2
Xaxeꞌe xa n‑kundaꞌu ini ñaꞌa Ianyuux dananitaꞌu ñaꞌa‑ia
N‑ka xo kida‑n kueꞌe kuechi na ta jandixa ka‑n Ianyuux. Kuenda kɨu ndɨyɨ n‑ka xo kuu‑n chi ñatu n‑ka kutnuni ini‑n jundu kuu‑ia. Daa n‑ka xo kida‑n xaloko xaduꞌa ná ka kida ñayiu ñatu ka jandixa Ianyuux. N‑ka xo kida‑n xa n‑xo taꞌu tniu Kuiꞌna. Taxnuni Kuiꞌna nuu dava ka xaloko, te kidatniu‑i anu ñayiu ka kuxe ini nuu Ianyuux. Ntdaa‑ro n‑ka kida ná ka kida ñayiu ka kuxe ini jan. Nandɨkaa nandituꞌu kuechi n‑ka xo kida‑ro xa n‑ka xo kida‑ro xa juini mee‑ro. N‑ka xo kida‑ro ntdandituꞌu kuechi n‑ka kuu ini‑ro xa kada‑ro chi daa vaa‑ro ñuñayiu. N‑ka kida‑ro davaꞌa nga xaloko n‑kixdɨkɨ‑ro xa kada‑ro. Daa n‑xo kiti ini Ianyuux nuu‑ro ná kiti ini‑ia nuu dava ka ñayiu ka kuxe ini nuu‑ia, te kada uꞌu ñaꞌa‑ia n‑kuu. 4-5 Kuenda kɨu ndɨyɨ n‑ka kuu‑ro xaxeꞌe xa ñatu n‑kuaꞌa‑ro xa kada‑ro xavaꞌa; te n‑ka xo kida‑ro kuechi. Kuenda kɨu ndɨyɨ n‑ka kuu‑ro, ko n‑nadandoto ñaꞌa‑ia na n‑nadandoto‑ia Cristu. Xaxeꞌe xa n‑kundaꞌu ini ñaꞌa Ianyuux roo xiꞌin xaxeꞌe xa mani juini ñaꞌa‑ia, daa n‑kida ñaꞌa‑ia. N‑dananitaꞌu ñaꞌa‑ia xaxeꞌe xa vaꞌa‑ia. Naka vaꞌa‑ia. Xaxeꞌe xa kunduu‑ro xiꞌin Cristu Jesús, kuenda kɨu n‑nadandoto ñaꞌa Ianyuux roo na n‑nadandoto‑ia‑ia, te jantuu ñaꞌa‑ia xiꞌin‑ia andɨu. Xa na jini ñayiu ta koo ka xa yo vaꞌa‑ia, duꞌa n‑kida‑ia. Vaꞌa xa vaꞌa n‑kida ñaꞌa‑ia. Xaxeꞌe xa kunduu‑ro xiꞌin Cristu Jesús, n‑kida ñaꞌa‑ia xaꞌa. Yo vichi vaꞌa‑ia. N‑dananitaꞌu ñaꞌa Ianyuux, ko xaxeꞌe xa vaꞌa‑ia xiꞌin xaxeꞌe xa n‑kundaꞌu ini ñaꞌa‑ia xiꞌin xaxeꞌe xa kukanu ini‑ro Jesucristu; ñadu xaxeꞌe xa ka kida‑ro xavaꞌa. Ña tuu nax n‑jenyaꞌu‑ia. Nakutaꞌu‑ro xa daa n‑kida ñaꞌa‑ia. Ñadu xa xaxeꞌe xa n‑ka jandixa‑ro‑ia, nanitaꞌu‑ro chi nuu n‑xio xa xaxeꞌe xijan nanitaꞌu‑ro n‑kuu, naka ku kuu iꞌni‑ro. 10 Xaxeꞌe xa kunduu‑ro xiꞌin Cristu Jesús kidatniu Ianyuux anu‑ro xa nduu‑ro ñayiu vaꞌa xa na kuaꞌa kada‑ro xavaꞌa. Xa daa nga n‑ñu ini Ianyuux xa na nduu‑ro ñayiu vaꞌa te kada‑ro xavaꞌa ndɨkɨu ndɨñuu.
N‑kida Jesucristu xa n‑ka kumani ñayiu ñatu ka kuu ñayiu Israel xiꞌin ñayiu Israel
11 Ndixi, xaxeꞌe xa ñatu ka taꞌnde ndodo ñɨɨ nuu ii‑n, ka dandee ñaꞌa se Israel se ña taꞌnde ndodo ñɨɨ nuu ii. Maxku ndunaa koio‑n janda n‑ka xo kuu‑n. 12 Ñatu n‑ka xo xini‑n jundu kuu Cristu. Na jaꞌan‑da ɨɨn tnuꞌu. Kuenda kɨu ñatu n‑yɨtnaꞌa‑n nuu ñayiu Israel, ko vitna yɨtnaꞌa‑n nuu‑i. Ñayiu juera n‑ka xo kuu‑n. Ña n‑ka xo xini‑n nuu nax n‑jaꞌan Ianyuux xa juñaꞌa‑ia ñayiu Israel. Ñatu n‑ka xani ini‑n xa nanitaꞌu‑n. Ni ñatu n‑xo ndeka ñaꞌa Ianyuux, 13 ko vitna ndeka ñaꞌa‑ia xaxeꞌe xa n‑xiꞌí Cristu xaxeꞌe kuechi‑n, te kunduu‑n xiꞌin‑ia nuu ka xikonuu ka xikondodo‑n.
14 N‑xio ɨɨn xa n‑xo kida xa n‑ka xo xini uꞌu tnaꞌa‑n xiꞌin ñayiu Israel. Kuenda kɨu ɨɨn nama dujun nukoo meꞌñu uu ñuu n‑xo kuu xijan, te n‑xanu Jesucristu xijan na n‑xiꞌí‑ia. Te n‑kida‑ia xa n‑ka kumani‑n xiꞌin ñayiu Israel, kuenda kɨu ɨɨn nga ñuu teyu‑n xiꞌin‑i vitna. 15 Ley n‑xo taxnuni nuu ñayiu Israel kuu nama dujun jan. N‑kida‑ia xa ñatuka taxnuni ley ñayiu Israel nuu‑i. Xa na nduu‑n ntdaa‑n xiꞌin ñayiu Israel ɨɨn nga ñayiu n‑kida‑ia xijan. Kuenda kɨu ɨɨn ni ñuu ɨɨn ni teyu‑n ntdaa‑n vitna, te n‑ka kumani‑i xiꞌin‑n. 16 N‑xiꞌí‑ia nuu curuxi xa na kuaꞌa na nduu koio‑n ɨɨn nga ñayiu te kumani Ianyuux xiꞌin‑n ntdaa‑n. Dɨuni na n‑xiꞌí‑ia n‑kida‑ia xa ma jini uꞌu tnaꞌa ka‑n xiꞌin ñayiu Israel. 17 Na n‑kixi Cristu ñuñayiu, n‑jaꞌan‑ia nax io xa kada‑ro xa kumani koio‑ro xiꞌin Ianyuux. Xa n‑jaꞌan‑ia nuu ndixi xa ñatu n‑xo ndeka ñaꞌa‑ia, xijan n‑jaꞌan‑ia nuu ñayiu xa daa nga ndeka‑ia. 18 Ka kuu‑ro ñayiu Israel a ka kuu‑ro ñayiu ñatu kuu ñayiu Israel, ko chinuu Taa‑ro Ianyuux tnuꞌu jaꞌan‑ro nuu‑ia xaxeꞌe xa ñuꞌu ñaꞌa Espíritu‑ia. Xa na kuaꞌa juꞌun ñaꞌa Espíritu Ianyuux ntdaa‑ro, n‑xiꞌí Cristu. 19 Ñatuka ka jaꞌan ñayiu Israel jan xa ka kuu‑n ñayiu juera chi kuenda kɨu ɨɨn ni ñuu ɨɨn ni teyu‑n xiꞌin‑i vitna. N‑kɨu tnaꞌa‑n nuu ñayiu n‑kida Ianyuux xa n‑ka nduu‑i ñayiu ii vitna. Ka kuu‑n daꞌya Ianyuux vitna na ka kuu ñayiu Israel daꞌya‑ia. 20 Kuenda kɨu yuú xe kava tnaꞌa nama veꞌe kuaꞌa juaꞌan ka kuu‑ro ntdaa‑ro. Kuenda kɨu cimientu nama jan ka kuu uxi uu se n‑tundaꞌa ñaꞌa Jesús xa dakuaꞌa‑s ñayiu xiꞌin se n‑ka xo jaꞌan nuu ñayiu xa n‑jaꞌan Ianyuux nuu‑s. Yuú ñukax ini ka yɨtnɨɨ nama veꞌe jan kuu Cristu Jesús. 21 Xa vax kukueꞌe ka ñayiu ka kukanu ini Jesucristu juaꞌan kuu xa xe kava tnaꞌa ka yuú kuaꞌa nama veꞌe jan juaꞌan. Na xinokava veꞌe jan, te ku kuu veñuꞌu ii. Kuenda kɨu veñuꞌu ii jan ku kuu‑ro chi ka kunduu‑ro xiꞌin Cristu, Ia kuu Xtoꞌo‑ro. 22 N‑kida Ianyuux xa n‑ka kɨu tnaꞌa‑n nuu‑da ntdaa‑da te kukueꞌe ka‑ro juaꞌan. Kuenda kɨu ɨɨn veꞌe tuu Ianyuux ku kuu‑ro ntdaa‑ro chi ñuꞌu ñaꞌa Espíritu‑ia ntdaa‑ro.