2
Rawus malinggo ka siga tanna Büwas
A ömöꞌdï inggide ama ꞌdï, ïdhïndhï a siliga ma Alimalik ya nyuri tiya Naüümï ya, ana eere aꞌda Büwas. Uuru öccö ka inggide ka Rawus mada Müwab ka tiki a Naüümï, “Fa kede naco nasigeene üürü aꞌa ninynyo naluna ömöꞌdï yeede ka taꞌdiila kini ka oona ya afa kede neere migile mo öreene kini keere mo.”
A Naüümï tiki oono, “ꞌBadaada eede, kolo.”
Yungngo a Rawus ka tunggeene maco a nasigeene ma teere migile ma suusuli ka kadu keere mo. Aꞌda siga ka tanna Büwas, siliga ya Alimalik.
Amussu kungngo ya, a Büwas töꞌdö ndama Beetlaham, ööjülü kataraana ma migile, “A Masala tafa kada.”
Kapadaga iini, “A Masala tafa küdü.”
Yungngo a Büwas ka tindini ömöꞌdï ya aguri aꞌa kadu tanno araana ka siga no, “ꞌBandaada ma aaga oogo mungngo?”
A ömöꞌdï tiki iini, “Mada Muwaab mööꞌdö ndama Müwab nja Naüümï mo oogo miini. Miki, ‘Ma aaga fa kede nungngo kada keere neere migile ma suusuli mo.’ Madagalinggo ndama kiitaka taalo magüünï illi idhilli.”
Yungngo a Büwas ka tiki a Rawus, “ꞌBadaada eede, aföönyö tumma neede. Fa co tere migile ka siga töccö, naafa co kuꞌbꞌba ndama kita. Ütü kita nja iiya tanno eede ka siga no. Ïïrï siga, kita nagiide ka taraana kide ya, nööꞌdö ka iiya keere. Nadirina aꞌa eema a nagiide aꞌda kafa taada oꞌo ka oona ka tenege kara tagu oꞌo ya kolo tindi ꞌbïïdï ka anyeeꞌde tanno nagiide kadigaana no.”
10 A Rawus tïkïrï ka titi kuꞌbu a dhugudha miki iini, “Minna agu oꞌo nana ꞌbangnga ma aꞌa kada matajeene?”
11 A Büwas tiki oono. “Naföönyö aꞌa aꞌda oꞌo naafa ka taada ma oꞌo, nïïmö ma nyuri tiya üüdü ya eyi ya, ninyi oꞌo faafa ma oꞌo nja nuufa tümüüdü kuꞌbu, ninyi anya müüdü kuꞌbu ara oꞌo kööꞌdö taneene nja kadu tünüüdü taalo naakussu eege no. 12 A Masala tafanna taꞌdiila a oꞌo kööye ma ta yüüdü ka tagüünï ya. A Masala Sïïdï ma Israyil yüüdü ka ööꞌdö küdhü kini ka egedhe ya tafa küdü.”
13 A Rawus tiki, “Nagüünï oꞌo taꞌdiila ana aꞌa, nasaasa aꞌa tinsili ka eedi nja oꞌo turi ömöꞌdï kede. Naana oꞌo ꞌbangnga ma aꞌa, nafünügü aꞌa koꞌdo a tumma kaꞌdiila aꞌda taalo aꞌa nafeene nja mada talinggo tammo üüdü.”
14 Kene ka ndagu eema ya, a Büwas tïkïrï ka tiki oono, “Aayu emmi kita nagu eema, indi miteene nata ka kala naguri.” Kono ka ndemmi, ïkïrï Büwas kagona tinggile no füüfüdene no, oono madaguri müüsü a türeene miini tütü. 15 Kono ka ntafïkïꞌdö ma teere migile ya, ïkïrï Büwas ka tiki a kadu tanno alinggo no, “Salla kono ka teere migile manda miꞌdidene mo ïïya aaga tafaga oogo keere. 16 Aaga kona ka migile mo ndaradene mo adha ya aaga tagona oono mamana kono kuꞌbu.”
17 Mïkïrï Rawus ka teere migile ka siga a ꞌbuugu ta siiya, ma teere migile mööꞌdö ka tamana ma almiti. 18 Maꞌduga migile mateefe tala a taada moono, manangnga türeene ma kuri tiya oono ka taguri ka siga yoono.
19 A taada ma Naüümï tindini oogo, “Nagalinggo oꞌo kiga ka uuru tanno? A Masala tafa ka ömöꞌdï tiya ana ꞌbangnga ma oꞌo ya.” Mïkïrï Rawus ka tiki a taada moono aꞌda ömöꞌdï ma siga ana eere aꞌda Büwas.
20 A Naüümï tiki a Rawus taada moono. “Tafa ka Masala anangnga ïïye a kadu na eefe ka ꞌdï nja tanno kaaya no, aꞌda taalo mana ꞌbangnga ma eene. A eere ya Masala tïdhïndhï. Ömöꞌdï ya a siliga ma angnga.”
21 A Rawus tiki oono, “Ïkï aꞌa aꞌda nütü ka talinggo nja kadu ka siga kidhi ka tïïmö taraana ka siga.”
22 Yungngo a Naüümï ka tapadaga tumma a taada moono miki. “Aꞌdiila küdü ꞌbadaada eede na oꞌo talinggo ka siga tanno iini nja iiya, kudumma kadu könö ka oroko.”
23 Yungngo a Rawus ka tütü ka siga tanna Büwas nja iiya ma linggo ma tere migile kadhi katïïmö taraana ka siga. A Rawus tütü ka taganeene nja taada moono.