21
Faana ya aka ma küüme
Ïkïrï Yasu ka tïïrï ꞌbuugu asala kadu na ana eema dhabbu no katamana faana yeene ka dho ka la ma Masala. Asala aka ma küüme eema ka titaalo kono mafaana ana gïrïsï keera. Ïkïrï ka tiki, “Ara aꞌa tadirina tumma aaga dhorro, aka ma küüme ma ꞌdöngngönyö mo, mafaana adhabbu a kadu nyeꞌdꞌde kungngo. Ya öreene ka kadu tanno ya, iꞌi yungngo eene kanangnga ka faana ma la ma Masala, lakiini oogo ka taꞌdöngngönyö kungngo manangnga yoono ka nïïsö ya kuꞌbu nyeꞌdꞌde kungngo.”
Tagaꞌdadene ma la ma Masala
A kadu könö teema aꞌda la ma Masala akesedene a nïïgïsï kaꞌdiila ana eema tiya aꞌdiila ka teene miini kananja a Masala, a Yasu tiki eene, “Uuru kinggide kara sa kööꞌdö, eema yaada kadïnö kide ya, taalo mïsï ma unggodho mara türeene ka madööje koꞌdo kara türrüdü nyeꞌdꞌde kungngo.”
Dhügürü nja tüünï midhi
Kïkïrï ka tindini iꞌi, “Ka Tatalaana, ara tumma no talinggo adene aada sii? A nïïmö minna iꞌi yungngo aja kara tussu iini aꞌda ara talinggo adene?”
Ïkïrï ka tiki eene, “Aaga adïnö koꞌdo aꞌda ïïꞌdï ömöꞌdï öccö taama aaga, kudumma kadu kadhabbu kara sa kööꞌdö ana eere tiya eede kiki, ‘Aꞌa namiini,’ aꞌda, ‘Uuru miini ka ndakete.’ Aaga fa co eene keere. Kada kaföönyö aꞌda koroꞌbo inggide a tagorooꞌbo ma ꞌbuugu, aaga tafa tariꞌba kudumma iini ara töꞌdö tikinggi, lakiini iꞌi titaalo ma ꞌbüdhülü küfürü töꞌdö.”
10 Ïkïrï ka tiki eene, “Ara kadu teema koroꞌbo ka naanya, a tauugaara tadiidi tauugaara könö. 11 A ꞌbüdhülü tatïnggïꞌdï dhindho ka naꞌbuugu kadhabbu a ïïre tümmü kadu, a maara tümmü kadu kadhoonyo a riꞌba tagu kadu, eema tatele oona ka ꞌdotomboꞌdo adhabbu keefe.
12 “Keema tiya miini ya ka taleefe ya, ara kadu tümmü aaga kanangnga ka pabuusu küünï midhi kuꞌbu ana aaga, kümmünü aaga a kadu ma naala ma tatalaana nja pabuusu, kümmünü aaga a naguugaara nja kadïïfï kudumma aꞌa. 13 Eema ya miini ya ara tafa kada aaga teema kudumma ma tefe ka ꞌdï neede co kadu. 14 Aaga idhi oona kuꞌbu, aaga tafa tadinigöögö aꞌda ara aaga tümmöönö ka eyi tiya ada nya? 15 Kudumma eede kara tanangnga tumma aaga nja tussu eema, nadiidi naada tatiminaana ka tiiꞌbaana ma aaga, itaalo ara tiki aꞌda ka oroko aaga. 16 Ara kupupa naada nja nakanïïmö tanno ada, nja nagöre tanno ada nja siliga ma aaga nja kateefe ma aaga sa katümmünü aaga a kadu kiidi könö ana kada. 17 A kadu takïrïmï aaga nyeꞌdꞌde kungngo kudumma eere tiya eede. 18 Taalo ndanawu ka unggodho kungngo kara takara ta suli ada ka nanggüüdü. 19 Aaga idhi oona kuꞌbu dhorro amang kada toolonadene.
Yasu eema tumma ma tatanggaꞌda ma Örsaliim
20 “Kada kara tasala nasigira ka takedhe Örsaliim ka oona ya, aaga tussu aꞌda tagaꞌdadene noono ka ndakete. 21 A kadu na ka Yahüüdiya no, fa kene ka rünö ka sïrö na ꞌdikinya, a kadu na ka anya ka teene no, tarünö ka co akürö ndama oono, a kadu na aganna ka nasigeene no kitaalo ka co anya ka teene. 22 Kudumma uuru ma tapusu adene, amang ka tumma tanno ka kirinja ka sorne no co ööye miini. 23 Amꞌba ka iiya tanno agüröönö no nja tanno indine no ka naguuru tanno miini no, kudumma tagorooꞌbo kadhabbu kara töꞌdö ka ꞌbüdhülü a tagorooꞌbo ma Masala talinggo kadu. 24 Kagirinadene a kuluꞌba, ökönö tümmü adene kada ömöꞌdï ma pabuusu kaco ajeene nyeꞌdꞌde ana eege, ajeene tïsïraana ka Örsaliim idhi uuru neene tatïïmö.”
Töꞌdö na ꞌBiiꞌbala ma Tadüꞌdꞌdü
25 “Eema tatele oona ka ndanaaya nja tere nja midigi keefe, a kadu ka ajeene ꞌdo tadhere kariꞌba, afara ma ꞌbïïdï ka to ara talumuli ajeene a tafiri cooꞌdo ma ꞌbïïdï. 26 A kadu öccö kara taꞌdïnggeene, ariꞌba kagu eege nja tïndhïgï nïïmö ya ara töꞌdö ka ꞌbüdhülü ya, kudumma türü ma ꞌdotomboꞌdo ka ꞌdïgïꞌdï ajeene. 27 Ka uuru tanno miini no, ara kadu tiji ꞌBiiꞌbala ma Tadüꞌdꞌdü ka tunggeene ka tülüügü a türü nja tïdhïndhï. 28 Ka eema tiya ka ndalinggo adene ya, aaga afïkïꞌdö aaga taꞌdiniga nanggüüdü naada cooꞌdo kudumma ta oolonadene tanno ada ka ndakete.”
Tafeene ma tumma ma ïndïïye
29 Adirina tumma eene, “Aaga assa ka fa ma ïndïïye nja naafa nyeꞌdꞌde kungngo. 30 Kene ka ndasiri dhaaru ya, ïkïrï aaga ka tussu aꞌda kooro ka ndakete. 31 Nggeege ada kadasala eema ya, amang ka tussu aꞌda tauugaara na Masala ka ndakete.
32 “Ara aꞌa tadiri tumma aaga dhorro, ara eema talinggo adene nyeꞌdꞌde kungngo aꞌda üfürü sere ya co. 33 Ara ꞌdotomboꞌdo nja ꞌbüdhülü tammanyaga lakiini tumma neede taalo kara titaalo.
Tadïnö koꞌdo
34 “Aaga adïnö koꞌdo, aaga tafa takïïrada ka tooye ngeeli aaga take kide, a tadinigöögö ma eema ma ꞌbüdhülü, kudumma uuru tanno miini no kara tatiri aaga. 35 Kudumma iini afeene nja toore ma taꞌdïnggö ka kadu ka ꞌbüdhülü nyeꞌdꞌde kungngo. 36 Aaga adïnö aaga tafara ka Masala turi kungngo, amang kada taduna fïïnï ma toolonadene ka eema tiya ara töꞌdö ya, amang kada taꞌdïngnge kidha ma ꞌBiiꞌbala ma Tadüꞌdꞌdü.”
37 A Yasu tagalaana kadu ka la ma Masala uuru kungngo, a ꞌbuugu kara tooso kungngo unggeene aco tïïyü co ꞌdikinya tammo ana eere aꞌda Anya ma ꞌDïkïdïyö mo. 38 A kadu tilli ka fïkïꞌdö soꞌdꞌdo ma co la ma Masala ka toodo kini ka teema.