22
Yahüüsa ümmünü Yasu a kadu
A uuru ma Taanyara ma Dheedhifi no ana eere aꞌda Taanyara ma Tadaꞌda ka Erïïdö no ka ndakete A naguugaara ma kaꞌboge nja katalaana ma serïye tagawwa fïïnï meene kara tiidi iꞌi kudumma eene ka riꞌba a kadu.
Ïkïrï Ebliisi ka ꞌdïnggö ka Yahüüsa ka oona yeene ka tümmünü iꞌi aꞌda Askaryüütï ya, iꞌi ya taꞌba ma kadalaadene tanno öꞌdö kadaꞌbaaga kafünü eera no. Unggeene ateefe timiꞌdi tumma nja naguugaara ma kaꞌboge nja nasigira tanno afa ka la ma Masala no ara tümmü iꞌi nya ümmünü eene. Kadhodho ꞌdo ka timiꞌdi tumma nja iini aꞌda ara eege tanangnga gürüüsï iini. Amma ïkïrï ka adinaana iꞌi koꞌdo ma taluna fïïnï ma tümmünü iꞌi eene aꞌda taalo kadu kussu.
Yasu agu kuri ma tadaꞌda nja kadalaadene tanno iini
(Matta 26.17–25; Murkus 14.12–21; Yühanna 13.21–30)
Ïkïrï uuru ma Miteene ma Dheedhifi ka ndöꞌdö yeene kaara kidheefele ma Taanyara ma erïïdö kide ya. Yungngo a Yasu ka kürünü Bütrüs nja Yühanna iki eene, “Aaga unggeene aaga co tindinaana kuri ma Tadaꞌda kaja kuꞌbu.”
Kïkïrï ka tiki iini, “Kiga iꞌi yungngo üüdü ka asaasa ungngo ka co tindinaana eema kide?”
10 Apadaga tumma eene iki, “Kada kara co anya ya ara aaga toreene nja ömöꞌdï aꞌbandhafa ma ꞌbïïdï ungngo iini aaga uurna iꞌi keere ka ꞌdï tiya iini kara co ya. 11 Aaga iki a ömöꞌdï ma ꞌdï, ‘Tatalaana iki oꞌo aꞌda, la yeede kara tagu kuri ma Tadaꞌda kide nja kadalaadene tanno eede iꞌi ya ïïye?’ 12 Iꞌi ara tala aaga ka la tiya ꞌdoogo ya adhabbu akesenja kuꞌbu. Aaga indinaana ꞌbuugu ya miini ya kuꞌbu.” 13 Kïkïrï ka co kaluna afa ma tiya iini kadirina eene ya kungngo, kadakindinaana kuri ma erïïdö kuꞌbu.
Kuri ma taamu ya Uugaara ya eere ya
(Matta 26.26–30; Murkus 14.22–26; 1 Kürünsüs 11.23–25)
14 Ka uuru ma tagu kuri ma erïïdö ka ndöꞌdö ïkïrï Yasu ka temmi nja kadafïïnï tanno iini ma tara tagu eema. 15 Ïkïrï ka tiki eene, “Agu ïïre aꞌa ma tagu eema ma erïïdö nja aaga aꞌda nüfürü aꞌa tadhügürü. 16 Ara aꞌa tiki aaga aꞌda, ndama uuru tanno, taalo aꞌa nara taguri afeꞌde illi alinggo adene ka tauugaara tanno Masala.”
17 A Yasu taꞌduga kerꞌde anangnga taꞌdiila a Masala iki, “Aaga la aaga tasümünaana kada kuꞌbu. 18 Ara aꞌa tiki aaga aꞌda, taalo aꞌa nara tooye ngeeli ma kiꞌbimꞌbi afeꞌde ndama uuru tanno idhi a tauugaara na Masala töꞌdö.”
19 Aꞌduga miteene anangnga taꞌdiila a Masala asümünaana kuꞌbu anangnga eene iki, “Tuuꞌda no eege kungngo na nanja kudumma aaga, aaga alinggo maada ka tagïïgï aꞌa iini.”
20 Aꞌduga kerꞌde nggeege afeꞌde eene ka ndagu eema iki, “Kerꞌde mo ma ma timiꞌdi tumma ma ꞌbïtïngngö ana erïïdö tiya eede ya uurunco co kudumma aaga ya. 21 Lakiini nïïsö na ömöꞌdï tiya ara tümmünü aꞌa a kadu ya, kungngo kita nja aꞌa. 22 ꞌBiiꞌbala ma Tadüꞌdꞌdü ara teyi afa ma Masala ka tatiraana ꞌbilli, lakiini amꞌbꞌba ka ömöꞌdï tiya ara tümmünü iꞌi a kadu ya.” 23 Ïkïrï kadafïïnï ka tindini ajeene kiki aꞌda kamada eege kamiini ka asaasa talinggo tumma no.
Mada iꞌi yungngo adhabbu
24 Kadiisaana ka oona unggodho eege kiki aꞌda, mada iꞌi yungngo adhabbu ana kene ungngo. 25 Ïkïrï Yasu ka tiki eene, “Naguugaara ma ajeene ka naguugaara meene, a kadïïfï tasaasa tümmünüdene aꞌda kateefe ma kadu.
26 “Lakiini aaga ya taalo kara tafiigi nggeege, fa ka ömöꞌdï tiya adhabbu ana kada ya ümmü eyi yiini ka tidhilli, aya dhabbu ya, tafeene nja ömöꞌdï tiya alinggo ada a kadu ya. 27 Amada iꞌi yungngo adhabbu, ömöꞌdï ya emmi agu eema ya alla ya alinggo ya? Ya emmi ya iꞌi yungngo adhabbu, a ꞌbïtïngngö aꞌa nungngo ada ka söödö afa ömöꞌdï ya alinggo ya. 28 Aaga kungngo köödhï nja aꞌa ka dhügürü tiya eede ya. 29 Ara aꞌa tanangnga tauugaara aaga afa ma pupa tiya eede ka anangnga aꞌa kungngo. 30 Ara aaga taguri aaga tooye nja aꞌa ka tauugaara tanno eede, aaga temmi ka nagööyö afa naguugaara, aaga tümmü siliga ma Israyil na adaꞌbaaga kafünü eera no.”
Bütrüs ara taꞌdüsünü Yasu
31 Ïkïrï Yasu ka tiki, “Samaan, Samaan, Ebliisi ungngo asaasa taꞌdekeꞌde aaga afa migile. 32 Lakiini nafara aꞌa ka Masala kudumma oꞌo aꞌda atamma nüüdü tafa taama, a küdü kara tafada ya, nanangnga nagöre nüüdü ka tidhi oona kuꞌbu.”
33 Yungngo a Samaan ka tiki iini, “Ka Tatalaana, na amma aꞌa ka co ka pabuusu na eyi nja oꞌo.”
34 Ïkïrï Yasu ka tiki iini, “Ara aꞌa tiki oꞌo no Bütrüs no, ara oꞌo taꞌdüsünü aꞌa tiidoona aꞌda üfürü dhïmbï tafara.”
35 Ïkïrï ka tiki akadafïïnï tanno iini, “kede ka tagürünü aaga aꞌda taalo njoko nja ꞌbelde ada nja egïïde ka kasaasa aaga nïïmö?”
Kiki aꞌda, “Kaw.”
36 Ïkïrï ka tiki eene, “A ꞌbïtïngngö ya, ömöꞌdï ma gürüüsï aꞌduga nja njoko, ömöꞌdï ya kuluꞌba ka titaalo kini ya, atannege a tenꞌdi tiya iini aana kuluꞌba iini. 37 Ara aꞌa tiki aaga, Tumma na sorne ka tiki aꞌda, ‘Kada kinni iꞌi nja kanyooro,’* 22.37 Asaiya 53.12. kara tatïïmö a tumma na kirinja kuꞌbu ma aꞌa no, kara töꞌdö timinꞌda.”
38 Kiki iini, “Ka Tatalaana, maguluꞌba mungngo ïïdï kita meera.”
Ïkïrï ka tiki eene, “Ma ꞌdimo.”
Yasu afara ka Masala unggodho iꞌi
39 Ïkïrï ka ööꞌdö kürö aaco Anya ma ꞌDïkïdïyö afa ma tiya iini ka tadaada ya, a kadalaadene niini tuurna iꞌi keere. 40 Kene ka ndala ꞌbuugu ya, iki eene, “Aaga fara ka Masala ïïꞌdï aaga taꞌdïnggö ka taꞌbꞌbadene.”
41 Asigi co kuꞌbꞌba kene ka oona üürü kuꞌbu eema nja Masala. 42 Ïkïrï ka tiki, “Ka Pupa yeede, üürü nasaasa oꞌo naꞌduga kerꞌde ma dhügürü mo kede ka oona, taalo tasaasa ma eedi tiya eede eege kamiini, lakiini üürü tasaasa ma eedi tiya üüdü fa kene küünïdene.” 43 A tadhangga tatele oona ndama ꞌdotomboꞌdo uuꞌbu iꞌi ka eedi. 44 Akardha kuꞌbu afara ka Masala dhindho idhi a ꞌbïïdï ma dhugudha tasuuru afa ma erïïdö aꞌdölö ka ꞌbüdhülü.
45 Ïkïrï ka fïkïꞌdö ka ꞌbuugu ma teema nja Masala aaco ka kadalaadene aduna eege karigide, kudumma eene ka tamüürü. 46 Ïkïrï ka tiki eene, “Minna agu aaga, aaga tarigide? Aaga fïkïꞌdö, aaga tafara ka Masala ïïꞌdï aaga taꞌdïnggö ka taꞌbꞌbadene.”
Tümmü adene na Yasu
47 Kini ka taleefe teema ya, aꞌda kadhe kadu ana Yahüüsa ungngo eene kidha, tatalaadene ya Yasu ana ka tanno adaꞌbaaga kafünü eera no, öꞌdö ka Yasu ööjülü iꞌi. 48 Ïkïrï Yasu ka tiki iini, “Ka Yahüüsa, nümmünü oꞌo ꞌBiiꞌbala ma Tadüꞌdꞌdü a kadu a tööjülü?”
49 Ka kadalaadene ka ndiji eema ya üünïdene ya kiki, “Ka Uugaara, ungngo tabbü eege a naguluꞌba?” 50 A könö tabbü ömöꞌdï ma linggo ya uugaara ma kaꞌboge ka neeso ma nïïsö ma kuri armuna.
51 A Yasu tiki eene, “Aaga fa kide.” Ümmü iꞌi ka neeso arooro ka lime.
52 Yungngo a Yasu ka tiki a naguugaara ma kaꞌboge nja naguugaara ma nasigira ma la ma Masala nja kadïïfï tanno ööꞌdö kini no, “Tanyooro iꞌi yungngo ada ka co kini a maguluꞌba a maguufi? 53 Naganna aꞌa nja aaga ka la ma Masala a naguuru, taalo aaga kümmü aꞌa, lakiini uuru naada eege kungngo tauugaara ma talüllü eege kungngo.”
Bütrüs aꞌdüsünü Yasu
54 Kïkïrï kaꞌduga iꞌi ka co ꞌdï tiya uugaara ma kaꞌboge iini, a Bütrüs takoꞌdꞌdo kene keere ndama kuꞌbꞌba. 55 A nasigira tafülle ïssï ka ꞌdadïllö ma ꞌdï kemmi, a Bütrüs temmi kene ka söödö. 56 Aka ma linggo mo tasala iꞌi ka temmi ïlle ïssï manaana ïïye iini miki, “Ömöꞌdï ya aganeene nja Yasu.”
57 Aꞌdüsünïïgï iki, “Aka mo, taalo aꞌa nussu ömöꞌdï ya.”
58 Amussu kungngo ya, ömöꞌdï öccö tasala iꞌi iki, “Oꞌo nja eene.”
A Bütrüs tiki iini, “Ömöꞌdï, taalo aꞌa nja eene.”
59 Kada kaneene a ꞌbuugu tamuru ya, ömöꞌdï könö tütü kadussu iꞌi iki, “Tumma dhorro, ömöꞌdï ya a kaneene nja iini kudumma iini ama Jaliil afeꞌde.”
60 Ïkïrï Bütrüs ka tiki iini, “Ka ömöꞌdï, taalo aꞌa nussu nïïmö yüüdü ka teema ya.” A kini ka aleefe ateema ya, a dhïmbï tafara. 61 Ïkïrï Uugaara ka tafele assa ka Bütrüs. A Bütrüs tagïïgï tumma na Uugaara nja iini aꞌda, “Ka dhïmbï ka tüfürü tafara ara oꞌo taꞌdüsünü aꞌa tiidoona.” 62 Ïkïrï ka ööꞌdö kürö adafara fara ya dhiiri ya.
Nasigira küünï midhi ana Yasu
63 A kadu na afa ka Yasu no tüünï midhi kuꞌbu ana iꞌi kabbü iꞌi. 64 Ka küdhü iꞌi ka ïïye, kassa ka tindini iꞌi, “Mada iꞌi yungngo abbü oꞌo, tiraana?” 65 Keema tumma kini koꞌdo kadhabbu keela iꞌi.
Yasu ungngo ka naguugaara kidha
66 Ka taka ka ndaadha ya, a kadïïfï ma Yahüüdü temmi, eege no naguugaara ma kaꞌboge nja katalaana ma serïye, kööꞌdö ana Yasu kide. 67 Kiki iini, “Üürü oꞌo na Almasiihi tirina ungngo.”
A Yasu tapadaga tumma eene iki, “Kede kara tadirina aaga, taalo aaga kara tamma. 68 A kede kara tindini aaga taalo aaga kara tadirina aꞌa. 69 Ndama uuru tanno, ara ꞌBiiꞌbala ma Tadüꞌdꞌdü temmi ka türü ma nïïsö ma kuri tanno Masala.”
70 Kïkïrï ka tiki eege ïnꞌdïlï kungngo, “Oꞌo no ꞌBiiꞌbala ma Masala?”
Ïkïrï ka tiki, “Kiki aaga aꞌda aꞌa namiini.”
71 Yungngo eene ka tiki, “Kasaasa angnga taföönyö ka ömöꞌdï afeꞌde? Angnga ana oona ma angnga kaföönyö angnga ndama nïïnö tanno iini.”

*22:37 22.37 Asaiya 53.12.