19
Yasu nja Zaka
A Yasu co Ariiha adheedhe koꞌdo. Ömöꞌdï ungngo ka Ariiha uugaara ma kadu ma tuluꞌba ana almaala dhabbu ana eere aꞌda Zaka. Öꞌdö asaasa tassa ka ömöꞌdï tiya ana eere aꞌda Yasu ya, lakiini iꞌi ya adhüküdhükü, taalo iji Yasu kudumma a kadu katiti ajeene. Ïkïrï ka rünö aaco ka kadu kidha asïrö fa ma ïndïïye amang kini tiji iꞌi, kudumma Yasu kara tadigaala kide. Ka Yasu ka ndala kita miini kita ya, assa cooꞌdo asala iꞌi iki iini, “Zaka, aayu kuꞌbu areere, kudumma eede kara co tanna ka ꞌdï kita üüdü ka uuru tanno.”
Ïkïrï ka ööꞌdö kuꞌbu areere oreene nja iini adhodho. Ka kadu kadasala tumma no ya, kaꞌdigineene kiki aꞌda, “Unggeene aco tanna ka ꞌdï tiya ömöꞌdï tiya atoroko ya.”
A Zaka tafïkïꞌdö ïkï Uugaara, “Ka Tatalaana, ara aꞌa tanangnga dhüdhü ma eema tiya eede a kadu tanno eema katitaalo kene no, üürü nagüünï ada ömöꞌdï kuꞌbu a nïïmö, napadaga co iini ököje nja tiya iini ya ta egïïsö.”
Yungngo Yasu ka tiki iini, “Ndama uuru tanno ka öꞌdö toolona ka ꞌdï tiya, kudumma ömöꞌdï tiya, iꞌi ya ꞌbiiꞌbala tiya Abrahiim afeꞌde. 10 Kudumma ꞌBiiꞌbala ma Tadüꞌdꞌdü öꞌdö tawwa kadu na aama no oolona eege.”
Tafeene ma tumma ma gürüüsï ma linggo
11 Ka Yasu ka ndakete ka Örsaliim, a kadu na toodo ka tumma no kiki kide aꞌda tauugaara ma Masala kara tatele oona ꞌbïtïngngö, ütü ka teema, 12 ïkï, “Ömöꞌdï inggide tadïïfï, unggeene aco anya kuꞌbꞌba maco tümmününja ka tauugaara kide assa ka tafada. 13 Ïkïrï ka tagümmünü kadu na linggo nja iini no kadaꞌbaaga adakinaana nakajine ma dahaba* 19.13 Jine ma dahaba ököje nja mahiiya ma nagatereene kiidoona. eene kuꞌbu iki eene, ‘Aaga anadene iini ara aꞌa ka ööꞌdö.’
14 “A kadu ma anya tammo iini taalo ka asaasa iꞌi yungngo eene kagürünü kadu ka uurna keere kiki, ‘Taalo ungngo kasaasa ömöꞌdï ya ka tauugaara tiya ïïdï.’
15 “A kadu tümmünü ömöꞌdï ya miini ya ka tauugaara afada aco ꞌdï adagümmünü kadu niini ka anangnga nakajine eene no amang kini tassa kide, ömöꞌdï öccö aluna ka tiya iini aanya. 16 Aya dhidha ya töꞌdö iki, ‘Ömöꞌdï eede, naluna aꞌa ka jine tiya nakajine kadaꞌbaaga.’
17 “Ïkïrï ömöꞌdï ka tiki iini, ‘Oꞌo no ömöꞌdï ma linggo tiya dhorro ya, aꞌdiila nja oꞌo nafa oꞌo ka nïïmö tiya idhilli ya, ara oꞌo tauugaara ma naanya kadaꞌbaaga.’
18 “Aya töꞌdö kini iki, ‘Ömöꞌdï eede, jine yüüdü ya, naduna aꞌa kide nakajine kïïdümmü.’
19 “Ïkïrï ka tiki iini, ‘Ara oꞌo tauugaara ma naanya kïïdümmü.’
20 “A könö töꞌdö iki, ‘Ka ömöꞌdï eede, jine yüüdü ungngo aꞌa naküdhü aꞌa iꞌi ka mandiili. 21 Kudumma eede ka riꞌba oꞌo kudumma üüdü oꞌo na ömöꞌdï taalo nasaasa kadu, narumuru eema aꞌda taalo yüüdü, nama eema aꞌda taalo oꞌo nadïnïïgï.’
22 “Ïkïrï ka tiki iini, ‘Ara aꞌa tümmü oꞌo a tumma tanno üüdü, oꞌo na ömöꞌdï ma linggo ya toroko ya nussu oꞌo aꞌda aꞌa taalo nasaasa kadu narumuru eema ka kadu na ama eema yeede ka titaalo nadïnïïgï ya. 23 A minna agu oꞌo nanu ka tanangnga jine yeede a kadu tanno alinggo ana gürüüsï no amang kede tafada nööꞌdö taluna iꞌi kööꞌdö keere dhabbu?’
24 “Ïkïrï uugaara ka tiki a kadu tanno ꞌdïngnge kini kete no, ‘Aaga ꞌduga jine kini aaga tanangnga ömöꞌdï tiya ma nakajine kadaꞌbaaga ya.’
25 “Kïkïrï ka tiki iini, ‘Ka ömöꞌdï eede, nakajine kungngo iini kadaꞌbaaga.’
26 “Ïkïrï ka tiki, ‘Ara aꞌa tadirina aaga, ömöꞌdï ya ana nïïmö agusunja kini kide, ömöꞌdï ya nïïmö ka titaalo kini ya, yungngo kini ya aꞌdugadene. 27 A kadu na diidi ma aꞌa no taalo kasaasa aꞌda na aꞌa tauugaara tiya eene no aaga öꞌdö ana eege kita, aaga tagirina eege kede kidha.’ ”
Yasu inynyo Örsaliim
28 A Yasu tageema tumma no, unggeene asïrö ma tara co Örsaliim. 29 Kini ka ndakete ka Beet Faji nja Beet Aniya ka ꞌdikinya tammo ana eere aꞌda Anya ma ꞌDïkïdïyö mo, ïkïrï ka kürünü kadalaadene keera. 30 Iki eene, “Agolo anya tammo ada kidha mo, kada kara co ya aaga taluna ꞌbing kisine ka timiꞌdinja kuꞌbu üfürü ömöꞌdï takaka kide ꞌdo aaga kildhe iꞌi aaga töꞌdö iini. 31 Ka ömöꞌdï kara tindini aaga ya aꞌda, ‘Kinggilaana aaga amana ya?’ Aaga iki iini aꞌda, ‘Uugaara asaasa iꞌi.’ ” 32 A kadafïïnï na eera no co kaluna afa ma tiya Yasu kadirina eene ya kungngo. 33 A kene katinggili ꞌbing kisine ya a kadu miini tiki, “Minna agu aaga, aaga tinggili ꞌbing kisine?”
34 Kïkïrï ka tiki, “Uugaara asaasa.” 35 Köꞌdö iini a Yasu kakese enꞌdi yeene ka ꞌbing kisine a Yasu taka kide. 36 A kini ka ndunggeene a kadu takese enꞌdi yeene ka fïïnï.
37 Kini ka ndakete ka nsorondho ma Anya ma ꞌDïkïdïyö ya, ïkïrï kadalaadene kadhabbu katadhodho kïndhïgï Masala koꞌdo keema dhindho ka eema ma türü tiya eene kada kadïnö kide ya nyeꞌdꞌde, kiki aꞌda,
38 “Aꞌdiila ka Uugaara tiya ööꞌdö ana eere ma Masala ya,
fa ka taꞌdiila ka ööꞌdö ka ꞌdotomboꞌdo nja tïdhïndhï ka fïïnï ma ndanaaya.”
39 A naFariisi öccö ungngo ka kadu ka teene ya iki a Yasu, “Ka Tatalaana, iki ka kadalaadene tanno üüdü aꞌda ka kïꞌdöönö.”
40 Apadaga tumma eene iki, “Ara aꞌa tadirina aaga, a kadu no saga kïꞌdöönö ya, ara nïïgïsï tiidhe.”
Yasu ya afara kudumma Örsaliim
41 Kini ka ndakete ka Örsaliim assa kono afara kudumma oono. 42 Ïkïrï ka tiki, “Küdü kara tagussu fïïnï ma taꞌdiila ka uuru tanno. Lakiini ꞌbïtïngngö allafa küdü ka ïïye. 43 Uuru öccö ka inggide a diidi tiya üüdü kara takedhe oꞌo ka oona kasege arꞌda küdü ka oona ka kuꞌdu oꞌo koꞌdo ka oona ïnꞌdïlï kungngo. 44 Kürrüdü ana oꞌo nja laala tiya üüdü ya inggide ya taalo kara tafa ka mïsï küdü ka oona kudumma üüdü taalo nussu uuru ma töꞌdö tanno Masala ma toolona oꞌo.”
Yasu inynyo la ma Masala
45 Ïkïrï ka co la ma Masala arooro ka tasoro kadu na anadene ana eema kide no, uurugu eege co akürö. 46 Eema nja eene iki, “Sorne ma Masala iki aꞌda, ‘ꞌDï yeede ya, ꞌdï ma tafara ka Masala, aaga ka anangnga iꞌi ka tatumba ma kanyooro.’ ”
47 Adagalaana kadu ka la ma Masala a naganuuru a naguugaara ma kaꞌboge nja katalaana ma serïye nja kadïïfï ma anya tasaasa tiidi iꞌi. 48 Kitaalo kaluna fïïnï ma tiidi iꞌi kudumma kadu nyeꞌdꞌde kungngo ka asaasa iꞌi ka toodo kini.

*19:13 19.13 Jine ma dahaba ököje nja mahiiya ma nagatereene kiidoona.