3
Yühanna ya tatambeese ya indinaana fïïnï
(Murkus 1.1–8; Lüüka 3.1–18; Yühanna 1.19–28)
Ka naguuru tanno miini no, agööꞌdö Yühanna ya Tatambeese ya, ka dhïïle ma Yahüüdiya adünügü tumma ma Ïnjïïlï co a kadu, “Aaga aadha ka linggo ma eema tiya toroko ya kudumma tauugaara ma ꞌdotomboꞌdo ka ndakete.” Yungngo a neꞌbi Asaiya ka tageema tumma miini iki aꞌda,
“Kafara takeere ka dhïïle,
‘Aaga indinaana fïïnï ka Uugaara kuꞌbu,
aaga indinaana nafïïnï kini kuꞌbu, ka tadhidho.’ ” 3.3 Asaiya 40.3
A Yühanna tagümmü enꞌdi ma musa ma nagamalaga ka oona imiꞌdi eedi ana jönnö ma öttö aagu müdüünï nja küde ma dhïïle. A kadu ta kicci kini ndama Örsaliim nja Yahüüdiya nyeꞌdꞌde nja naꞌbuugu tanno kete ka Ri ma Ürdün no. Atagambeese eege ka Ri ma Ürdün eene ka tamma ka Masala kaadha ka eema tiya toroko ya.
A Yühanna tiji naFariisi nja Sadügiin dhabbu ka ticci kini ma tambeese, ïkïrï ka tiki eene, “Aaga na laala ma nöönï no! Mada iꞌi yungngo alaana aaga ka nafïïnï aaga tarünö ka tagorooꞌbo tanno unggunu töꞌdö no? Aaga alinggo eema ya aꞌdiila ya ara tanangnga kadu katussu aꞌda kaadha aaga ka eema tiya toroko ya. Aaga tafa tiki ka nanggeyi tanno ada aꞌda Abrahiim ya pupa tiya ada, nïkïrï aꞌa ka tiki aaga, Masala mana türü moono kara taꞌbele nïïgïsï no kada laala tiya Abrahiim. 10 Asa kafa takete ka teedhe ereere ma naafa, fa ya taalo öꞌdö ana ïïye kaꞌdiila ya, atendhe apügünja ka ïssï.
11 “Nambeese aꞌa aaga a ꞌbïïdï ma toolona tatoroko. Lakiini ömöꞌdï inggide ara töꞌdö kede keere agiiꞌbi aꞌa nitaalo natambaanya tagildhe egïïde yiini ara tambeese aaga a Koronggore tiya Insili ya nja ïssï. 12 Siꞌdiga ma ungngo iini agirnaana ꞌdeeli koꞌdo iini awagaana migile miini koona uurugu co ꞌboode, ara kafü ïssï ka koforo ka finne turi.”
Yühanna ambeese Yasu
(Murkus 1.9–11; Lüüka 3.21–22)
13 A Yasu ka öꞌdö ndama Jaliil aaco Ürdün ka Yühanna aꞌda ambeese iꞌi. 14 Lakiini Yühanna anu iki iini aꞌda, “Nagala aꞌa ka asaasa oꞌo ka tambeese aꞌa, na oꞌo sa agala ka ööꞌdö kede adha?”
15 Ïkïrï Yasu ka tiki iini, “Fa kide ama ꞌbïtïngngö, amang kaja tafara linggo na Masala.” Yungngo Yühanna ka tamma.
16 Ka Yasu kanda kambeesedene ïkïrï ka ööꞌdö koꞌdo ndama ꞌbïïdï, a ꞌdotomboꞌdo tatanfaꞌda asala Koronggore ya Masala ka tunggunu akuꞌbu ka afeene nja ndalambo idhi kini ka oona. 17 A tumma töꞌdö ndama ꞌdotomboꞌdo kiki, “ꞌBiiꞌbala yeede ka asaasa iꞌi dhorro ya, iꞌi yungngo, kaꞌdiila oona eede ma iini.”

3:3 3.3 Asaiya 40.3