7
Ná n‑kuu Melquisedec kuu Jesús
Te Melquisedec n‑kuu se kunxaꞌnu ka ñuu nani Salem. N‑kuu‑s dutu nuu Ianyuux Kunxaꞌnu ka. N‑xe tnaꞌa‑s taxaꞌnu tnetnu‑ro Abraham, na juan ndixi‑s, na n‑xaꞌni Abraham koon se kunxaꞌnu ka. Te n‑jaꞌan Melquisedec xa na kada Ianyuux xa kutuu vaꞌa Abraham. Uxi uxi ɨɨn ɨɨn cientu ntdaa xaxii n‑tnɨɨ Abraham, n‑xiaꞌan‑s nuu Melquisedec. Melquisedec juini kachi “se kunxaꞌnu ka kida meni xavaꞌa”. Dani se kunxaꞌnu ka ñuu nani Salem juini kachi “se kunxaꞌnu ka kida xa kutuu mani ñayiu”. Ña xini‑ro jundu n‑kuu taa‑s, dɨꞌɨ‑s, taxaꞌnu tnetnu‑s. Ña xini‑ro nakɨu n‑kaku‑s, ni nanda n‑xiꞌí‑s. Ná kuu Daꞌya Yɨɨ Ianyuux, da n‑kuu Melquisedec, ɨɨn dutu nɨkava nɨkuita.
Na kani ini‑ro. Xandaa kuu, xa se kunxaꞌnu n‑kuu Melquisedec, chi juini Abraham n‑kuu se kuu taa ntdaa ñayiu Israel, ko n‑xiaꞌan‑s nuu Melquisedec uxi uxi ɨɨn ɨɨn cientu ntdaa xa n‑niꞌi‑s. ¿Nakuenda duꞌa n‑kuu? Xnaꞌa‑n xa tnuꞌu taꞌu tniu Moisés jaꞌan xa se ka kuu dutu, se ka kuu daꞌya dana Leví, io xa tnɨɨ koio‑s uxi uxi ɨɨn ɨɨn cientu xaxii ñayiu Israel. Duꞌa kuu, juini ñani tnaꞌa‑s ka kuu‑s xiꞌin‑s. Nduu‑s ka kuu‑s daꞌya dana Abraham. Ko Melquisedec, juini ña n‑kuu‑s daꞌya dana Leví, ko n‑tnɨɨ‑s uxi uxi ɨɨn ɨɨn cientu xa n‑niꞌi Abraham. Dani, juini Abraham n‑kuu se nuu n‑xiaꞌan Ianyuux tnuꞌu‑ia xa vaꞌa kada‑ia xaxeꞌe‑s, ko n‑jaꞌan Melquisedec xa na kada Ianyuux xa kutuu vaꞌa Abraham. ¿Nakuenda duꞌa n‑kuu? Naꞌa‑ro xa kunxaꞌnu ka se jaꞌan: “Dios te” dada se jaꞌan: “La mano, dito.” Xijan kuu xa, xini‑ro xa kunxaꞌnu ka Melquisedec dada taxaꞌnu tnetnu‑ro Abraham. Te dɨuni, se ka tnɨɨ uxi uxi ɨɨn ɨɨn cientu xaxii ñayiu, ka kuu‑s ñayiu kuú koio. Ko jaꞌan tnuꞌu Ianyuux xa Melquisedec n‑kuu dutu n‑xo tuu nɨkava nɨkuita. Kuu ná kuu xa Leví, se tnɨɨ uxi uxi ɨɨn ɨɨn cientu xaxii ñayiu, n‑chiyaꞌu mee‑s uxi uxi ɨɨn ɨɨn cientu, na n‑tnɨɨ Melquisedec xa n‑xiaꞌan Abraham. 10 Chi na n‑xe tnaꞌa Melquisedec Abraham, juini ta kaku ka Leví, ko daꞌya dana Abraham ku kuu‑s.
11 Nux n‑kuaꞌa xa kada koio dutu ka kuu daꞌya dana Leví, xa kutuu vaꞌa ñayiu xiꞌin Ianyuux n‑kuu, te, ¿nakuenda ndoñuꞌu xa kixee ɨnka dutu? Xaxeꞌe xa n‑ka xio dutu jan, n‑ka tnɨɨ ñayiu Israel tnuꞌu taꞌu tniu Moisés. Ná kuu taxaꞌnu tnetnu‑ro Aarón, ka kuu dutu jan. Ko n‑xio xa kixee ɨnka dutu, ɨɨn dutu kuu ná n‑kuu Melquisedec. 12 Chi nux dama dutu, io xa dama tnuꞌu taꞌu tniu tuku. 13 Kakuneꞌe‑da Jesús. Dɨꞌɨ Jesús kuu daꞌya dana taxaꞌnu tnetnu‑ro Judá, te ni ɨɨn ñayiu Judá nuncas ña n‑kuu dutu nuu Ianyuux. 14 Naꞌa‑ro xa Xtoꞌo‑ro kuu daꞌya dana Judá, te ña n‑kakuneꞌe Moisés ñayiu Judá, na n‑kakuneꞌe‑s dutu.
15 Te kaxi ka koo ntdaa xaꞌa, nux kixee ɨnka dutu kuu ná n‑kuu Melquisedec. 16 Te ñatu kuu‑ia dutu xaxeꞌe xa kuu‑ia daꞌya dana Leví, ná jaꞌan tnuꞌu taꞌu tniu. Ñaꞌa. Kuu‑ia dutu, xaxeꞌe xa taxnuni‑ia, xaxeꞌe xa juini n‑ka xaꞌni‑s‑ia, ko ña n‑ka kuaꞌa‑s xa danaa‑s‑ia, chi n‑nandoto‑ia xa kutuu‑ia kuia ma jɨn ndɨꞌɨ. 17 Chi jaꞌan ndaa Ianyuux xaxeꞌe dutu jan:
Dutu kuu‑n nɨkava nɨkuita.
Nani n‑kuu Melquisedec, dani kuu mee‑n.
18 Xijan kuu xa io xa dandoo‑ro tnuꞌu taꞌu tniu kiꞌna nuu. Chi ɨɨn xa ña ndaku, ɨɨn xa ñatu xiniñuꞌu, kuu. 19 Chi tnuꞌu taꞌu tniu Moisés, ña kuaꞌa xa kada xa kutuu vaꞌa‑ro xiꞌin Ianyuux. Xá n‑tnɨɨ‑ro tnuꞌu n‑taxi Ianyuux, te xndetu‑ro ntdaa xa vaꞌa ka taxi‑ia. Te duꞌa kuyatni‑ro nuu Ianyuux.
20 N‑xiaꞌan Ianyuux tnuꞌu‑ia xa duꞌa kuu. 21 Ña n‑xiaꞌan Ianyuux tnuꞌu‑ia, na n‑ka kuu ɨnka seyɨɨ dutu. Ko n‑xiaꞌan Ianyuux tnuꞌu‑ia, na n‑nduu Jesús dutu, chi jaꞌan tnuꞌu Ianyuux:
N‑xiaꞌan Ianyuux tnuꞌu‑ia,
te ma dama‑ia tnuꞌu‑ia:
“Dutu kuu‑n nɨkava nɨkuita.
Nani n‑kuu Melquisedec, dani kuu mee‑n.”
22 Yo vaꞌa ka tnuꞌu yaꞌa. Naꞌa‑ro xa xá n‑kida Jesús ntdaa ná io ná juaꞌan tnuꞌu yaꞌa. 23 N‑ka xio kueꞌe dutu, xaxeꞌe xa n‑ka xo xiꞌí‑s te ña n‑kuaꞌa‑s xa ku kuu ka‑s dutu. 24 Ko Jesús, kutuu‑ia kuia ma jɨn ndɨꞌɨ. 25 Xijan kuu xa, ñayiu ka kunduu xiꞌin Ianyuux, xaxeꞌe xa ka jandixa‑i Jesús, kuaꞌa‑ia xa dakaku‑ia ñayiu jan, xa kutuu vaꞌa koio mee‑i tuku, xiꞌin Ianyuux, kuia ma jɨn ndɨꞌɨ. Chi kutuu Jesús kuia ma jɨn ndɨꞌɨ, xa kajan taꞌu‑ia nuu Ianyuux xaxeꞌe‑i.
26 Te dutu taxnuni ka kuu Jesús, kida‑ia ná io ná juaꞌan ntdaa xa ndoñuꞌu‑ro. Kida‑ia ntdaa xa juini Ianyuux. Meni xavaꞌa kida‑ia. Nuncas ña kida‑ia xa uꞌu. Ñatu kuu‑ia ná ka kuu ñayiu ka kida kuechi. Xá n‑kida Ianyuux xa taxnuni‑ia nuu ntdaa xa io nuu dujun ka dada andɨu. 27 Ñatu kuu‑ia ná kuu ɨnka dutu n‑ka taxnuni ka. Mee‑s, ɨɨn kɨu ɨɨn kɨu, ditna ka n‑ka xo xiaꞌan‑s xa doko mee‑s xaxeꞌe kuechi mee‑s, te dada n‑ka xo xiaꞌan‑s xa doko ñayiu xaxeꞌe kuechi mee‑i. Ko Jesús, idini vuelta, n‑xiaꞌan‑ia mee‑ia, xa chiyaꞌu‑ia kuechi‑ro nɨkava nɨkuita. 28 Xiꞌin tnuꞌu taꞌu tniu Moisés, se ña ndaku ka kuu dutu taxnuni ka. Ko na n‑yaꞌa xa n‑ka tnɨɨ ñayiu tnuꞌu taꞌu tniu, n‑xiaꞌan Ianyuux tnuꞌu‑ia xa kixee ɨnka dutu taxnuni ka. Daꞌya Yɨɨ‑ia kuu‑ia, te kida‑ia ntdaa ná io ná juaꞌan tnuꞌu jan, kuia ma jɨn ndɨꞌɨ.