28
Tafïkïꞌdö na Yasu
(Murkus 16.1–8; Lüüka 24.1–12; Yühanna 20.1–10)
Ka uuru ma Saꞌbidi kanco a taka taadha soꞌdꞌdo ma uuru ma Lahada ya, ïkïrï Mariyom Almajdaliya nja Mariyom tökömö töꞌdö tassa co la ma oofo. A ꞌbuugu tatïnggïꞌdï dhindho kudumma tadhangga ma Masala öꞌdö kuꞌbu agürü dhembeliili ka la ma oofo emmi kide. Alimaana ka oona afeene nja tenꞌdi tiya aꞌbassa afa köröörö. Ariꞌba tümmü kadu na afa kini no kafeene nja kadu tanno aaya no kene ka tasala iꞌi.
Ïkïrï tadhangga ka tiki iiya tanno eera no, “Aaga fa tariꞌba, nussu aꞌa aꞌda aaga kasaasa Yasu ya abünnünja ka saliiꞌbi ya. Itaalo kita kudumma iini ka fïkïꞌdö afa miini ka takiki, aaga assa ka ꞌbuugu tiya iini ka taganna kide ya. Aaga unggeene areere aaga co ka kadalaadene tanno iini aaga tiki eene aꞌda, ‘Iꞌi afïkïꞌdö ndama inde, iꞌi ara tadhe aaga aco Jaliil ara aaga taluna iꞌi kanna,’ aꞌa nungngo nadirina aaga ꞌbïtïngngö.”
Ïkïrï iiya ka ööꞌdö kürö ndama la ma oofo kïïsö ariꞌba kagu eege, kïïsö kadhodho ꞌdo kateefe tadirina eema a kadalaadene tanno iini. Ïkïrï Yasu ka toreene nja eene iki eene, “Aꞌa nööjülü aaga,” köꞌdö kini kete küürü kini kidha kümmü iꞌi ka uune. 10 Ïkïrï Yasu ka tiki eene, “Aaga fa tariꞌba agolo tiki a nagöre tanno eede aꞌda kaco Jaliil kaco toreene nja aꞌa kide.”
Korokoro ma kadu ma Yahüüdü
11 Kene ka ndunggeene ya, a kadu na kaafa ka ꞌbuugu no kaco anya kateefe tadirina eema a naguugaara ma kaꞌboge ma eema tiya agalinggo adene ya nyeꞌdꞌde kungngo. 12 A naguugaara ma kaꞌboge nja kadïïfï ma anya tageema ana ka oona, kanangnga gürüüsï a nasigira adhabbu. 13 Kiki eene aꞌda, “Kadünügü eema a kadu aꞌda, ‘Kadalaadene na Yasu kööꞌdö ooso kungngo aꞌda karigide ungngo kadaganyooro iꞌi.’ 14 Ka uugaara Bilatus kara taföönyö tumma no ya, ara ungngo teema nja iini amma a nïïmö ya toroko taalo ara töꞌdö kada ꞌdo.” 15 A nasigira taꞌduga gürüüsï kadagüünï afa ma tiya kadu ka tiraana ya kungngo, a tumma no tanyala kuꞌbu ka Yahüüdü taꞌbïtïngngö.
Yasu adele oona a kadalaadene tanno iini
(Murkus 16.14–18; Lüüka 24.36–49; Yühanna 20.19–23; Kadafïïnï 1.6–8)
16 Illi kadalaadene na adaꞌbaaga kafünü unggodho no kunggeene kaco Jaliil ka sïrö anya kita a Yasu ka takiki eene ya. 17 Kene ka tasala iꞌi ya küürü kuꞌbu ana küüge kini kidha. Lakiini öccö ana kene aꞌdoore ka nanggeedi miini, 18 Ïkïrï Yasu ka ööꞌdö kene iki eene, “Manangnga Masala tauugaara aꞌa nyeꞌdꞌde ndama ꞌdotomboꞌdo nja ꞌbüdhülü. 19 Aaga unggeene aaga co talaana kadu ka naꞌbuugu nyeꞌdꞌde, aaga tambeese eege ana eere ma Pupa nja ꞌBiiꞌbala nja Koronggore tiya Insili ya. 20 Aaga laana eege aꞌda kalinggo a tumma tanno eede ka tadirina aaga iini no, tumma dhorro aꞌa nungngo naneene nja aaga a naganuuru taꞌbilli idhi a ꞌbüdhülü titaalo.”