2
Tapusu adene ma Masala
Nggeege taalo oꞌo nara tümmöönö ka eyi tiya üüdü, na oꞌo saga faanya nümmü kadu aꞌda eege ka oroko, aꞌda nalinggo oꞌo eema yeene ka talinggo ya, kudumma üüdü ka teema nggeege ya, oꞌo nümmöönö ka eyi tiya üüdü. Kussu angnga aꞌda Masala mümmü kadu kada timinꞌda, ömöꞌdï ya linggo eema afa ma tiya miini ya. Ömöꞌdï eede, nakiki kide üdü ka teema aꞌda kadu na küünï eema ya toroko ya, aꞌda nüünï oꞌo ma eyi tiya üüdü ara oꞌo töꞌdö kürö ka tapusu adene tanno Masala? Alla oꞌo namidhi ꞌbangnga moono nja tidhi oona kuꞌbu tanno oono nja muuyu tammo oono, taalo ussu aꞌda tiicolo na Masala ka künaana oꞌo ka taadha ka tatoroko. Lakiini a tatoroko tanno üüdü nja takïdhö ka eedi tanno nüüdü no, nawaana oꞌo tagorooꞌbo üdü ka oona ma uuru ma tagorooꞌbo a tapusu adene na Masala na dhorro no a tussu adene. Masala mara tapusu ömöꞌdï kada köje nja linggo tanno iini. 2.6 Tüüsü ma Nakaaru 62.12 Kadu no üünï eema ya aꞌdiila ya, kawwa tïdhïndhï nja tinsili ma eedi a tütü ka ꞌdï ara Masala tanangnga tefe ka ꞌdï taꞌbilli eene. Kadu könö kadhegedhe nanggeyi neene, taalo kaföönyö eema ya dhorro ya, lakiini kaföönyö eema ma tatoroko ara Masala tagorooꞌbo nja eene. Amꞌba ka kadu tanno alinggo tatoroko no, Yahüüdü ka dhidha nja kadu na taalo ka Yahüüdü no. 10 Tïdhïndhï nja tiicolo nja taꞌdiila kara tananja ömöꞌdï tiya üünï eema ya aꞌdiila ya, Yahüüdü ka dhidha nja kadu na taalo ka Yahüüdü no. 11 Kudumma Masala taalo müünï ada ömöꞌdï könö kuꞌbu.
12 Kadu na üünï tatoroko aꞌda kitaalo kussu serïye no eege kara taaya aꞌda taalo kussu serïye afeꞌde. A kadu na ussu serïye kassa tüünï tatoroko no kara tahükümüdene ana serïye. 13 Taalo kadu na föönyö tumma ma serïye eege kungngo kaꞌdiila kidha ma Masala, lakiini kadu na linggo tumma ma serïye no, eege kungngo kaꞌdiila. 14 Kadu no ajeene no taalo ka Yahüüdü no, kadu na serïye katitaalo kene no kene ka talinggo a tumma ma serïye aꞌda taalo serïye ya Müüsa kene. 15 Kiki aꞌda tumma na serïye kööꞌdö iini no, karigirinja kene ka nanggeedi, a nanggeedi neene nja nanggüüdü tussu taka öccö kaꞌbuna tumma eene ka oona taka no kümmöönö kene. 16 Ka uuru tanno Masala kara tümmü kadu na küdhü nanggeedi neene no afa ma tumma tanno Yasu Almasiihi neede ka teemaga co aaga no. 17 Nümmü oꞌo eyi yüüdü aꞌda oꞌo no taga Yahüüdü nammaꞌda ka serïye nabbü ꞌdanïïsö a Masala. 18 Üürü oꞌo nussu fïïnï yoono nasana eema ya aꞌdiila yüüdü ka kalaadene kide ya ndama serïye ya. 19 Nussu aꞌa aꞌda oꞌo nalaala kisinsoro ka fïïnï, na oꞌo tatöyeene ma kadu tanno anna ka talüllü no. 20 Oꞌo na tatalaana ma nagaaga, oꞌo na tatalaana ma laala tiya dhiidhi ya, kudumma üüdü ka tussu eema ma serïye timinꞌda nyeꞌdꞌde kungngo. 21 A küdü ka ndalaana kadu, taalo oꞌo nara talaana eyi yüüdü? Oꞌo niki aꞌda kafa tanyooro ara oꞌo ka tanyooro? 22 Oꞌo nakiki aꞌda kadu tafa tatemelö, na oꞌo tatemelö? Oꞌo naꞌdüsünü eema namasala na oꞌo saga tanyooro naala miini? 23 Oꞌo naꞌdiniga oona koꞌdo aꞌda oꞌo nana serïye ya Masala, ara oꞌo ka tamidhi Masala nagaꞌda serïye yoono? 24 Sorne iki aꞌda, “Aaga kanangnga kajeene kateela eere ya Masala.” 25 Tatendhe kaꞌdiila kene katümmü tumma ma serïye, lakiini küdü kara tanu ka serïye ara oꞌo tafeene nja kadu tanno taalo katendhe no. 26 Üürü ömöꞌdï ya taalo atendhe ya ümmü tumma ma serïye, taalo ara tümmü adene afa ömöꞌdï ya tendhe ya? 27 Ömöꞌdï ya taalo atendhe ka tuuꞌda assa ka tümmü tumma ma serïye ya, taalo ara tümmü kadu na atendhe no aꞌda serïye ungngo eene kassa agaꞌda. 28 Taalo ömöꞌdï ya tendhe ka tuuꞌda ya iꞌi ya taga Yahüüdü dhorro, taalo tatendhe ma tuuꞌda eege kungngo kasaasadene. 29 Lakiini taga Yahüüdü ya küdhü ya iꞌi yungngo ataga Yahüüdü, taradene ma eedi a Koronggore taalo a sorne iꞌi yungngo a taradene, iꞌi yungngo a Masala ka tafünügü iꞌi koꞌdo taalo kadu.

2:6 2.6 Tüüsü ma Nakaaru 62.12