6
Xijan kuu xa, na xee xa kunxaꞌnu‑ro. Xá n‑ka tnɨɨ‑n tnuꞌu vaꞌa Cristu. Na dandoo‑ro tnuꞌu n‑ka dakuaꞌa ñaꞌa‑s kiꞌna nuu. Ná kuu cimientu veꞌe kuu xaꞌa. Ma kadavaꞌa‑ro cimientu jan ɨnka vuelta. N‑ka dakuaꞌa ñaꞌa‑s, xa io xa natu ini‑n kuechi‑n, chi kida kuechi xa ma kutuu koio‑n xiꞌin Ianyuux. N‑ka dakuaꞌa ñaꞌa‑s, xa io xa jandixa‑n Ianyuux. N‑ka dakuaꞌa ñaꞌa‑s, xa io xa nandaꞌa koio‑n te juendute koio‑n. N‑ka dakuaꞌa ñaꞌa‑s, xa io xa kajan ndodo ñaꞌa‑s ndaꞌa‑s, xa tnɨɨ‑n Espíritu Ianyuux. N‑ka dakuaꞌa ñaꞌa‑s, xa nandoto koio ndɨyɨ te ndadandaa Ianyuux ntdaa xa io. Na dandoo‑ro ntdaa xaꞌa. Na xee xa kunxaꞌnu‑ro, nux juejoon Ianyuux.
Io ɨɨn xa ña kuaꞌa. Kani ini koio‑n ɨɨn ñayiu. N‑kutnuni ini‑i tnuꞌu Ianyuux, n‑tnɨɨ‑i xa n‑xiaꞌan Ianyuux, te n‑kidatniu Espíritu Ii anu‑i. N‑xini‑i xa vaꞌa xa vaꞌa tnuꞌu Ianyuux, te n‑xini‑i xa taxnuni Ianyuux nuu ñuñayiu vaxi. Nux dandoo ñayiu jan Cristu, te ma kuaꞌa xa natu ini‑i ɨnka vuelta, chi kuu ná kuu xa xatakaa ñayiu jan Daꞌya Yɨɨ Ianyuux ɨnka vuelta, te kida bula ñayiu jan Cristu nuu ntdaa ñayiu. Kuu ná kuu, hora kidatniu‑ro ñuꞌu. Ñuꞌu vaꞌa, na koꞌo vaꞌa ndute ntnaꞌa juun dau, te kane xa kax koꞌo ñayiu kidatniu ijan, te kada Ianyuux xa vaꞌa xa vaꞌa ka ñuꞌu jan. Ko nux meni iñu taꞌa xiꞌin iñu kɨun kane, te ña xiniñuꞌu ñuꞌu jan, te tnuꞌu kiti ini jaꞌan Ianyuux nuu ñuꞌu jan, te teñuꞌu‑ia.
Ndetu‑ro xa tnɨɨ‑ro ntdaa xa taxi Ianyuux
Ko, ñani mani‑da kuꞌa mani‑da, juini duꞌa jaꞌan‑da, ko io‑da confianza xa ña ka kuu mee‑n ñayiu ka dandoo Cristu. Io‑da confianza xa kada Ianyuux xa kutuu vaꞌa koio‑n xiꞌin‑ia. 10 Meni xavaꞌa kida Ianyuux. Ma ndunaa‑ia nanda ka kidatniu‑n, ma ndunaa‑ia xa dandeꞌa‑n xa xemani‑n mee‑ia, hora chindee‑n ñayiu ka jandixa‑ia. Duꞌa n‑ka kida‑n, te duꞌa ka kida‑n vitna. 11 Juini‑da xa duꞌa kada koio ka‑n, ɨɨn ɨɨn‑n, nde ndixi Cristu. Te duꞌa kutuu vaꞌa koio‑n xiꞌin Ianyuux. 12 Maxku kukudi koio‑n. Na kada koio mee‑n, ná ka kida ñayiu ka jandixa Ianyuux, ñayiu kundee ini xa tnɨɨ koio‑i xa juñaꞌa Ianyuux.
13 N‑xiaꞌan Ianyuux tnuꞌu mee‑ia nuu taxaꞌnu tnetnu‑ro Abraham. Ña tuu nax kunxaꞌnu ka dada Ianyuux. Xijan kuu xa, n‑jaꞌan‑ia nuu Abraham xa xaxeꞌe mee‑ia kada‑ia ná n‑jaꞌan‑ia. 14 N‑jaꞌan‑ia: “Xandaa kuu xa vaꞌa xa vaꞌa ka kutuu‑n xiꞌin‑r, te kada‑r xa koo koio kueꞌe xa kueꞌe xa kueꞌe daꞌya dana‑n.” 15 Kuee kuee n‑xo ndetu Abraham, te n‑tnɨɨ‑s ntdaa xa n‑jaꞌan Ianyuux. 16 Hora juini ɨɨn seyɨɨ xa kutnuni ini koio ñayiu xa jaꞌan‑s xa kuu xandaa, te chinaa‑s Ianyuux, chi kunxaꞌnu ka Ianyuux dada mee‑s. Te ka kutnuni ini ñayiu xa xandaa jaꞌan‑s, te ma kuaꞌa xa jantnatnuꞌu koio ka‑i xiꞌin‑s. 17 Ianyuux du. N‑juini‑ia xa kutnuni ini koio ñayiu xa nani jaꞌan‑ia dani kida‑ia, ñatu dama‑ia ni ɨɨn tnuꞌu jaꞌan‑ia. Nuu ñayiu tnɨɨ koio xa juñaꞌa‑ia n‑jaꞌan‑ia: “Taxi‑r tnuꞌu‑r xa duꞌa koo, te naꞌa mee‑r xa duꞌa kada‑r.” 18 Xijan kuu xa, io uu xa io xa ma kuaꞌa xa dama. Ma dama Ianyuux, te ma dama tnuꞌu‑ia. Ñatu kuaꞌa Ianyuux xa jaꞌan‑ia tnuꞌu vete. Xijan kuu xa, na koo kaꞌnu anu‑ro. Xá n‑xee‑ro nuu Ianyuux, xa tnɨɨ‑ro xa taxi‑ia. Na kundee ini‑ro, na kundetu kuee‑ro, nde na tnɨɨ‑ro ntdaa xa taxi‑ia. 19 Xa ndetu‑ro xa tnɨɨ‑ro ntdaa xa taxi Ianyuux, kida xa kundee ini‑ro, ná kida kaa nani ancla, xa ña xejoon‑i xa kanda barcu. Xa ndetu‑ro nuu Ianyuux, kuu ná kuu xa xá n‑kɨu‑ro nuu tuu‑ia andɨu. 20 Ijan juan nuꞌu Jesús, ndodo nuu‑ia nuu mee‑ro. Ijan xá n‑kɨu‑ia xaxeꞌe‑ro. Dutu taxnuni ka kuu‑ia nɨkava nɨkuita. Ná n‑kuu Melquisedec kuu‑ia.