5
Yasu oolona ömöꞌdï ma naganaꞌbu
(Matta 8.28–34; Lüüka 8.26–39)
Kaala ndaꞌda ma to ma Jaliil, ndama ꞌdakeyi ma Jarasiin. Aga Yasu ka taꞌbarda ndama mürkabü ya, koreene nja ömöꞌdï öꞌdö ndama naala ma oofo ana koronggore tiya toroko ya. Anna ka naala ma oofo, ömöꞌdï ma tambaanya timiꞌdi iꞌi salla ana jansiiri titaalo. Iꞌi agaminꞌdadene ka nïïsö nja awwa ana jansiiri, lakiini iꞌi aꞌbuna jansiiri aparsaana kuꞌbu, aꞌbuna ndaliili niini ka uune no. Taalo ömöꞌdï ma tana türü ma timiꞌdi iꞌi. Anna ka naala ma oofo nja naꞌdikinya ooso kungngo nja uuru, iidhe aara oona niini a nïïgïsï.
Kini ka taasala Yasu ka tadhe kuꞌbꞌba kanna ya, areere aco üürü kuꞌbu ana küüge kini kidha. Iidhe koꞌdꞌdo eema iki, “Minna yüüdü nja aꞌa Yasu ꞌBiiꞌbala ma Masala tammo koꞌdo mo? Aꞌa nagüdünü oꞌo ka Masala aꞌda nafa tapusu aꞌa.” Kudumma Yasu ka tiki iini, “Koronggore ya toroko ya, aayu kürö ka ömöꞌdï tiya ka oona.”
Ïkïrï Yasu ka tindini iꞌi, “Eere yüüdü aꞌda mada?”
Iki, “Aꞌa nana eere aꞌda Nasigira, kudumma ïïdï kadadhabbu.” 10 Adageema nja Yasu dhabbu asaasa iꞌi aꞌda afa tasoro ana eege co kürö ndama ꞌbuugu tiya.
11 A nagüdürü kungngo kadhabbu kaguri ka anya ka tümꞌbü. 12 Kïkïrï nagoronggore na oroko no ka tiki iini, “Uurugu ungngo ka nagüdürü ungngo co taꞌdïnggö kene ka oona.” 13 Ïkïrï ka tamma kene kide, ïkïrï nagoronggore na oroko no kööꞌdö kürö kuurunja ka nagüdürü ka oona na öꞌdö na alif keera no. Ïkïrï nagüdürü karünö ndama nsorondho kafiri co to kaꞌduuru ꞌbïïdï.
14 A katasaana tarünö, a tumma tanyala ka anya nja naꞌbuugu ka oona nyeꞌdꞌde, a kadu töꞌdö kürö ma co tassa ka nïïmö tiya agüünï adene ya. 15 Kene kaala ꞌbuugu ya Yasu ka tanna kide ya, kaduna ömöꞌdï ya agaana naganaꞌbu ka oona ka dhabbu ya, ka temmi ana enꞌdi ka oona kaꞌdiila ka üüdü, ariꞌba tümmü eege. 16 A kadu na tïnö kini no tadirina eema ya kalinggo adene ya, ma naganaꞌbu nja nagüdürü.
17 Kïkïrï ka teema nja Yasu kasaasa iꞌi ka tunggeene ka anya tammo eene.
18 Kini ka ndaka ka mürkabü ma tunggeene ya, ömöꞌdï ya kaana naganaꞌbu ka oona ya, tiki iini aꞌda aꞌduga iꞌi nja iini. 19 A Yasu taalo amma ka tunggeene nja iini, lakiini iꞌi ya iki iini, “Pataga co ꞌdï tiya üüdü nja kadu tanno üüdü nadirina eema ya Uugaara ka tagalinggo ana oꞌo ya co eene, Uugaara ana ꞌbangnga ma oꞌo nya.”
20 Ömöꞌdï tïkïrï ka tunggeene adagööleele ka Naanya tanno öꞌdö kadaꞌbaaga no adünnü eema ya Yasu ka tagüünï ana iꞌi dhabbu, a kadu tadhere nyeꞌdꞌde kungngo.
ꞌBadaada ma eyi mo nja aka tammo maara mo
(Matta 9.18–26; Lüüka 8.40–56)
21 Ka Yasu ka tadaꞌda mürkabü afeꞌde ataꞌdaga co ndaꞌda ma to tökönö, a kadu tarügü kini ka oona ka tinggini ma to kadhabbu. 22 Ömöꞌdï inggide öꞌdö, a uugaara ma la ma talaana ana eere aꞌda Yayiros. Kini ka taasala Yasu ya üürü kuꞌbu ana küüge. 23 Adageema tumma nja iini dhabbu iki iini, “ꞌBadaada meede madhilli mo ma maara manda kete ka teyi! Ma aayu nanangnga iisine nüüdü kono ka oona amang kono toolonadene ma efe ka ꞌdï.” 24 Ïkïrï ka tunggeene nja iini a kadu tuurna iꞌi keere kadhabbu kiti ajeene.
25 Aka minggide erïïdö ka tïïsö kono mandaguꞌdu nagürüünü kadaꞌbaaga kafünü eera. 26 A nagadektöörö kadhabbu kamana dawwa oono, madhifi eema yoono ka ꞌdï nyeꞌdꞌde massa ka tütü kungngo taalo maꞌdiila, magala ka takogoona ma tasigi co. 27 Kono ka taföönyö tumma na Yasu ya maco ka kadu ka teene maaꞌba tenꞌdi ka Yasu ka oona ndama eere. 28 Kudumma oono ka tiki ka eyi tiya oono aꞌda, “Kede ka taaꞌba tenꞌdi miini ka oona ara aꞌa toolonadene.”
29 Erïïdö tarooro karumeene, mussu a tuuꞌda tanno oono aꞌda moolonadene ka erïïdö. 30 A Yasu tarooro ka tussu aꞌda türü köꞌdö kürö kini ka oona, afele ka kadu ka teene iki aꞌda, “Mada iꞌi yungngo ümmü tenꞌdi meede?”
31 A kadalaadene niini tiki iini, “Nussu oꞌo aꞌda kitaana kadu oꞌo ka oona, na oꞌo saga tindineene niki aꞌda, ‘Mada ümmü tenꞌdi meede?’ ”
32 Lakiini iꞌi afele keere ïïrï ömöꞌdï ya kalinggo tumma no ya. 33 Ariꞌba tümmü aka maꞌdeedene ka oona kudumma oono ka tussu nïïmö ya agalinggo adene ana oogo ya, mööꞌdö müürü kini kidha madirina eema ma timinꞌda iini nyeꞌdꞌde. 34 A Yasu tiki oono, “ꞌBadaada eede, tamma nüüdü ka Masala no ka oolona oꞌo, unggeene a taꞌdiila, eema ya agu oꞌo ya taalo a tagu oꞌo afeꞌde.”
35 Ka Yasu kadeema kungngo ya aꞌda köꞌdö kadu ndama ꞌdï tiya uugaara ma la ma talaana ana eere aꞌda Yayörös kiki, “Meyi ꞌbadaada müüdü fa taꞌdïgïꞌdï tatalaana ka oona.”
36 A Yasu tanangnga ïïye a tumma tanno eene iki uugaara ma la ma talaana, “Fa tariꞌba amma ka Masala.” 37 Taalo asaasa ömöꞌdï ka tunggeene nja iini illi Bütrüs nja Yaguub nja Yühanna ya örre tiya Yaguub ya. 38 Kene ka ndala ꞌdï ya uugaara ma la ma talaana ya, a Yasu tasala kadu kiidhe kabbü tageere kafara. 39 Ïkïrï ka co iki eene, “Minna agu aaga, aaga tafara aaga tiidhe? Taalo ꞌbadaada meyi oogo marigide!” 40 Kïkïrï ka takiji iꞌi. Ïkïrï ka tuurugu eege kürö ïnꞌdïlï kungngo, ara kico ka ꞌbadaada ka la nja pupa tiya oono nja nïïmö nja kadalaadene tanno kaneene nja iini no. 41 Ümmü oogo ka nïïsö iki oono, “Talisa kom!” Iꞌi ya tiki aꞌda, “ꞌBadaada ma idhilli mo aꞌa niki oꞌo nafïkïꞌdö!”
42 Mïkïrï ka arooro ka fïkïꞌdö ma unggunaana kuꞌbu, nagürüünü noono köꞌdö kadaꞌbaaga kafünü eera a kadu tarooro katadhere ꞌdo. 43 A Yasu tageema nja eene dhabbu aꞌda kafa teema tumma ma eema tiya a küünïdene ya, anangnga kadu kanangnga eema oono ma kuri.