ka anyamanya aꞌa ka oona, kudumma oono mara tütü ka taleele kede ka oona manyamanya aꞌa ka oona.’ ”
Ïkïrï Uugaara Yasu ka tiki, “Aaga toodo ka eema tiya uugaara tiya üünï ada kadu kuꞌbu ya ka teema. Taalo Masala mara toolona kadu noono ka tagesse eege no, na afara kono ooso a naguuru? Mara tadoono kuꞌbu manangnga ïïye eene? Yungngo eede ka tiki aaga, mara tareere möödhï kene, lakiini ꞌBiiꞌbala ma Tadüꞌdꞌdü ꞌdee ara taluna tamma ka ꞌbüdhülü kini kara töꞌdö?”
Tafeene ma tumma ma taga Fariisi nja ömöꞌdï ma tuluꞌba
A Yasu tageema ka tumma co kadu kinggide kümmü nanggeyi neene aꞌda eege kaꞌdiila kamidhi kadu öccö, 10 “Kadu kinggide keera kasïrïgö co la ma Masala ma tafara ka Masala, könö a taga Fariisi, aya tamöꞌdï ma tuluꞌba. 11 Ïkïrï taga Fariisi ka fïkïꞌdö adageema ka eyi tiya iini iki, ‘Nanangnga aꞌa taꞌdiila oꞌo Masala, taalo aꞌa nafeene nja türeene ma kadu na ama eema ya kadu na, nüünï ada kadu kuꞌbu no, nja tanno afüngngö anyooro no, taalo aꞌa nafeene nja ömöꞌdï ma tuluꞌba tiya. 12 Nümmü aꞌa tenege teera ka üsbü unggodho namana faana ma la ma Masala kuꞌbu nyeꞌdꞌde.’
13 “Lakiini ömöꞌdï ma tuluꞌba öödhï kuꞌbꞌba taalo asaasa tadïnï co ꞌdotomboꞌdo, agala ka dhüüdhü orro iki, ‘Ana ꞌbangnga ma aꞌa Masala kudumma eede ka tatoroko.’
14 “Ara aꞌa tiki aaga, ömöꞌdï ma tuluꞌba ya inynyo ööꞌdï kita iini kaꞌdiila, ara taga Fariisi ka tütü a tatoroko tanno iini. Ömöꞌdï ya ꞌdinigi oona niini cooꞌdo ya ara taꞌdiniginja kuꞌbu, ömöꞌdï ya ümmü eyi yiini ka tidhilli ya ara taꞌdiniginja cooꞌdo.”
Yasu nja laala tiya dhiidhi ya
(Matta 19.13–15; Murkus 10.13–16)
15 A kadu töꞌdö ana laala iini aꞌda ümmünü iisine eene ka oona, a kadalaadene niini tasala eege kagirnaana kene. 16 Lakiini Yasu agümmünü eege, “Aaga fa ka laala kööꞌdö kede aaga tafa tafaga eege keere, kudumma tauugaara ma Masala kungngo eene. 17 Ara aꞌa tadirina tumma aaga dhorro, ömöꞌdï ya taalo amma ka tauugaara ma Masala afa ꞌbiiꞌbala kungngo taalo ara co.”
Ömöꞌdï ya ana almaala ya
(Matta 19.16–30; Murkus 10.17–31)
18 A tadïïfï tindini iꞌi iki, “Ka Tatalaana ya aꞌdiila ya, ara aꞌa tönynyö nassa ka aluna tefe ka ꞌdï taꞌbilli?”
19 Ïkïrï Yasu ka tiki iini, “Minna agu oꞌo nümmünü aꞌa aꞌda naꞌdiila? Taalo ömöꞌdï ma taꞌdiila illi Masala unggodho oogo. 20 Nussu oꞌo tumma no iki aꞌda, ‘Fa tatemelö, fa tagirina kadu, fa tanyooro, fa tafünü korokoro ka kadu ka oona, ümmü pupa yüüdü nja nïïmö tammo üüdü.’ ” 18.20 Töꞌdö kürö 20.12–16; Serïye ya eera ya 5.16–20
21 Ïkïrï ka tiki a Yasu, “Nagalinggo aꞌa eema ya ꞌdo aꞌda nakaleefe aꞌa taga idhilli.”
22 Ka Yasu ka ndaföönyö tumma niini no iki, “Nïïmö inggide unggodho öreene, adanege ana eema tiya üüdü nyeꞌdꞌde nasümünaana ka kadu tanno iini ka titaalo kene no amang ka eema tanna küdü ka ꞌdotomboꞌdo, na oꞌo sa ka ööꞌdö kede keere.” 23 Ömöꞌdï tamüürü kini ka taföönyö tumma no kudumma iini ka ana eema dhabbu. 24 Yungngo a Yasu ka iji iꞌi ka korooꞌbo, ïkïrï ka tiki, “Kiideene co ka tauugaara ma Masala ka kadu tanno ana eema dhabbu no. 25 Taalo tadigaala ka ööye ma ibiri ara tiideene ana malaga, afa co ka tauugaara ma Masala ka tiideene ka kadu tanno ana eema dhabbu no.”
26 A kadu na föönyö no tiki, “Amada iꞌi yungngo ara toolonadene adha?”
27 Ïkïrï Yasu ka tiki, “Nïïmö ya iideene a kadu ya ara Masala talinggo.”
28 Ïkïrï Bütrüs ka tiki iini, “Kafa ungngo ka eema tiya ïïdï ara ungngo ka tuurna oꞌo keere.”
29 A Yasu tiki iini, “Ara aꞌa tadirina tumma aaga dhorro, ömöꞌdï ya inyi ꞌdï yiini kuꞌbu nja aka tammo iini, nja nagöre nja pupa nja nïïmö nja laala tiya iini kudumma tauugaara ma Masala ya, 30 ara taluna eema dhabbu ka kusunja kini kide, a ꞌbïtïngngö nja tefe ka ꞌdï taꞌbilli.”
Yasu adiri tumma ma inde tanno iini tiidoona
(Matta 20.17–19; Murkus 10.32–34)
31 A Yasu tümmünü kadafïïnï na öꞌdö kadaꞌbaaga kafünü eera no iki eene, “Angnga kungngo kara tasïrïgö co Örsaliim ꞌbïtïngngö a tumma na sorne ma naganeꞌbi kadageema ma ꞌBiiꞌbala ma Tadüꞌdꞌdü kara talinggo adene. 32 Ara tümmününja a kajeene kadaana iꞌi kalama keela iꞌi kaꞌbinynyi alaaga iini ka oona. 33 Kassa kabbü iꞌi kiidi iꞌi, assa ka fïkïꞌdö ka inde a füngngö iidoona.”
34 A kadalaadene kitaalo kussu eema yiini ka teema ya, kudumma eene kaküdhüdene kitaalo kussu.
Yasu afaꞌda soro ka ïïye
(Matta 20.29–34; Murkus 10.46–52)
35 Aga Yasu ka ndakete ka Ariiha ya aꞌda soro ungngo emmi ka tinggini ma fïïnï arangnga. 36 Kini ka föönyö a kadu kadhabbu katunggeene ya, ïkïrï ka tindineene, “Minna yungngo?” 37 Kïkïrï ka tiki iini aꞌda, “Yasu ya ma Nasira ya, iꞌi yungngo unggeene kita.”
38 Ümmüneene dhindho iki, “Yasu, ꞌbiiꞌbala ya Dawud, ana ꞌbangnga ma aꞌa.”
39 A kadu na unggeene kidha no tagirnaana kini aꞌda akïꞌdöönö. Illi iꞌi iidhe koꞌdꞌdo, “Ka ꞌbiiꞌbala ya Dawud, ana ꞌbangnga ma aꞌa.”
40 A Yasu töödhï iki eene aꞌda kööꞌdö ana iꞌi, kini ka ndööꞌdö kete ïkïrï Yasu ka tindini iꞌi, 41 “Oꞌo nasaasa aꞌa aꞌda nönynyö ana oꞌo?”
Ïkïrï soro ka tiki, “Nasaasa aꞌa tiji ꞌbuugu, ömöꞌdï eede.”
42 Ïkïrï Yasu ka tiki iini, “Iji ꞌbuugu, tamma nüüdü ka oolona oꞌo.” 43 Arooro kiji ꞌbuugu uurna Yasu keere amana taꞌdiila a Masala. Ka kadu ka ndiji tumma no, kïndhïgï Masala koꞌdo.

18:20 18.20 Töꞌdö kürö 20.12–16; Serïye ya eera ya 5.16–20