2
Kamasala
Ka Yasu ka tageenedene ka Beetlaham ma Yahüüdiya ka ürüünü tanno Hirüdüs kadagauugaara ya, aꞌda kööꞌdö kamasala na ussu tumma ma midigi no ndama fïïnï ma ndanaaya, kööꞌdö ka Örsaliim. Kiki aꞌda, “Uugaara ma Yahüüdü ya ageenedene ya ïïye? Kasala ungngo timidigi niini ka fïïnï ma ndanaaya, yungngo ïïdï kööꞌdö tafara kini.”
Ka Hirüdüs ka taföönyö tumma no ya, a riꞌba tümmü iꞌi nja kadu ma Örsaliim nyeꞌdꞌde kungngo. Ïkïrï ka tawagaana naguugaara ma kaꞌboge koona nja katalaana ma serïye indini eege iki, “Ara Almasiihi teenedene kiga?”
Kiki iini, “Ka Beetlaham ma Yahüüdiya, kudumma neꞌbi ka tagarigiri ada ka sorne iki,
‘Ka Beetlaham anya ma Yahüüsa taalo oꞌo na dhilli ka naguugaara ma Yahüüsa,
kudumma uugaara kara töꞌdö ndama oꞌo
ööꞌdö tafa ka kadu tanno eede Israyil.’ ” 2.6 Miika 5.2
Ïkïrï Hirüdüs ka tagümmünaana kamasala koona kume kume indini eege ma uuru tanno timidigi ka töꞌdö koꞌdo iini no. Ïkïrï ka tuurugu eege co Beetlaham iki eene, “Aaga agolo aaga co tawwa ꞌbuugu ma ꞌbiiꞌbala amussu kada kaduna iꞌi ya aaga tadirina aꞌa nööꞌdö tafara kini tekere.”
Kene ka ndaföönyö tumma ka uugaara ya, kïkïrï ka tunggeene, kene ka tunggeene a timidigi neene ka tijöögö ka fïïnï ma ndanaaya no, kunggeene kene kidha kidhi köödhï ka üüdü ma ꞌbuugu tiya ꞌbiiꞌbala ka tanna kide ya. 10 Kene ka tasala timidigi kïkïrï ka tadhodho ꞌdo. 11 Kïkïrï ka co a ꞌbügöörï kaduna ꞌbiiꞌbala nja nïïmö tammo iini Mariyom. Kïkïrï ka tüürü kuꞌbu ana küüge kamma kini, kïkïrï ka tafaꞌda nakanjoko neene kanangnga dahaba iini nja kondho nja maaga. 12 A Masala tiki eene a kümböödö aꞌda kafa tapadaga ka Hirüdüs kanna, kïkïrï ka tigaala ka fïïnï tökönö kaco anya tammo eene.
Tarünö ma co Misiri
13 Kene ka ndunggeene ya ïkïrï tadhangga ma Uugaara ka ööꞌdö ka Yüüsïf a kümböödö iki iini, “Fïkïꞌdö naꞌduga ꞌbiiꞌbala nja nïïmö narünö naco a Misiri nanna kide, ara aꞌa saga tirina oꞌo aaga sa kööꞌdö, kudumma Hirüdüs ka asaasa tawwa ꞌbuugu ma ꞌbiiꞌbala iidi iꞌi.” 14 Ïkïrï Yüüsïf ka fïkïꞌdö aꞌduga ꞌbiiꞌbala nja nïïmö ooso kungngo kaco Misiri, 15 adaganna kide idhi Hirüdüs teyi. Tumma no ka inynyo ööye miini afa ma tiya Uugaara ka takatiraana a nïïnö tanno neꞌbi Asaya no kungngo, “Natümmünü aꞌa ꞌbiiꞌbala yeede ndama Misiri.” 2.15 Hawsha 11.1
16 Ka Hirüdüs ka tassa ka kamasala katümmünü ünggü iini ya, ïkïrï ka agorooꞌbo ꞌdo, ïkïrï ka kürünü nasigira kagirina laala ya nagiide ya ka Beetlaham nja naꞌbuugu tanno kete kide no, laala ma nagürüünü keera kadara co tanno asigi kene no tamana ma uuru tanno iini ka taföönyö ka kamasala no. 17 A tumma na neꞌbi Armiya ka tatiraana no tarooro ka co ööye miini,
18 “Kaföönyö kadu takeere ka Raama,
fara nja ndhiidhe koꞌdꞌdo.
Rahiil mafara kudumma laala tiya oono
taalo masaasa kadu ka talomo oogo
kudumma eene ka taalo kefe ka ꞌdï.” 2.18 Armiya 31.15
Tafada ndama Misiri
19 Aga Hirüdüs ka ndeyi ya, ïkïrï tadhangga ma Masala ka ööꞌdö ka Yüüsïf a kümböödö ka Misiri, 20 iki iini, “Fïkïꞌdö naꞌduga ꞌbiiꞌbala nja nïïmö nafada naco anya ma Israyil, kudumma kadu tanno asaasa tagiidi iꞌi no kaaya.”
21 Ïkïrï ka fïkïꞌdö aꞌduga ꞌbiiꞌbala nja nïïmö aco anya ma Israyil. 22 Ïkïrï ka föönyö aꞌda Arkilaus ümmü tauugaara na pupa tiya iini Hirüdüs ka Yahüüdiya, ïkïrï ka ariꞌba co. A Masala tiki iini a kümböödö, ïkïrï ka tunggeene aco Jaliil. 23 Ööꞌdö ka anya tammo ana eere aꞌda Nasira mo adaganna kide, amang ka tumma tanno naganeꞌbi co ööye miini, “Ara tana eere aꞌda taga Nasira.”

2:6 2.6 Miika 5.2

2:15 2.15 Hawsha 11.1

2:18 2.18 Armiya 31.15