5
Ɨɨn ɨɨn dutu taxnuni ka kuu se n‑kaxí Ianyuux tnaꞌa nuu ñayiu. N‑nduku Ianyuux mee‑s, xa kunujuiin‑s nuu mee‑ia, xaxeꞌe ñayiu jan. Najuñaꞌa‑s nuu Ianyuux xa ka doko ñayiu, xiꞌin xa ka xiaꞌan nga‑i nuu Ianyuux xaxeꞌe kuechi‑i. Kuaꞌa‑s xa koo‑s pacencia nuu ñayiu ña xini, ñayiu ka kida kuechi, chi ná ka kuu mee‑i, dani kuu mee‑s. Xijan kuu xa, io xa juñaꞌa‑s xa doko mee‑s xaxeꞌe kuechi mee‑s, antecas xa najuñaꞌa‑s xa ka doko ñayiu xaxeꞌe kuechi mee‑i.
Ni ɨɨn seyɨɨ kuaꞌa xa kaxí‑s mee‑s, xa ku kuu‑s dutu taxnuni ka. Nduku Ianyuux mee‑s, nani n‑nduku‑ia taxaꞌnu tnetnu‑ro Aarón. Cristu, Ia n‑tundaꞌa ñaꞌa Ianyuux, du. Ñadu mee‑ia ndadakaꞌnu‑ia, xa ku kuu‑ia dutu taxnuni ka xaxeꞌe‑ro. Chi Ianyuux n‑nduku ñaꞌa. N‑jaꞌan Ianyuux:
Daꞌya‑r kuu‑n;
vitna n‑kudaꞌya ñaꞌa‑r.
Ɨnka vuelta n‑jaꞌan Ianyuux:
Dutu kuu‑n nɨkava nɨkuita.
Nani n‑kuu Melquisedec, dani kuu mee‑n.
Na n‑xo tuu Cristu ñuñayiu yaꞌa, n‑xijan taꞌu‑ia nuu Taa‑ia Ianyuux, xa dakaku ñaꞌa‑ia, xa ma kuú‑ia xiꞌin kuechi‑ro. N‑kana xee‑ia, te n‑ndaꞌi‑ia. Te n‑teku Ianyuux, na n‑xijan taꞌu Daꞌya Yɨɨ‑ia, xaxeꞌe xa kida Daꞌya Yɨɨ‑ia ntdaa xa juini Ianyuux. Juini kuu‑ia Daꞌya Yɨɨ Ianyuux, ko n‑dakuaꞌa‑ia xa kada naꞌi ka‑ia xa juini Ianyuux, na kueꞌe vida n‑yaꞌa‑ia. N‑daxinokava‑ia tniu n‑xiaꞌan Ianyuux, te duꞌa n‑kida‑ia xa kutuu vaꞌa koio ntdaa ñayiu ka kida xa juini mee‑ia, xiꞌin Ianyuux kuia ma jɨn ndɨꞌɨ. 10 N‑jaꞌan Ianyuux xa kuu‑ia dutu taxnuni ka, ná n‑kuu Melquisedec.
Na jandixa naꞌi ka‑ro
11 Kueꞌe ka io xa juini‑da xa kakuneꞌe‑da, ko uꞌu kuu, chi ña ka juini‑n xa kutnuni ini koio ka‑n. 12 Xá n‑yaꞌa kuia xa n‑ka tnɨɨ‑n tnuꞌu vaꞌa Jesucristu. Io xa dakuaꞌa koio mee‑n ɨnka ñayiu, ko dani ka ndoñuꞌu‑n xa nadakuaꞌa xee ñaꞌa ɨɨn ñayiu tnuꞌu jan. Ta kunxaꞌnu koio ka‑n. Ná kuu seyɨjɨn xiꞌi dɨku, ta kuaꞌa ka‑s xa kaxi‑s, ka kuu‑n. 13 Te nux dani ka xiꞌi‑n dɨku, seyɨjɨn ka kuu‑n, te ta kada koio ka‑n xa kuu xavaꞌa. 14 Ñayiu xaꞌnu, ka kuaꞌa‑i xa kax koio‑i. Xá n‑ka dakuaꞌa‑i xa kutnuni ini koio‑i xa kuu xavaꞌa xiꞌin xa kuu xa uꞌu.