6
Kadu ma Nasira kanu ka Yasu
(Matta 13.53–58; Lüüka 4.16–30)
Ïkïrï Yasu ka öꞌdö kürö ndama kanna aco anya tammo iini a kadalaadene niini turna iꞌi keere. Aco la ma talaana ka uuru ma Saꞌbidi alaana kadu, a kadu tadhere kadhabbu kene ka tatoodo kini kiki, “Aluna tumma no kiga? Atindiri eema tanno ananja iini a türü tanno iini ka talinggo keefe no? Kaꞌda ꞌbiiꞌbala ya Mariyom ya asa keeꞌdi ya iꞌi ya miini? Taalo örre ya Yaguub nja Yüüsï nja Yahüüsa nja Samaan sa? Kaꞌda nagïnye niini kungngo aja kita?” Kassa ka midhi iꞌi.
Ïkïrï Yasu ka tiki eene, “Taalo kadu kanu ka neꞌbi illi kadu ma anya tammo iini, nja siliga tiya iini nja kadu ma ööꞌdï tiya iini.”
A Yasu taalo ambaanya talinggo eema ma türü kanna, illi kadu na maara no kidhilli iini ka tümmünü iisine kene ka nanggüüdü kaꞌdiila. A Yasu tadhere a kadu ka titaalo kümmü Masala ana eedi. Ïkïrï ka tunggeene ka naꞌbuugu alaana kadu.
Yasu agürünü kadalaadene niini
(Matta 10.1, 5–15; Lüüka 9.1–6)
Ïkïrï ka adagümmünü kadalaadene nöꞌdö kadaꞌbaaga kafünü eera no, agürünü eege kerra kerra aꞌda kaco talaana kadu, anangnga türü eene ma tasoro nagoronggore na oroko no.
Iki eene, “Aaga fa tagufu nïïmö ma nafïïnï ꞌdo, illi kuufi, aaga fa taꞌduga kuri nja njoko, aaga tafa tümmü gürüüsï ka nagjeebe. Aaga tagïrnï egïïde kada kuune, aaga tafa tagïrnï enꞌdi kada ka oona eera.” 10 Ïkïrï ka tiki eene, “ꞌDï yaada kajo ya aaga tanna kide illi ka uuru maada ka tunggeene ka anya tammo iini mo. 11 Kita ada kara co kita, a kadu miini taalo kamma kada, kitaalo kaföönyö tumma naada, aaga inyi eege kuꞌbu aaga tafidhi ndhünggürü kada kuune amang kene tussu iini.”
12 Köleele kadünügü tumma a kadu aꞌda kaadha ka linggo ma eema tiya toroko ya. 13 Kasoro naganaꞌbu ka kadu ka oona, kamana uuꞌba ka kadu tanno maara no kadhabbu koolonadene.
Inde na Yühanna ya Tatambeese ya
(Matta 14.1–12; Lüüka 9.7–9)
14 Uugaara Hirüdüs taföönyö tumma ma Yasu kudumma eere tiya iini ka tïdhïndhï. A kadu öccö tiki aꞌda, “Afïkïꞌdö Yühanna ka inde, iꞌi yungngo iini ka talinggo eema ma türü.”
15 A kadu öccö tiki, “Ïliya iꞌi ya miini.” Anno tiki, “Neꞌbi könö ana ka naganeꞌbi ma ꞌbilli.”
16 Ka Hirüdüs ka taföönyö ya iki aꞌda, “Yühanna yeede ka armuna iꞌi ka üüdü ya iꞌi yungngo, afïkïꞌdö ka inde!” 17 Kudumma Hirüdüs ka tanangnga kadu ka tümmü Yühanna kadimiꞌdi iꞌi anangnga iꞌi ka pabuusu, kudumma Herüdiya aka ma örre tiya iini Fïlïbüs miini ka tarna oogo mo. 18 Kudumma Yühanna ka tageema nja Hirüdüs iki iini, “Taalo aꞌdiila nggeege küdü ka ꞌduga aka ma örre tiya üüdü.”
19 Kudumma Herüdiya tagorooꞌbo nja iini, masaasa tiidi iꞌi masa ka titaalo maduna fïïnï miini. 20 Kudumma Hirüdüs aga ariꞌba a Yühanna afa kini, ussu aꞌda iꞌi ya ömöꞌdï aꞌdiila insili. Ka Hirüdüs ka tatoodo ka Yühanna ya, adhere ꞌdo, lakiini asaasa tatoodo kini.
21 Keere kungngo ya, uuru ma taanyara ma tageenedene tanno Hirüdüs ka ndöꞌdö. Ïkïrï Hirüdüs ka tagümmünü kadu niini na ïïfï no, na linggo nja iini no, nja naguugaara ma nasigira nja naguugaara ma naanya ma Jaliil ka taanyara. 22 Mïkïrï ꞌbadaada ma Herüdiya kico ma tasiili, oona taꞌdiila ka Hirüdüs nja kafala tanno iini ka tagümmünü eege no, ïkïrï Uugaara Hirüdüs ka tiki a ꞌbadaada, “Arangnga nïïmö yüüdü ka asaasa ya, ara aꞌa tanangnga oꞌo.” 23 Eema tumma nja oono dhorro aküdöönö iki oono, “Ara aꞌa tanangnga nïïmö yüüdü ka asaasa ya oꞌo, üürü ꞌdakeyi ma tauugaara tanno eede.”
24 A ꞌbadaada tïkïrï ka afiri co kürö ma teefe tindini nïïmö moono, “Ara aꞌa tasaasa minna?”
A nïïmö moono tiki oono, “Üüdü ma Yühanna tiya Tatambeese ya!”
25 Mïkïrï ka tareere maco ka uugaara miki iini, “Nasaasa oꞌo nanangnga üüdü ma Yühanna tiya Tatambeese ya aꞌa, ka dho ꞌbïtïngngö.”
26 Oona tangooro ka uugaara ꞌdo, illi iꞌi taalo asaasa taꞌdükü oono, kudumma iini ka taküdöönö dhorro kidha ka kafala tanno iini ka tagümmünü eege no, illi iꞌi taalo asaasa taꞌdükü oono. 27 Ïkïrï ka tareere agürünü tasigira iki iini aꞌda aco öꞌdö ana üüdü tiya Yühanna. Ïkïrï ka co ka pabuusu ka teene armuna iꞌi ka üüdü, 28 ööꞌdö iini ka dho. Anangnga a ꞌbadaada mateefe tunggu co nïïmö tammo oono. 29 A tumma tala kadalaadene na Yühanna, kïkïrï ka ööꞌdö kaꞌduga oofo yiini kateefe tatüꞌböönö ka la ma oofo.
Yasu amana kuri a kadu köꞌdö na alif ka ïïdümmü
(Matta 14.13–21; Lüüka 9.10–17; Yühanna 6.1–14)
30 A kadafïïnï na Yasu tarügü kini ka oona, kadirina eema yeene ka tagalinggo nja talaana. 31 A kadu takunggunaana kuꞌbu kaleele kene ka oona kitaalo kaduna fïïnï meene kagu eema, ïkïrï Yasu ka tiki eene, “Aaga öꞌdö unggodho aaga ka ꞌbuugu tiya mudhudhuli ya aaga tagünü idhilli.” 32 Kunggeene a mürkabü unggodho eege kaco ꞌbuugu tiya kadu katitaalo kide ya. 33 A kadu tasala eege katunggeene, a kadu könö kadhabbu kussu kita eene ka tunggunu co, kunggeene ndama naanya tanno eene ana uune kadhe eene kaco kita eene kara co ya. 34 Aga Yasu ka ööꞌdö kürö ndama mürkabü ya, asala kadu kadhabbu a muuyu meene tagu iꞌi, kudumma eene kafeene afa kidheefele na tadasaana katitaalo kene no, ïkïrï ka talaana eege ka eema dhabbu. 35 A ꞌbuugu tefe co a kadalaadene tiki, “Asa ꞌbuugu tefe co, a ꞌbuugu ya aꞌdöngngönyö taalo nïïmö kide. 36 Iki a kadu kunggeene kaco nasigeene tanno kete no nja nadaara kaco tana eema kide kaguri.”
37 A Yasu tiki eene, “Aaga inya eema eene kaguri.” Kïkïrï ka tiki iini, “Nasaasa oꞌo ungngo aꞌda ungngo co tana eema ma taguri ana nakajine kukumu kadu kadaꞌbaaga (200), ungngo tanangnga eene kaguri?”
38 Ïkïrï Yasu ka tiki, “Miteene mungngo ada maanya? Agolo tïïröönö.” Kene kandussu aꞌda maanya miteene, kiki iini, “Miteene mïïdümmü a kïlöögö keera.”
39 Ïkïrï ka anangnga eege kamana kadu katemmi kaꞌdügüllü ka ooyo tiya kirikiri ya. 40 Kïkïrï ka temmi kaꞌdügüllü kukumu kadu ka ïïdümmü (100), anno ukumu kadu keera kaco iisine (50). 41 Ïkïrï Yasu ka ꞌduga miteene mïïdümmü mo nja kïlöögö tanno eera no assala co ꞌdotomboꞌdo anangnga taꞌdiila a Masala, aꞌdüsünaana miteene kuꞌbu. Anangnga a kadalaadene tanno iini kasümünaana ka kadu kuꞌbu kasümünaana kïlöögö na eera no kene kuꞌbu nyeꞌdꞌde kungngo. 42 Kadaguri eege ïnꞌdïlï kungngo küüsü. 43 A kadalaadene tareena türeene ma miteene koona nja türeene ma kïlöögö tanno eera no, kadigi nasinggili kadaꞌbaaga kafünü eera. 44 A kadu na nagiide no na agu kuri no, köꞌdö na alif kïïdümmü.
Yasu unggeene ka ꞌbïïdï
(Matta 14.22–23; Yühanna 6.15–21)
45 Ïkïrï Yasu ka rooro ka tiki a kadalaadene tanno iini aꞌda kaka ka mürkabü kunggunu kini kidha kaco Beet Sayida ka ndaꞌda ma to ara ka tuuru kadu ka tino. 46 Kini ka tuuru eege ka tino ya, ïkïrï ka sïrö anya aaco tafara ka Masala. 47 Maganna mürkabü ka to ka söödö siiya kungngo aꞌda Yasu ungngo ka ndaꞌda ma to unggodho iꞌi. 48 A Yasu tiji kadalaadene niini kadhügürü kagürünü mürkabü koꞌdo a tanya ka talinggo eege, ïkïrï ka tadhe kene ka oona a naꞌbu ma taka unggeene ana uune ka to, anda kete kene. 49 Kene kiji iꞌi ka tunggeene ka to kiki kide aꞌda naꞌbu ya miini kiidhe koꞌdꞌdo, 50 kudumma eene ka tasala iꞌi ariꞌba tümmü eege. Ïkïrï ka tareere iki eene, “Aaga idhi oona kuꞌbu, aaga fa tariꞌba! Aꞌa na miini.” 51 Ïkïrï ka sïrö aco kene ka mürkabü, ïkïrï tanya ka töödhï, kadhere ꞌdo. 52 Kuri ma miteene nja kïlöögö, taalo inynyo eene ka nanggüüdü, kudumma eene taalo kussu eema, epe köꞌdö eene ka oona.
Yasu oolona kadu ka maara kadhabbu
(Matta 14.34–36)
53 Kadaꞌda to kaco ndaꞌda ma Genisaret kimiꞌdina mürkabü meene kide. 54 Kene ka ndaꞌbarda ndama mürkabü ya, a kadu tarooro ka tussu Yasu. 55 Kada kunggeene ka naꞌbuugu nyeꞌdꞌde kama kadu na maara no ka akede kuurna iꞌi keere ka ꞌbuugu tiya eene ka föönyö aꞌda inggide ya. 56 ꞌBuugu yiini kara co ya a kadu tuurna iꞌi keere ka nadaara nja nasigeene nja naanya ꞌdo, kamana kadu na maara no ka namansala. Kiki iini aꞌda kara tafa kene aꞌda kümmü tinggini ma tenꞌdi tammo miini, a kadu na ümmü iꞌi ka oona no nyeꞌdꞌde taꞌdiila.