4
Idii nga ñayiu n‑ka nduu ntdaa ñayiu ka kukanu ini Jesucristu
Xaxeꞌe xijan, jaꞌan daña, se yɨndiꞌu xaxeꞌe Ia kuu Xtoꞌo‑ro, nax io xa kada koio‑n. Maxku kada koio‑n ɨɨn xa ñatu natau chi ñayiu n‑kida Ianyuux xa teku‑ro tnuꞌu‑ia ka kuu‑ro. Maxku ku kuu koio‑n ñayiu xe ini. Vivii jaꞌan koio‑n nuu ñayiu. Maxku yachi kiti ini koio‑n. Juemani tnaꞌa‑n na kuaꞌa taxkanu ini nuu tnaꞌa‑n. Jun ini koio‑n xa ma jantnaꞌa tnuꞌu‑n na kuaꞌa maxku dandoo tnaꞌa‑n. Xaxeꞌe xa ñuꞌu ñaꞌa Espíritu Ianyuux ndixi xiꞌin xaxeꞌe xa mani xtuu‑n, ndaku koio‑n xa ma jantnaꞌa tnuꞌu‑n. Idii nga ñayiu ka kuu‑ro ntdaa‑ro chi kuenda kɨu yɨkɨ kuñu Cristu ka kuu‑ro. Idii ni Espíritu Ianyuux io, te ñuꞌu ñaꞌa‑ia ntdaa‑ro. Ɨɨn ni Ia xndetu‑ro ntdaa‑ro chi n‑kida Ianyuux xa teku‑ro tnuꞌu‑ia xa na kuaꞌa na kuvete‑ro xa ndixi Ia xndetu‑ro. Idii ni Ia kuu Xtoꞌo‑ro Jesús io. Ɨɨn ni xa ka jandixa‑ro. Ɨɨn ni‑ia ka kukanu ini‑ro. Xaxeꞌe xa ka kukanu ini‑ro‑ia, ka xendute‑ro. Idii ni Ianyuux io, te kuu‑ia Taa‑ro ntdaa‑ro. Kunduu‑ro xiꞌin‑ia. Kidatniu‑ia anu‑ro ntdaa‑ro xa na kada‑ro xa juini‑ia. Kuu‑ia Ia taxnuni nuu‑ro ntdaa‑ro.
N‑kida Cristu xa tuku tniu ka kida dava‑ro, te tuku tniu kada dava ka‑ro. Io ñayiu vaꞌa ka ka kida tniu‑ia, io ñayiu ñaꞌa nga. Kidatniu‑ia anu‑ro ɨɨn ɨɨn‑ro xa na kada‑ro tniu‑ia. Naka vaꞌa‑ia. Duꞌa yodotnuni:
Kɨu juan ndaa‑s andɨu, ndeka‑s se n‑tnɨɨ‑s juan ndaa.
Kueꞌe xa n‑xiaꞌan nga‑s ñayiu.
N‑xio xa ndaa‑ia andɨu xaxeꞌe xa n‑juun‑ia nuu kunu xa kunu ñuñayiu. 10 Ia n‑juun nuu kunu ñuñayiu kuu Ia juan ndaa nde yata andɨu xa na kuaꞌa kada‑ia xa ku kuu‑ro ná kuu mee‑ia xiꞌin xa na juꞌun‑ia ñayiu, ángel, ntdaa xa io andɨu xiꞌin ñuñayiu du. 11 Mee‑ia n‑kida xa ma ɨɨn ni tniu kada‑ro ntdaa‑ro chi tuku tniu n‑taxi‑ia xa kada dava‑ro, te tuku tniu n‑xiaꞌan‑ia xa kada dava ka ñayiu. Dava‑i ka jaꞌan nuu ñayiu nax io xa kada‑i xa na kuaꞌa na nanitaꞌu‑i. Dava‑i n‑tundaꞌa‑ia xa dakuaꞌa‑i ñayiu ta teku ka tnuꞌu‑ia. Dava‑i ka jaꞌan nuu ñayiu xa n‑jaꞌan Ianyuux nuu‑i. Dava‑i xñunuu ñayiu ka kukanu ini Cristu, te ka dakuaꞌa‑i‑yɨ. 12 Ka kida‑i xa na kutnuni vaꞌa ka ini koio ñayiu kuu kuenda kɨu yɨkɨ kuñu Jesús xa n‑jaꞌan Ianyuux. N‑kida Ianyuux xa n‑ka nduu‑i ñayiu ii. 13 Juini Ianyuux xa ɨnuu na kukanu ini‑ro Cristu xiꞌin xa na jini koio‑ro jundu kuu‑ia xiꞌin nax n‑kida‑ia na kuaꞌa na xee‑ro ku kuu‑ro ɨɨn ñayiu n‑tnuu ini, te ku kuu‑ro ñayiu vaꞌa na vaꞌa mee‑ia. 14 Maxku ku kuu ka‑ro ná kakuu sekuechi xa ka jandixa‑s davaꞌa nga xa ka jaꞌan ñayiu. Kuenda kɨu ɨɨn barcu duꞌa duꞌa ndeka ñaꞌa tachi ndeꞌe juaꞌan ka kuu‑s. Ka jandixa‑s ñayiu n‑kuaꞌa xa dajaꞌan‑i ɨnka ñayiu xa na jandixa‑i ɨɨn xa ñatu kuu xandaa. Vaꞌa n‑kuaꞌa ñayiu ijan xa dandaꞌu‑i ɨnka ñayiu. 15 Xaxeꞌe xa mani ka juini tnaꞌa‑ro, io xa juña tnuꞌu tnaꞌa‑ro ntdaa xa n‑jaꞌan Ianyuux xa na xee‑ro ku kuu‑ro ná kuu Cristu. Ɨɨn xandaa kuu xa n‑jaꞌan‑ia. Kuenda kɨu dɨkɨ roo, ñayiu ka kukanu ini Cristu kuu‑ia. 16 N‑kida‑ia xa ɨɨn ni ñayiu n‑ka nduu‑ro, te kuenda kɨu ɨɨn ɨɨn parti yɨkɨ kuñu‑ia ka kuu‑ro. Xaꞌnu ɨɨn ɨɨn parti yɨkɨ kuñu‑ro según janda xnetnaꞌa‑i. Xaxeꞌe xa mani ka juini tnaꞌa‑ro, kida‑ro ntdaa‑ro tniu n‑taxi Ianyuux xa na kuaꞌa kutnuni vaꞌa ka ini dava ka ñayiu tnuꞌu‑ia yodotnuni xiꞌin xa na kukanu ini vaꞌa ka‑i Cristu xiꞌin xa na kukueꞌe ka ñayiu kukanu ini‑ia. Dɨuni kuenda kɨu ɨɨn veꞌe kuaꞌa juaꞌan ka kuu‑ro.
Janda io xa kutuu kunukoo ñayiu ka kukanu ini Cristu
17 Xaxeꞌe xijan kachitnuꞌu ñaꞌa‑da xa maxku kutuu kunukoo ka‑n ná xtuu ñayiu ñatu ka xini jundu kuu Ianyuux. Ka xani ini‑i xa ɨɨn xa ñukax ini ka keꞌe‑i, ko ñadu ɨɨn xa ñukax ini kuu xa ka kida‑i. Taꞌu tniu Cristu xa jaꞌan‑da xaꞌa nuu‑n. 18 Xaxeꞌe xa ñayo‑i ka xini xa tnuꞌu Ianyuux kuu ɨɨn xandaa, ñayo‑i xtuu ná taꞌu tniu‑ia. Hora jaꞌan‑ro nuu‑i xa n‑kida‑ia, ñatu ka juini‑i xa kunini‑i; unu lilu‑i. Xaxeꞌe xijan kuenda kɨu xtuu nee xtuu duꞌa‑i. 19 Xaxeꞌe xa ñatuka ka xini‑i xa januu, mee ni kuechi ka kuu anu‑i xa kada‑i kida‑i; ka kida‑i xaloko nde ndaa n‑xee. 20 Maxku duꞌa ku kada koio‑n chi ñadu xijan n‑ka dakuaꞌa ñaꞌa ñayiu ka kakuneꞌe Cristu. 21 ¿A ñatu n‑ka kachitnuꞌu ñaꞌa‑i xa n‑kida Jesús xiꞌin xa n‑jaꞌan‑ia u? Ɨɨn xa ndaa kuu xa n‑jaꞌan‑ia. 22 N‑ka jaꞌan‑i xa juini‑ia xa dandoo koio‑n mudu n‑ka xo tuu‑n. Dɨuni n‑ka jaꞌan‑i nuu‑n xa maxku ku kuu koio‑n ná n‑ka xo kuu‑n xiꞌin xa io xa dandoo koio‑n xaloko xaduꞌa n‑ka xo kida‑n. N‑ka xo xani ini‑n xa ɨɨn xavaꞌa kuu xijan, te n‑ka xo kuu anu‑n xa kada‑n xijan. 23 N‑ka jaꞌan ñayiu ijan nuu‑n xa maxku kani ini ka‑n xa kada‑n xaloko. 24 Dɨuni n‑ka jaꞌan‑i xa io xa tuku ñayiu nduu koio‑n. N‑kida Ianyuux xa n‑ka nduu‑n ñayiu jandixa koio‑ia te kada‑n xa juini‑ia xa kada‑n nudaa. Kada ndixa‑n xa juini‑ia.
25 Xaxeꞌe xa n‑ka nduu‑n ɨnka ñayiu, maxku ku jaꞌan vete koio ka‑n. Jaꞌan ndaa koio nuu tnaꞌa‑n chi ɨɨn ni ñayiu n‑ka nduu‑n. 26 Nux kiti ini‑n nuu ñayiu maxku ñaꞌa kada‑n‑yɨ na kuaꞌa maxku kada‑n kuechi, xa maxku kiti ini koio‑n nuu‑i nyakanyaa 27 na kuaꞌa maxku ndaku Kuiꞌna xa kada‑n kuechi. 28 Ñayiu n‑ka kuu ñaduꞌu, maxku duꞌu koio ka‑i. Na kadatniu koio‑i xa na niꞌi koio‑i xa ka ndoñuꞌu‑i xiꞌin xa na niꞌi‑i xa juñaꞌa nga‑i ñayiu ka kundaꞌu. 29 Maxku ku jaꞌan koio‑n tnuꞌu loko tnuꞌu duꞌa. Jaꞌan koio‑n nuu ñayiu xa n‑jaꞌan Cristu xiꞌin xa n‑kida‑ia na kuaꞌa vaꞌa ka na jini‑i xaꞌa. 30 Maxku ñaꞌa kada‑n‑yɨ na kuaꞌa maxku kukoꞌyo ini Espíritu Ianyuux. Kuenda kɨu sellu xneꞌe‑n kuu‑ia xa n‑keé‑ia anu‑n, xa kunaꞌa koio‑n xa dananitaꞌu ñaꞌa Ianyuux na xee kɨu. 31 Taxkanu ini‑n ñayiu kida uꞌu ñaꞌa. Maxku kiti ini nuu tnaꞌa ka‑n. Maxku ndundeꞌe ka‑n nuu ñayiu. Ni maxku kanandodo tnaꞌa ka‑n. Ni maxku kuiꞌa jaꞌan ka‑n ñayiu. Maxku jan kuiꞌa tnaꞌa‑n. Maxku ñaꞌa kada koio ka‑n ñayiu. 32 Kada‑n xa na kuu ñayiu xavaꞌa. Kundaꞌu ini nuu tnaꞌa‑n. Taxkanu ini nuu tnaꞌa‑n na n‑taxkanu ini ñaꞌa Ianyuux xaxeꞌe xa n‑xiꞌí Jesús.