13
Na kada‑ro xa juini Ianyuux
Juemani tnaꞌa koio ka‑n. Maxku ndunaa koio‑n xa kueka vaꞌa‑n ñayiu veꞌe‑n. Duꞌa n‑kuu xa n‑ka xeka vaꞌa ñayiu ángel, ia ka xinokuechi nuu Ianyuux, juini ña n‑ka xini‑i xa duꞌa ka kida‑i.
Najaꞌan koio‑n ñani‑ro kuꞌa‑ro ka xini uꞌu ñaꞌa ñayiu, kuenda kuu kueꞌe vida ka yaꞌa mee‑n xiꞌin‑s.
Xa tnundaꞌa ñayiu, kuu xa maxku kada ɨnka ñayiu xa dandoo tnaꞌa‑i. Maxku dandoo koio‑n ñadɨꞌɨ‑n yɨɨ‑n, xa kidi‑n xiꞌin ɨnka ñayiu. Ndadandaa Ianyuux ñayiu kidi xiꞌin ñayiu ñatu n‑tnundaꞌa xiꞌin‑i, te ndadandaa‑ia ñayiu kidi xiꞌin ñadɨꞌɨ ɨnka seyɨɨ, yɨɨ ɨnka ñadɨꞌɨ.
Maxku juemani koio‑n tvini. Kuvete koio‑n xiꞌin xa io. Chi xá n‑jaꞌan Ianyuux: “Nuncas ma dandoo ñaꞌa‑r, nuncas ma kande ini ñaꞌa‑r.” Xijan kuu xa, xaxeꞌe xa io‑ro confianza nuu‑ia, jaꞌan‑ro:
Xtoꞌo‑da kuu Ia chindee ñaꞌa mee‑da;
ma yuꞌu‑da nuu davaꞌa nga xa kuaꞌa ñayiu xa kada ñaꞌa‑i.
Najaꞌan koio‑n seyɨɨ, ñadɨꞌɨ n‑ka dakuaꞌa ñaꞌa. N‑ka kachitnuꞌu‑s tnuꞌu Ianyuux. Kani ini koio‑n nanda n‑ka xo tuu‑s ñuñayiu yaꞌa. Te jandixa naꞌi koio ka mee‑n Jesucristu, ná n‑ka jandixa mee‑s Jesucristu.
Ná n‑kuu Cristu, dani kuu‑ia vitna, te dani ku kuu‑ia kuia ma jɨn ndɨꞌɨ. Maxku juejoon koio‑n xa dakuaꞌa ñaꞌa koio ñayiu ɨnka xa dakuaꞌa‑i. Tnɨɨ koio ka‑n xamani taxi Ianyuux, te duꞌa ndaku anu‑n. Ka jaꞌan ñayiu: “Io xa kaa‑n xaꞌa, maxku kaa‑n xijan.” Loko ndu ini‑i xa duꞌa neꞌe ii‑i, ko ñatu xiniñuꞌu. Dani dakuido datau anu‑i.
10 Tuku n‑kuu xa doko n‑xiaꞌan Cristu nuu Ianyuux, dada xa n‑ka xiaꞌan dutu ñayiu Israel. Idini vuelta n‑xiꞌí Jesús, xa dita‑ia kuechi‑ro. Dutu nujuiin veñuꞌu tabernáculo, ña kuaꞌa xa kax koio‑s xa n‑doko Jesús. 11 Chi veñuꞌu tabernáculo, neꞌe dutu taxnuni ka nɨñɨ kɨtɨ juaꞌan Cuartu Yo Ii, chi xa doko xaxeꞌe kuechi kuu. Ko yɨkɨ kuñu‑tɨ, teñuꞌu‑s yuꞌu ñuu. 12 Dɨuni Jesús. N‑xiꞌí‑ia yuñuu Jerusalén, xa ndundoo ñayiu ka jandixa‑ia, xiꞌin nɨñɨ‑ia. 13 Xijan kuu xa, na dandoo‑ro ntdaa xa n‑kuu, xa kunduu‑ro xiꞌin Jesús. Na kada‑ro kuenda xa jɨꞌɨn‑ro nuu tuu‑ia yuñuu jan. Ná n‑kuyɨɨ anu Jesús, xa kundee ini‑ia xa januu jan, da na kuyɨɨ anu mee‑ro tuku, xa kundee ini‑ro xa januu xaxeꞌe‑ia. 14 Chi ñuñayiu yaꞌa, ña tuu na ñuu ma jɨn ndɨꞌɨ. Nduku‑ro ñuu ijan, nuu kutuu vaꞌa‑ro kuia ma jɨn ndɨꞌɨ. 15 Xijan kuu xa, kɨu xiꞌin kɨu, na juñaꞌa‑ro xa n‑kutaꞌu‑ro nuu Ianyuux. Xaxeꞌe Jesús, na juñaꞌa‑ro xa doko‑ro nuu Ianyuux. Xiꞌin yuꞌu‑ro na juñaꞌa‑ro xa n‑kutaꞌu‑ro nuu‑ia. 16 Maxku ndunaa koio‑n xa kada‑n xa kuu xavaꞌa, maxku ndunaa koio‑n xa chindee tnaꞌa‑n. Xaꞌa tuku kuu ɨɨn xa doko‑ro nuu Ianyuux, te tna ini‑ia.
17 Jandixa koio‑n sexaꞌnu, koo koio‑n xañuꞌu nuu‑s. Se ñunuu ñaꞌa ka kuu‑s, te io xa najuñaꞌa koio‑s cuenta nuu Ianyuux xaxeꞌe‑n. Jandixa koio‑n‑sɨ, xa kada koio‑s tniu n‑xiaꞌan Ianyuux, xiꞌin xa kuvete‑s. Maxku kada koio‑n xa kukoꞌyo ini koio‑s xaxeꞌe‑n. Chi xaꞌa, ñatu xiniñuꞌu xaxeꞌe mee‑n.
18 Kajan taꞌu koio‑n xaxeꞌe‑da. Xndaxio‑da confianza xa ña tuu nax io xa dakuido datau anu‑da. Ka juini‑da xa kada koio‑da meni xavaꞌa. 19 Kueꞌe xijan‑da xa kajan taꞌu koio‑n, xa yachi ka naxee‑da xa kutuu‑da xiꞌin‑n.
Na kada Ianyuux xa kutuu vaꞌa koio‑n
20 Na kada Ianyuux xa kutuu vaꞌa koio‑n. N‑nadandoto‑ia Xtoꞌo‑ro Jesucristu nuu ndɨyɨ. Ná kuu se ñunuu tkachi kuu Xtoꞌo‑ro, te mee‑ro kuu tkachi‑ia. Na n‑xiꞌí‑ia, xiꞌin nɨñɨ mee‑ia n‑kida‑ia ntdaa ná io ná juaꞌan tratu xee. Te nuncas ma jɨn ndɨꞌɨ tratu jan. 21 Na taxi Ianyuux xamani‑ia, xa kunxaꞌnu koio‑n te kada koio‑n xavaꞌa, xa kada koio mee‑n ntdaa xa juini mee‑ia. Xiꞌin Jesucristu na kada ñaꞌa‑ia mee‑ro, ntdaa‑ro, ntdaa xa juini mee‑ia. Na ndadakaꞌnu‑ro Cristu kuia ma jɨn ndɨꞌɨ. Duꞌa na koo.
22 Ñani‑da kuꞌa‑da, xijan‑da xa kueka vaꞌa koio‑n tnuꞌu kanu ini yaꞌa. Chi carta luchi ni kuu xa n‑kidavaꞌa‑da. 23 Io xa jini koio‑n xa tuu libre ñani‑ro, Timoteo. Nux yachi na kixi‑s, te jɨꞌɨn‑da, nduu‑da xiꞌin‑s, xa kotoniꞌni ñaꞌa‑da.
24 Xanyuux nuu ntdaa sexaꞌnu ka taxnuni nuu‑n. Xanyuux nuu ntdaa ñayiu ka jandixa Cristu ijan. Ñayiu ka jandixa Cristu do Italia ka tundaꞌa xanyuux nuu mee‑n.
25 Na taxi Ianyuux xamani‑ia nuu‑n. Duꞌa na koo.