2
Maxku kande ini‑ro tnuꞌu‑ia
Xijan kuu xa, io xa chinuu vaꞌa‑ro tnuꞌu n‑teku‑ro. Io xa jandixa‑ro tnuꞌu Ianyuux, xa maxku kande ini‑ro tnuꞌu‑ia. Xá n‑kuu kuia, ia ka xinokuechi nuu Ianyuux n‑ka xiaꞌan tnuꞌu Ianyuux nuu ñayiu. Te tnuꞌu ndaa kuu. N‑ndadandaa Ianyuux ntdaa ñayiu ña n‑ka jandixa tnuꞌu jan, n‑kida uꞌu‑ia ntdaa ñayiu n‑ka kida xa uꞌu. Ɨɨn xavaꞌa xavaꞌa kuu xa dakaku ñaꞌa Ianyuux mee‑ro. Ko nux ñatu chinuu‑ro tnuꞌu‑ia, te, ¿janda dakaku ñaꞌa‑ia? Kiꞌna nuu, Xtoꞌo‑ro Jesucristu n‑jaꞌan xa dakaku Ianyuux ñayiu ka jandixa‑ia. Te dada, se n‑ka teku tnuꞌu‑ia n‑ka kachitnuñaꞌa tnuꞌu jan. N‑jaꞌan ndaa Ianyuux xaxeꞌe tnuꞌu jan, na n‑kida‑ia milagru, xa kaꞌnu, xa vaꞌa xaxeꞌe‑ro. Te n‑jaꞌan ndaa Ianyuux xaxeꞌe tnuꞌu jan, na n‑tax nga Espíritu Ii ntdaa xa ndoñuꞌu‑ro xa kada‑ro xa juini Ianyuux. Ɨɨn ɨɨn‑ro, n‑taxi‑ia xa juini Ianyuux xa tnɨɨ‑ro.
Ná kuu mee‑ro n‑nduu Jesucristu
Kakuneꞌe‑ro ñuñayiu ta koo ka. Ña n‑kida Ianyuux xa taxnuni koio ángel, ia ka xinokuechi nuu‑ia, nuu ñuñayiu jan. N‑jaꞌan ndaa ɨɨn seyɨɨ tnuꞌu Ianyuux:
Taa‑ro Ianyuux, ¿jundu kuu seyɨɨ, xa xani ini mee‑n xaxeꞌe‑s?
¿Jundu kuu daꞌya‑s, xa ndu ini‑n xaxeꞌe‑s?
Xaku ni kɨu n‑kida‑n xa kunxaꞌnu ka ángel, ia ka xinokuechi nuu‑n, dada mee‑s.
Ko n‑kida‑n xa kuu‑s se kunxaꞌnu ka,
n‑kida‑n xa tnɨɨ‑s ntdaa xañuꞌu.
N‑kida‑n xa taxnuni‑s nuu ntdaa xa n‑kidavaꞌa‑n.
N‑kida‑n xa jandixa ñaꞌa ntdaa xa io mee‑s.
Na n‑kida‑n xa taxnuni‑s nuu ntdaa, ña n‑kendoo ni ɨɨn xa ña n‑jandixa ñaꞌa. Ntdaa kuu kuenda mee‑s. Ko vitna, ta kundeꞌa ka‑ro xa taxnuni‑s nuu ntdaa xa io. Ko ndeꞌa‑ro Jesús. N‑kida Ianyuux xa xaku ni kɨu n‑ka kunxaꞌnu ka ángel, ia ka xinokuechi nuu Ianyuux, dada Jesús. Xaxeꞌe xa xemani Ianyuux ñayiu ñuñayiu, n‑xiꞌí Jesús xaxeꞌe ntdaa ñayiu. Xaxeꞌe xa n‑xiꞌí Jesús, te n‑kida Ianyuux xa taxnuni‑ia nuu ntdaa xa io. Ia kunxaꞌnu ka kuu‑ia, io‑ro xañuꞌu nuu‑ia.
10 Te vatuka xa duꞌa n‑kida Ianyuux. N‑kidavaꞌa Ianyuux ntdaa xa io. Ntdaa xa io kuu kuenda mee‑ia. N‑juini‑ia xa kutuu koio kueꞌe ñayiu xiꞌin‑ia kuia ma jɨn ndɨꞌɨ. Xijan kuu xa n‑xio xa kueꞌe vida yaꞌa Jesucristu, xa kada‑ia ntdaa ná io ná juaꞌan xa dakaku‑ia ñayiu jan. Te duꞌa n‑kida‑ia. 11 N‑kida‑ia xa ku kuu koio ñayiu jan daꞌya Ianyuux, ná kuu mee‑ia daꞌya Ianyuux. N‑kida dɨɨn‑ia ñayiu jan, xa kada koio‑i xa juini Ianyuux, te xijan kuu xa ñatu kujanuu‑ia xa danani‑ia‑i ñani‑ia xiꞌin kuꞌa‑ia. 12 Jaꞌan‑ia:
Jaꞌan ndaa‑r xaxeꞌe mee‑n nuu ñani‑r kuꞌa‑r.
Na nataka koio‑i, te meꞌñu ntdaa‑i, kata‑r alabanza nuu‑n.
13 Jaꞌan‑ia:
Koo‑r confianza nuu Ianyuux.
Jaꞌan‑ia:
Yaꞌa tuu‑r, xiꞌin daꞌya Ianyuux n‑taxi‑ia.
14 Ná kuu daꞌya ñayiu ɨɨn keveꞌe, xa io kuñu‑i io nɨñɨ‑i, da n‑xio kuñu nɨñɨ Jesús. Ná kuu mee‑ro, n‑nduu mee‑ia. Na n‑xiꞌí Jesús, n‑danaa‑ia kuiꞌna, xiꞌin xa taxnuni kuiꞌna nuu ñayiu. Chi, xiꞌin xa n‑kida kuiꞌna xa kuú koio ntdaa ñayiu, n‑taxnuni‑i nuu ntdaa ñayiu. 15 Ko n‑dakaku Jesús ñayiu, xa maxku yuꞌu koio ka‑i. Ntdaa kuia ka xika ñayiu, ka yuꞌu‑i xa kuú‑i. Te duꞌa, ná kuu se kidatniu duꞌa nuu ɨnka ñayiu, ka kuu‑i. Ko vitna, ña ndoñuꞌu xa yuꞌu koio ka‑i. 16 Xandaa kuu xa ña n‑kixee Jesús ñuñayiu xa dakaku Jesús ángel, ia ka xinokuechi nuu Ianyuux. N‑kixee Jesús xa dakaku‑ia ñayiu ka kuu daꞌya dana taxaꞌnu tnetnu‑ro Abraham. 17 Xijan kuu xa, n‑ndoñuꞌu‑ia xa nduu‑ia ná ka kuu daꞌya Abraham, xa ku kuu‑ia ñani‑s. Ntdaa xa kuu mee‑ro, n‑nduu mee‑ia, xa ku kuu‑ia dutu vaꞌa xaxeꞌe‑ro nuu Ianyuux. Dutu taxnuni ka kuu‑ia. Kundau ini ñaꞌa‑ia mee‑ro, te kida‑ia ntdaa xa juini Ianyuux. N‑xiꞌí‑ia xaxeꞌe ñayiu, xa chiyaꞌu‑ia kuechi‑i. 18 Kueꞌe vida n‑yaꞌa Jesús, na n‑juini kuiꞌna xa kadajuexa‑i‑ia xa kada‑ia kuechi. Xijan kuu xa, kuaꞌa‑ia xa chindee‑ia ñayiu, hora juini kuiꞌna xa kadajuexa‑i ñayiu xa kada koio‑i kuechi.