3
Kunxaꞌnu ka Jesús dada Moisés
Xijan kuu xa kani ini koio‑n Jesucristu. Ñani‑da kuꞌa‑da, n‑kida dɨɨn ñaꞌa Ianyuux mee‑ro, n‑jaꞌan ñaꞌa‑ia xa ku kuu‑ro ñayiu ka kunduu xiꞌin mee‑ia. Ia n‑tundaꞌa ñaꞌa Ianyuux kuu Jesús. Dutu taxnuni ka nuu Ianyuux jandixa‑ro kuu‑ia. N‑tundaꞌa Ianyuux Jesús, te n‑daxinokava Jesús ntdaa tniu n‑xiaꞌan Ianyuux. Dani, n‑daxinokava Moisés ntdaa tniu n‑kida‑s xaxeꞌe ñayiu n‑ka jandixa Ianyuux. Te kutnuni ini‑ro xa io xa koo‑ro kueꞌe ka xañuꞌu nuu Jesús dada Moisés, nani io‑ro kueꞌe ka xañuꞌu nuu se n‑kidavaꞌa veꞌe dada veꞌe n‑kuaꞌa. Chi davaꞌa nga veꞌe io, n‑kidavaꞌa ɨɨn ñayiu veꞌe jan. Ko Ianyuux n‑kidavaꞌa ntdaa xa io. Xandaa kuu xa n‑daxinokava Moisés ntdaa tniu n‑kida‑s xaxeꞌe ñayiu n‑ka jandixa Ianyuux. Se xinokuechi nuu Ianyuux n‑kuu Moisés. N‑jaꞌan ndaa‑s xaxeꞌe ntdaa xa jaꞌan Ianyuux nunuu ka. Ko Cristu kuu Daꞌya Yɨɨ Ianyuux, te taxnuni‑ia nuu ñayiu ka jandixa Ianyuux. Te mee‑ro kuu ñayiu ka kunduu xiꞌin Ianyuux, nux kundee ini‑ro xa maxku yuꞌu‑ro, te kuvete‑ro xaxeꞌe xa naꞌa‑ro xa ndixi‑ia.
Ndetatu‑ro xiꞌin Ianyuux
Xijan kuu xa jaꞌan Espíritu Ii:
Vitna, nux ka teku‑n xa jaꞌan Ianyuux,
maxku kuxee ini koio mee‑n,
ná n‑ka kuxee ini taxaꞌnu tnetnu‑n.
Ña n‑ka jandixa‑i Ianyuux.
Na n‑ka xikonuu ñayiu jan nuu ñayo ñayiu io,
n‑ka kida‑i xa yo n‑kiti ini‑r nuu‑i.
N‑ka xitotnuni ñaꞌa taxaꞌnu tnetnu‑n.
N‑ka juini ñayiu jan kueꞌe ka seña.
Uu diko kuia n‑ka xini‑i seña naꞌnu n‑kida‑r xaxeꞌe‑i,
te dani ta koo koio ka‑i confianza nuu‑r.
10 Xijan kuu xa n‑kiti ini‑r nuu ñayiu jan,
te n‑jaꞌan‑r:
“Kɨu xiꞌin kɨu ka dandoo ñaꞌa‑i,
ñatu ka jandixa ñaꞌa‑i.
Ña ka juini‑i xa kunduu koio‑i xiꞌin‑r.”
11 Xijan kuu xa, loko n‑kiti ini‑r nuu ñayiu jan,
te xiꞌin tnuꞌu kiti ini n‑jaꞌan‑r:
“Maxkɨu maxñuu kɨu koio ñayiu jan nuu tuu mee‑r xa ndetatu koio‑i xiꞌin‑r.”
Kuu Ianyuux xiaꞌan‑ia nuu ñayiu jan.
12 Ñani‑da kuꞌa‑da, koo koio‑n cuedado, xa maxku dandoo koio‑n, ni ɨɨn‑n, Ianyuux Ndito. Maxku kada koio‑n xa uꞌu, jandixa naꞌi koio ka‑n Ianyuux. 13 Kɨu xiꞌin kɨu, nɨni kuaꞌa‑n xa kunini ka‑n xa jaꞌan Ianyuux, juña tnaꞌa koio ka‑n tnuꞌu kanu ini, xa jandixa naꞌi koio ka‑n Ianyuux. Maxku kada xee ini koio‑n anu‑n, maxku juejoon koio‑n xa dandaꞌu ñaꞌa kuechi. 14 Xtuu‑ro xiꞌin Cristu. Nde kiꞌna nuu, io‑ro confianza nuu‑ia. Dani, na kundee ini‑ro, xa jandixa naꞌi ka‑ro mee‑ia, nde na xee kɨu xa kutuu‑ro xiꞌin‑ia andɨu.
15 Ná yodotnuni:
Vitna, nux ka teku‑n xa jaꞌan Ianyuux,
maxku kada xee ini koio‑n anu‑n, ná n‑ka kuxee ini taxaꞌnu tnetnu‑n.
16 ¿Te jundu kuu ñayiu n‑ka teku xa n‑jaꞌan Ianyuux, te n‑ka kuxee ini‑i nuu‑ia? Xandaa kuu, xa ñayiu jan n‑ka kuu ntdaa ñayiu n‑kineꞌe Moisés Egipto. 17 ¿Te jundu nuu n‑kiti ini Ianyuux uu diko kuia? Xandaa kuu, xa ñayiu jan n‑ka kuu ñayiu n‑ka kida xa uꞌu, ñayiu n‑ka xiꞌí ijan nuu ñayo ñayiu io. 18 ¿Te jundu nuu n‑jaꞌan Ianyuux xiꞌin tnuꞌu kiti ini, xa maxkɨu maxñuu kɨu koio‑i nuu tuu‑ia xa ndetatu koio‑i xiꞌin‑ia? Xandaa kuu, xa ñayiu jan n‑ka kuu ñayiu ña n‑ka kida‑i xa n‑jaꞌan‑ia. 19 Xini‑ro xa ña n‑ka kuaꞌa‑i xa kɨu koio‑i ijan, chi ña n‑ka jandixa‑i Ianyuux.