3
N‑tetutniu Ianyuux Spalu xa juña tnuꞌu‑s ñayiu ñatu ka kuu ñayiu Israel xa n‑kida Cristu
Xaxeꞌe ntdaa xaꞌa xiꞌin xaxeꞌe ntdaa ndixi, ñayiu ñatu ka kuu ñayiu Israel, yɨndiꞌu daña vekaa. Kuiti xnaꞌa‑n xa n‑tetutniu ñaꞌa Ianyuux xa kachitnuꞌu ñaꞌa‑da nax io xa kada‑n xa na dananitaꞌu ñaꞌa‑ia. Vaꞌa‑ia xa duꞌa n‑tetutniu ñaꞌa‑ia. N‑kachitnuꞌu ñaꞌa Ianyuux nax kada‑ia xa na kuaꞌa nanitaꞌu koio‑n. Mee ni‑ia xa daa nga n‑xo naꞌa xijan. Xá n‑chidotnuni‑da xaku xa kakuneꞌe‑da ya juan xee nuu‑n. Na yaꞌa xa kaꞌu koio‑n tutu yaꞌa, jini koio‑n nax kuu xa n‑kida Cristu. Xijan kuu xa n‑kachitnuꞌu ñaꞌa Ianyuux daña. Ñatu n‑datuu Ianyuux xijan nuu ñayiu antes, ko vitna n‑datuu Espíritu‑ia nuu se n‑tundaꞌa ñaꞌa Jesús xa dakuaꞌa koio‑s ñayiu xiꞌin nuu se ka jaꞌan nuu ñayiu xa n‑jaꞌan Espíritu Ianyuux nuu‑s. N‑kida Ianyuux xa n‑ka nduu‑s se ii. N‑kachitnuꞌu ñaꞌa‑ia xa teku ñayiu ñatu kuu ñayiu Israel vitna nax io xa kada‑i xa nanitaꞌu‑i na kuaꞌa niꞌi‑i taꞌu‑i andɨu tuku. Nani niꞌi ñayiu Israel taꞌu‑i, dani niꞌi ñayiu ñatu kuu ñayiu Israel taꞌu‑i. Niꞌi koio‑i xa n‑jaꞌan Ianyuux xa juñaꞌa‑ia xaxeꞌe xa ka kunduu‑i xiꞌin Cristu Jesús. Kuenda kɨu idii nga ñayiu ka kuu‑i ntdaa‑i. N‑tetutniu ñaꞌa Ianyuux xa juña tnuꞌu‑da ñayiu xijan. Mudu yaꞌa xinokuechi‑da nuu‑ia. Kidatniu‑ia anu‑da xa na ndaku‑da xa kada‑da tniu‑ia. Na kutaꞌu‑da xa n‑tetutniu ñaꞌa‑ia. Naka vaꞌa‑ia. Daña, se ndijun nga ndandɨꞌɨ nuu ñayiu ii kuu‑da, ko n‑tetutniu ñaꞌa‑ia xa juña tnuꞌu‑da ñayiu ñatu ka kuu ñayiu Israel nax n‑kida Cristu xa na nanitaꞌu‑i. Vaꞌa xa vaꞌa kida ñaꞌa‑ia. Yo vichi vaꞌa‑ia. N‑xantuu Ianyuux, Ia n‑kidavaꞌa ñayiu, ángel, ntdaa xa io du xa juña tnuꞌu koio‑da ñayiu nax kuu xa n‑ñu ini‑ia xa kada‑ia na kuaꞌa nanitaꞌu‑i. Mee ni Ianyuux xa daa nga n‑xo naꞌa xijan. 10 Xa na jini koio xaloko xiꞌin ángel ndeka‑i xa yo vaꞌa tuꞌa Ianyuux, kida‑ia ñayiu kukanu ini Jesucristu xijan vaxi. Dɨuni jini koio‑i xa yo ndichi tnuꞌu‑ia. 11 Nde na ta nkavatuu ka ñuñayiu xa daa nga n‑ñu ini Ianyuux xa daa kada ñaꞌa‑ia chi n‑xo naꞌa‑ia xa kuú Cristu Jesús, ia kuu Xtoꞌo‑ro. 12 Xaxeꞌe xa kunduu‑ro xiꞌin Cristu Jesús, kuyɨɨ‑ro xa xijan taꞌu‑ro nuu Ianyuux, te tuu‑ro xa nini‑ia ntdaa xa jaꞌan‑ro nuu‑ia. 13 Xaxeꞌe xijan, xijan taꞌu‑da nuu Ianyuux xa maxku ku tnau ini koio‑n xa ndaꞌu yaꞌa‑da. Koo kaꞌnu anu koio‑n. Xaxeꞌe xa dakuaꞌa ñaꞌa‑da ntdaa‑n, duꞌa yaꞌa‑da. Kuu mee‑n xavaꞌa xa duꞌa yaꞌa‑da chi ndukaꞌnu koio‑n andɨu.
Yo vichi xemani Cristu ñayiu ka kukanu ini‑ia
14 Xaxeꞌe xijan xko xijan taꞌu‑da nuu Taa‑ro Ianyuux. Xjuiin xiti‑da hora xijan taꞌu‑da. 15 Taa ntdaa ñayiu kuu Ianyuux xaxeꞌe xa n‑kidavaꞌa‑ia‑i. Dɨuni kuu‑ia Taa ntdaa ángel, ia io andɨu, chi n‑kidavaꞌa‑ia‑ia tuku. 16 Xijan taꞌu‑da nuu‑ia xa na kadatniu Espíritu‑ia anu‑n na kuaꞌa na kukanu ini ka‑n‑ia. Naka kueꞌe xa kuaꞌa Ianyuux xa kada‑ia. Naka vichi kidatniu‑ia anu‑ro. 17 Dɨuni xijan taꞌu‑da nuu‑ia xa na kada‑ia xa kunduu‑n xiꞌin Cristu chi ka kukanu ini‑n‑ia. Na kada Cristu xa juemani koio‑n‑ia xiꞌin ñayiu. 18 Xijan taꞌu‑da nuu Ianyuux xa na chindee ñaꞌa‑ia xa na jini‑n ntdaa‑n xiꞌin ntdaa ñayiu n‑kida Ianyuux xa n‑ka nduu‑i ñayiu ii xa yo vichi xemani ñaꞌa Cristu. Naka xemani ñaꞌa‑ia. Naka mani ini‑ia. 19 Yo vichi xemani ñaꞌa‑ia. Xijan taꞌu‑da nuu Ianyuux xa na nduu ntdandituꞌu‑n ñayiu vaꞌa na vaꞌa‑ia.
20 Kidatniu‑ia anu‑ro, te kueꞌe xavaꞌa kida ñaꞌa‑ia. Nde xa ña kixdɨkɨ‑ro xa jaꞌan‑ro nuu‑ia xa kada ñaꞌa‑ia, kada ñaꞌa‑ia. Nde xa ña kixdɨkɨ‑ro xa kada ñaꞌa‑ia, kada ñaꞌa‑ia. 21 Na ndadakaꞌnu roo, ñayiu ka kukanu ini Cristu Jesús, Ianyuux nɨkava nɨkuita, chi ka kunduu‑ro xiꞌin‑ia. Dani na ndadakaꞌnu ñaꞌa dava ka ñayiu xndaxio vitna xiꞌin ñayiu ta koo ka. Amén.