Ïnjïïlï
Murkus
Tafaꞌda tumma
Murkus arigiri sorne ya. Iꞌi ya aga tatalaadene tiya Yasu öꞌdö takinyi linggo a tafïïnï Bölis ka naguuru ma tino tanno iini. Iꞌi aga ana eere aꞌda Yühanna Murkus. Iꞌi aga senaana tumma na Yahüüdü kadhabbu nja eema ma Masala tiya eene, afeene afa iꞌi arigiri ada co kadu tanno taalo ka Yahüüdü no.
Murkus arigiri ma eema tiya Yasu ka talinggo ada aaga nja talaana ya. Yasu iki a kadu aꞌda tauugaara na Masala ka ndöꞌdö. Türü kungngo iini ma nagoronggore tanno oroko no, iꞌi oolona kadu na maara no kadhabbu, aji ꞌbadaada ka inde, aꞌduga tatoroko ka kadu, iki a kadalaadene tanno iini aꞌda ömöꞌdï ya asaasa tatalaadene tiya iini ya, fa kini amma ka dhügürü eyi. Ka Yasu ka ndeyi afïkïꞌdö afeꞌde, iki a kadalaadene tanno iini aꞌda kaco ka naꞌbuugu ꞌdo kadünnü tumma miini co kadu nyeꞌdꞌde kungngo.
1
Linggo na Yühanna ya Tatambeese ya
(Matta 3.1–12; Lüüka 3.1–9, 15–17; Yühanna 1.19–28)
Ïnjïïlï ma dhidha mo meema tumma Yasu Almasiihi ꞌBiiꞌbala ma Masala.
Karigirinja ka sorne ma neꞌbi Asaiya,
“Aꞌa nungngo na tagürünü tafïïnï yeede küdü kidha,
aco tindinaana fïïnï yüüdü.” 1.2 Malaki 3.1
“Kafara takeere ka dhïïle,
‘Aaga indinaana fïïnï ka Uugaara kuꞌbu,
aaga indinaana fïïnï yiini kuꞌbu,
aaga tanangnga nafïïnï niini ka tadhidho.’ ” 1.3 Asaiya 40.3
Yungngo Yühanna ka ööꞌdö ka dhïïle atagambeese kadu iki eene, “Aaga aadha ka tatoroko aaga tambeesedene amang ka Masala toolona aaga maꞌduga tatoroko ada ka oona.” A kadu takicci kini ndama naanya ma Yahüüdiya nja Örsaliim nyeꞌdꞌde kungngo, ambeese eege ka Ri ma Ürdün, kamma ka tatoroko tanno eene.
A Yühanna tagümmü enꞌdi ma musa ma nagamalaga ka oona, imiꞌdi eedi ana jönnö ma öttö, aagu müdüünï nja küde ma dhïïle. Adageema tumma iki aꞌda, “Ömöꞌdï inggide assa ööꞌdö kede keere ana türü adagiiꞌbi aꞌa, münda meena ma egïïde tiya iini taalo aꞌa natambaanya tüürü kuꞌbu nanggilaana. Ara aꞌa tambeese aaga a ꞌbïïdï, illi iꞌi a tambeese aaga a Koronggore tiya Insili ya.”
Tambeesedene nja taꞌbꞌbadene tanno Yasu
(Matta 3.13–17; Lüüka 3.21–22)
Ka naguuru tanno miini no, agööꞌdö Yasu ndama Nasira ma ka Jaliil mo, a Yühanna takambeese iꞌi ka Ri ma Ürdün. 10 Aga Yasu ka ööꞌdö kürö ndama ꞌbïïdï ya, asala ꞌdotomboꞌdo ka tatafaꞌda, a Koronggore ya Insili ya tidhi kini ka oona ka afeene nja ndalambo. 11 A tumma töꞌdö ndama ꞌdotomboꞌdo kiki, “Oꞌo na ꞌBiiꞌbala tiya eede ka asaasa iꞌi ya, namma aꞌa küdü.”
12 A Koronggore ya Insili ya tarooro ka tüügü iꞌi aco a dhïïle iini. 13 Adaganna kide a füngngö ukumu kadu keera, Ebliisi taꞌbꞌba iꞌi. Anna kide nja eema ma erïïdö tiya oroko ya, a kadhangga tagalinggo ada iini.
Kadalaadene na akümmünüdene ka dhidha no
(Matta 4.12–17; Lüüka 4.14–15)
14 Ka Yühanna kananja ka pabuusu ya, aꞌda öꞌdö Yasu ka Jaliil adünnü tumma ma Ïnjïïlï. 15 Iki, “Assa ürüünü töꞌdö, a tauugaara na Masala ka ndakete, aaga aadha ka eema tiya toroko ya, aaga tamma ka Ïnjïïlï.”
16 Aga Yasu ka tunggeene ka tinggini ma to ma Jaliil ya, ïkïrï ka tasala kadu keera kakinne kïlöögö, Samaan nja örre tiya iini Andraws kararaꞌbaga saꞌbaka co to kudumma eene kada kadu ma tümmü kïlöögö. 17 A Yasu tiki eene, “Aaga öꞌdö kede keere ara aꞌa tanangnga aaga ka kinne kadu.” 18 Kïkïrï karooro kaafa ka nasaꞌbaka tanno eene kara ka turna iꞌi keere.
19 Akalogo tino co aadha, asala Yaguub ꞌbiiꞌbala ya Zaꞌbedi nja örre tiya iini Yühanna, kungngo ka mürkabü kindinaana nasaꞌbaka neene. 20 Kini ka tümmünü eege ya, karooro ka tinyi pupa yeene Zaꞌbedi ka mürkabü nja kadu tanno linggo nja iini no, kara katuurna iꞌi keere.
Yasu asoro koronggore ya toroko ya
(Lüüka 4.31–37)
21 Kïkïrï ka ööꞌdö ka Kafarnahööm, aco la ma talaana ka uuru ma Saꞌbidi, alaana kadu. 22 A kadu tadhere ka talaana tanno iini, kudumma iini ka talaana kadu a türü tanno iini, taalo afeene afa katalaana na kadu ma serïye.
23 Ömöꞌdï ungngo eene ka la ma talaana a koronggore tiya toroko ya ka tuurunja iini ka oona iidhe, 24 “Minna yüüdü nja ungngo, Yasu ya ma Nasira ya? Nöꞌdö oꞌo kita ma tiidi ungngo? Nussu aꞌa aꞌda oꞌo na mada, oꞌo na ömöꞌdï ma Masala tiya Insili ya.”
25 Ïkïrï Yasu ka kirnaana kini iki, “Kïꞌdöönö, aayu kürö ndama ömöꞌdï tiya ka oona.” 26 A koronggore ya toroko ya tüpü iꞌi co aadhiya koꞌdꞌdo ööꞌdö kürö ndama iini ka oona. 27 A kadu tadhere nyeꞌdꞌde ka tumma tanno iini kiki aꞌda, “Talaana öjö eege kungngo kaleefe töꞌdö? Kabbü ꞌdala a talaana nja türü. Münda nagoronggore na oroko no iꞌi amana tumma eene kaföönyö.” 28 A tumma na Yasu tadhala kuꞌbu areere ka Jaliil ka oona nyeꞌdꞌde kungngo.
Toolona ꞌberki ma Bütrüs ka maara
(Matta 8.14–17; Lüüka 4.38–41)
29 Kini ka ööꞌdö kürö ndama la ma talaana ya, ïkïrï ka tunggeene nja Yaguub nja Yühanna kaco ka ꞌdï tiya Samaan nja Andraws. 30 Kajo kaduna ꞌberki ma Samaan ka tamaara maguꞌdaana ka oona mafüngngö, kïkïrï ka tirina iini. 31 Ïkïrï ka ööꞌdö kono kete ümmü oogo ka nïïsö aꞌdina oogo koꞌdo, a maara taadha kono ka oona, mafïkïꞌdö malinggo ada eene.
Toolona ma kadu kadhabbu
32 Ka ꞌbuugu kanda siiya, ka ndanaaya ka ndaꞌdïnggö caaꞌbu ya, a kadu töꞌdö a kadu tanno maara no a Yasu nyeꞌdꞌde kungngo nja tanno kaana naganaꞌbu ka oona no. 33 A kadu ma anya nyeꞌdꞌde töꞌdö kadigi ka ïnye ma ꞌbügöörï dhirri kungngo. 34 A Yasu toolona kadu ma maara kadhabbu adagasoro naganaꞌbu ka kadu ka oona kadhabbu, afaga nagoronggore na oroko no keere ka teema, kudumma eene ka tussu iꞌi.
Yasu afara ka Masala a ꞌbuugu tiya kadu katitaalo kide ya
(Lüüka 4.42–44)
35 A ligitaka soꞌdꞌdo aꞌda aleefe ꞌbuugu talüllü, afïkïꞌdö Yasu ööꞌdö kürö aco a ꞌbuugu tiya kadu katitaalo kide ya, afara ka Masala kide. 36 A Samaan tagawwa ꞌbuugu miini nja köje. 37 Kene kandaluna iꞌi kadhere kiki iini, “Kadu nyeꞌdꞌde kawwa ꞌbuugu ma oꞌo.”
38 Ïkïrï Yasu ka tiki eene, “Aaga öꞌdö kijagö anaanya tanno kete no, naco talaana kadu miini afeꞌde, eege kungngo eede ka ööꞌdö kudumma eene.” 39 Adagalööle ka Jaliil koona nyeꞌdꞌde alaana kadu ka naala ma talaana asoro naganaꞌbu ka kadu ka oona.
Yasu oolona ömöꞌdï ya ana kutukunya ka oona ya
(Matta 8.1–4; Lüüka 5.12–16)
40 Ömöꞌdï inggide ana kutukunya öꞌdö üürü kuꞌbu iki iini aꞌda, “Küdü ka tasaasa ara oꞌo tanangnga aꞌa ka tinsili.”
41 A ꞌbangnga miini tümmü Yasu, akilina nïïsö ümmü iꞌi ka oona iini, iki iini, “Nasaasa aꞌa aꞌda oꞌo tinsili.” 42 A kutukunya tadhe koꞌdo amanyaga kini ka oona insili.
43 A Yasu tuuru iꞌi ka tino a tumma dhorro. 44 Kini ka tiki iini aꞌda, “Afa tadirina ömöꞌdï. Lakiini unggeene naco ka taꞌboge nala oona iini, na oꞌo sa ka tïrrï oona nüüdü afa ma tiya Müüsa ka tageema ya a kadu tussu iini.” 45 Lakiini ömöꞌdï afïkïꞌdö adagadünnü eema, a tumma tanyala ka ꞌbuugu ka oona nyeꞌdꞌde kungngo, a Yasu taalo ussu ka tunggeene ma co naꞌbuugu dhorro, ïkïrï ka tanꞌdanaga co lodho a kadu töꞌdö ndama naꞌbuugu kadhabbu kadigi kini ka oona.

1:2 1.2 Malaki 3.1

1:3 1.3 Asaiya 40.3