7
Tinsili nja Nyoro
(Matta 15.1–20)
A naFariisi nja katalaana ma serïye na öꞌdö ndama Örsaliim no, karügü ka Yasu ka oona. Kïkïrï ka tasala kadalaadene niini könö kagu eema ana iisine kada “nyoro,” aꞌda taalo ka tanggala. (Kudumma naFariisi nja Yahüüdü ꞌdo, kümmü eema ya kadaada meene ya ma ꞌbilli ya, taalo ka tagu eema illi kagala iisine neene taꞌdiila. A kene ka tafada ndama mansala ya, taalo ka taguri illi kene ka tagala. Eema ma kadaada inggide adhabbu eene ka talinggo iini, afa tagonaana ma naadho nja nasoro nja eema ma tanyaanya.)
Ïkïrï naFariisi nja katalaana ma serïye kadindini Yasu, “Minna agu kadalaadene nüüdü taalo kümmü tumma na kadaada ma angnga no ma ꞌbilli no kara kagu eema ana iisine kada nyoro?”
Ïkïrï ka tiki eene, “Aaga na ꞌdinigi oona cooꞌdo no. Tumma na neꞌbi Asaiya ka tageema no köꞌdö timinꞌda,
‘Kadu na kïndhïgï aꞌa koꞌdo ana nïïnö,
lakiini nanggeedi neene kaguꞌbꞌba kede.
Kümmü tumma ma aꞌa a korokoro,
lakiini talaana neene kööꞌdö iini no na kadu.’ 7.7 Asaiya 29.13
Taalo aaga kümmü tumma ma Masala dhorro, ara aaga katümmü talaana ma tadüꞌdꞌdü.”
Ïkïrï ka tiki eene, “Kümmü aaga fïïnï ya aꞌdiila ya maada kanu ka tumma tanno Masala ara aaga katümmü fïïnï yaada ya ma ꞌbilli ya. 10 Iki Müüsa aꞌda, ‘Aföönyö tumma na pupa tiya üüdü nja nïïmö tammo üüdü,’ 7.10 Töꞌdö kürö 20.12; Serïye ya eera ya 5.16 ana ‘Ömöꞌdï ya eela pupa yiini nja nïïmö tammo iini ya, a tiididene.’ 7.10 Töꞌdö kürö 21.17; Lawi 20.9 11 Kudumma ada ka tiki aꞌda, üürü ömöꞌdï ya ana eema amana a pupa tiya iini nja nïïmö tammo iini, assa ka tiki eene aꞌda tïrrï eege kamiini, nja eede ka tagalinggo ada Masala. 12 Aaga fa tafa kini amana eema a pupa tiya iini nja nïïmö tammo iini. 13 Aaga tagere tumma na Masala, a tumma tanno ada aaga takarna kide ana eema könö adhabbu ada kadalinggo.”
Eema ya amana ömöꞌdï ka tanyoro ya
(Matta 15.10–20)
14 Ïkïrï Yasu ka tagümmünü kadu nyeꞌdꞌde iki eene, “Aaga toodo kede aaga nyeꞌdꞌde aaga taföönyö. 15 Taalo nïïmö ya ömöꞌdï ka tunggu kini ka eedi ndama kürö ata ‘nyoro’ iꞌi, lakiini nïïmö ya töꞌdö kürö ndama ömöꞌdï ka eedi ya iꞌi yungngo ‘a tanyoro’ iꞌi. 16 [Ömöꞌdï ya ana iisine ma taföönyö eema ya atoodo kide!]”
17 Kini ka tinyi kadu kuꞌbu ara kico ꞌdï, a kadalaadene niini tindini iꞌi ma tafeene ma tumma tanno kiki nya. 18 Ïkïrï ka tiki eene, “Aaga taalo kussu tumma no afeꞌde, taalo aaga kussu aꞌda nïïmö ya ömöꞌdï ka tunggu kini ka eedi ndama kürö ya taalo a tanangnga iꞌi ka tanyoro? 19 Kudumma iini taalo inynyo kini ka eedi, lakiini iꞌi inynyo kini ka eedi, ööꞌdö kürö ndama tuuꞌda tanno iini.” (Ka tumma tanno, a Yasu tiki aꞌda, kuri nyeꞌdꞌde insili.)
20 Afada iki eene, “Nïïmö ya töꞌdö kürö ndama ömöꞌdï ka eedi ya, iꞌi yungngo a tanangnga iꞌi ka tanyoro. 21 Tumma na toroko no kicci kürö ndama kadu ka nanggeedi ka teene, tagaꞌda ꞌbuugu, füngngö nja iiya a nyooro, nyooro, tagirina kadu, temelö, 22 tallogo, tagaꞌda ꞌbuugu, nja korokoro nja tarꞌdaana eema nja kïrïmï nja kerꞌde kerꞌde nja tanꞌdinigi oona cooꞌdo nja taaꞌbaga. 23 Eema ya toroko ya nyeꞌdꞌde ya icci akürö ndama ömöꞌdï ka eedi iꞌi yungngo amana iꞌi ka ‘tanyoro.’ ”
Tamma na aka ma Kanaan
(Matta 15.21–28)
24 A Yasu tunggeene ndama kanna aco a rïïfö ma Suur ya, aco a ꞌbügöörï, kudumma iini taalo asaasa kadu ka tussu tumma iini kide, a taküdhü niini tiideene küdhü köꞌdö. 25 Aka minggide eema ma ꞌbuugu ka tuurunja ka ꞌbadaada tammo oono ka oona, kono ka taföönyö aꞌda Yasu ungngo kanna mïkïrï ka tareere maco müürü kini kidha ana küüge. 26 Miki iini aꞌda aco tuurugu naganaꞌbu kürö ka ꞌbadaada tammo oono ka oona, aka miini mo taalo madaga Yahüüdü, ma taga Süüriya ma Finikiya. 27 A Yasu tiki oono, “Fa ka laala küüsü tikinggi, taalo ama taꞌduga kuri ya laala nangnga a tiini.”
28 Aka tiki, “Ïï Uugaara, a tiini ka eyi tiya eene ya kera kuri ya susuli ka laala ka noodho ya.”
29 Ïkïrï ka tiki oono, “Kolo kudumma tumma tanno üüdü ka tiraana no, köꞌdö naꞌbu kürö ka ꞌbadaada tammo üüdü ka oona.”
30 Aka tapadaga co ꞌdï tiya oono maco taluna ꞌbadaada moono ka tenggere, a koronggore tiya toroko ya kööꞌdö kürö oono ka oona.
Toolona mörï nja ömöꞌdï tiya taalo ussu ka teema ya
31 A Yasu tunggeene ka anya ma Suur, adigaala aco Saiyda apadaga co to ma Jaliil, akilaana ka Naanya tanno öꞌdö kadaꞌbaaga no. 32 A kadu könö töꞌdö a mörï iini taalo ussu ka teema, kadageema nja Yasu aꞌda anangnga nïïsö iini ka oona. 33 A Yasu taꞌduga iꞌi asigi co kuꞌbꞌba iini ka kadu ka oona. Anangnga lakiisine iini ka iisine aꞌbinynyi alaaga kuꞌbu aaꞌba iꞌi ka onggoꞌdo. 34 Assa co ꞌdotomboꞌdo, eela tanya iki ömöꞌdï, “Afaata!” aꞌda, “Atanfaꞌda!” 35 A iisine niini tarooro ka tatanfaꞌda, onggoꞌdo miini tatinggildhe, aana tumma kaꞌdiila.
36 A Yasu tageema nja eene aꞌda kafa tadirina a kadu ꞌdo, eema nja eene illi eege kütü kadeema iini ꞌdo. 37 A kadu tadhere ꞌdo kiki, “Iꞌi agalinggo eema ïnꞌdïlï kaꞌdiila anangnga nakïnggïrï kaföönyö eema a nagaaga teema.”

7:7 7.7 Asaiya 29.13

7:10 7.10 Töꞌdö kürö 20.12; Serïye ya eera ya 5.16

7:10 7.10 Töꞌdö kürö 21.17; Lawi 20.9