Rawus
Tafaꞌda tumma
Sorne ya eema tumma ma aka tammo ana eere aꞌda Rawus mo. Oogo ma mada Müwab. Ömöꞌdï unggeene nja laala tiya iini ndama Beetlaham kaco Müwab, kudumma ïïre kagu eege ka anya ma Yahüüsa. A ꞌbiiꞌbala yeene öccö aga arna Rawus ma mada Müwab mo. Lakiini kadu nyeꞌdꞌde kaaya illi nïïmö meene mana eere aꞌda Naüümï. Maföönyö aꞌda eema ageene dhabbu afeꞌde ka Yahüüsa. Mïkïrï ka asaasa tafada maco Beetlaham. A Rawus tafara masaasa tunggeene nja oono, miki aꞌda kadu ma Yahüüdü kara ta kadu tanno oono, oogo ma tamma Masala ma Israyil.
Kööꞌdö ka Beetlaham ana iisine ꞌdöngngönyö. A Masala töꞌdö ana ömöꞌdï tiya aꞌdiila ya ana eere aꞌda Büwas ma tarna Rawus afa ka Naüümï. Ma ndaada ma Büwas nja Rawus aga Dawud tiya uugaara ya. Tumma ma Rawus kiki aꞌda Masala mamana baraka ömöꞌdï tiya ana eedi ma tasaasa co kono ya.
1
Naüümï nja Rawus
ꞌBilli ka naguuru ma naguugaara tahükümü ka Israyil, a ïïre tümmü anya, a ömöꞌdï inggide ama anya ma Beetlaham ma Yahüüsa, iꞌi nja aka tammo iini ana laala tiya eene keera. Kunggeene kaco anya ma Müwab. Eere yiini aꞌda Alimalik, aka miini mana eere aꞌda Naüümï, a laala ya eene tana eere aꞌda, Mahlöön nja Kïlïyöön. Eege kama Afraata ka Beetlaham ka Yahüüsa. Kanna ya, a Alimalik teyi a Naüümï tütü nja laala tiya oono na eera no. Ïkïrï laala ka kuna iiya ka Müwab katarna eege. Mo mana eere aꞌda Rawus mo mana eere aꞌda Ürfa, kada kiidi nagürüünü kadaꞌbaaga ka anya ma Müwab. Ïkïrï Mahlöön nja Kïlïyöön ka tinyi Naüümï kuꞌbu unggodho oogo kungngo.
Amussu kungngo ya, a Naüümï taföönyö aꞌda Masala moolona anya ka ïïre a kuri tanna ka kadu ꞌdo ka Yahüüsa, a Naüümï nja ligadaada moono kindinaana oona ma tafada ma co Yahüüsa anya tammo eene. Mïkïrï Naüümï ka fïkïꞌdö nja ligadaada moono kinyi anya ma Müwab kuꞌbu kara ka tunggeene kümmü fïïnï ma tapadaga co Yahüüdiya.
Yungngo a Naüümï ka tiki a ligadaada moono, “Aaga fada aaga tapadaga co nööꞌdï tanno nakanïïmö tanno ada. Tafa ka Masala tala taꞌdiila aaga afa maada kaala a naganyori tanno ada no aaya no aaga tala aꞌa. A Masala tanangnga aaga ka lïngnge ka ꞌdï ma naganyori tanno ꞌdiila no.” Mïkïrï ka tattogo eege, katafaraana ka oona.
10 Kiki oono, “Ara ungngo tunggeene nja oꞌo, ungngo co ka kadu tanno üüdü nja oꞌo.”
11 Illi Naüümï miki, “Laala eede, aaga pataga co ööꞌdï. Ara aaga töꞌdö nja aꞌa amana? Ara aꞌa co teene laala ya eera töꞌdö taganyuri ma aaga afeꞌde ya? 12 Aaga padaga co ꞌdï laala eede, sa aꞌa tadharu ꞌdo meede ka tagona nyuri afeꞌde. Nassa ka takiki aꞌda naleefe aꞌa tagona nyuri, nassa ka tüürü na tarnadene ka ooso tanno nadageene laala. 13 Ara aaga taneene, aaga tïndhïgï eege kara ka tinggiridene ka sere? Ara aaga tütü ꞌbala tanyuri kara ka teesere? Kaw, laala eede. Taalo aguꞌdaana ana aaga ꞌdo kungngo afa miini ka ꞌduuꞌdu aꞌa kungngo, kudumma iisine ma Masala kïïlï kede!” 14 Kafada ka tafara afeꞌde. Ïkïrï Örpha ka tööjülü taada moono mattogo oogo, illi Rawus mammaꞌda ka ono. 15 A Naüümï tiki, “Sele, mafada kööje ma oꞌo mapadaga ka kadu tanno oono nja namasala tanno oono. Aafada nja oono.”
16 Illi Rawus miki oono, “Fa tuuru aꞌa ka tino aꞌda nafada ara ka tinyi oꞌo kuꞌbu. Kita üüdü kico, ara aꞌa co, a kita üüdü ka tanna kide ara aꞌa taneene. Kadu nüüdü kara ta kadu tanno eede, a Masala müüdü ta Masala tiya eede, 17 Kita üüdü ka teyi kide ya ara aꞌa teyi kide natüꞌbüdene kita miini kita. Fa ka Masala ma ümmü aꞌa, üürü nïïmö inggide a tanangnga kuꞌbu bala inde.” 18 Ka Naüümï ka tassa ka Rawus kanu mütü ka asaasa tino nja oono ya, mïkïrï ka taadha ka taara oogo keere ka tino nja oono.
19 Kïkïrï kööꞌdö ka Beetlaham eege a teera. Ka daara ka teene ya a kadu nyeꞌdꞌde takïrï ïïye kene, a iiya tindineene kiki, “tara ada Naüümï oogo mungngo?”
20 “Aaga fa tümmünü aꞌa aꞌda Naüümï,” oogo miki eene. “Agümmünü aꞌa aꞌda Mara (aꞌda taꞌdiiri), kudumma Masala tammo ana türü mo manangnga tefe ka ꞌdï neede ka ꞌdiiri ꞌdo. 21 Nunggeene aꞌa ka tiginigo, a Masala tafada ana aꞌa ka taꞌdöngngönyö Kümmünü aaga aꞌa Naüümï amana? Mamuru Masala dhïngkïrï aꞌa, uuru tagorooꞌbo kede ka oona.”
22 A Naüümï tapadaga co Beetlaham oogo nja Rawus, kööce moono aꞌda karaana kadu ka nasigeene.