Carta n‑kidavaꞌa Santiago
1
Xtuu‑n nituꞌu ñuñayiu
Mee‑da, Santiago, se xinokuechi nuu Ianyuux xiꞌin nuu Xtoꞌo‑ro Jesucristu, kidavaꞌa‑da nuu mee‑n. Ka kuu‑n daꞌya dana n‑uxi uu sexaꞌnu n‑ka xio ñuu Israel xá n‑kuu kueꞌe kuia. Te vitna xtuu‑n nituꞌu ñuñayiu.
Kida Ianyuux xa vaꞌa kutnuni ini koio‑n
Ñani‑da kuꞌa‑da, hora kueꞌe vida yaꞌa koio‑n, io xa kuvete‑n xa kuvete‑n. Ka jandixa‑n Ianyuux, xini‑n xa nux duꞌa na kada koio‑n, te kuaꞌa‑n xa kundee ini‑n ntdaa xa ka yaꞌa‑n. Te nux kundee ini koio‑n, xee‑n kuu koio‑n ñayiu kanu ini, ñayiu ndaa, ñayiu ka kida xa juini Ianyuux.
Nux ndeda ɨɨn‑n ndoñuꞌu ka xa kutnuni ini vaꞌa‑n, kajan‑n nuu Ianyuux, te taxi‑ia. Chi taxi‑ia ntdaa xa ndoñuꞌu‑ro, te taxi‑ia xiꞌin ntdaa anu‑ia. Ko io xa jandixa‑n‑ia. Hora xijan‑n, ni itaꞌu maxku ñaꞌa kɨ ini‑n. Chi ɨɨn ñayiu yɨ ini, ná kuu ndute mar xa neꞌe tachi juaꞌan vaxi kuu‑i. Ñayiu jan, maxku kani ini‑i xa juñaꞌa Ianyuux xa n‑xijan‑i, chi ni ɨɨn ma tnɨɨ‑i. Ñayiu juini ɨɨn xa juini‑i vitna, ɨnka xa juini‑i tnee, te ntdaa xa kida‑i ñatu xiniñuꞌu.
Ɨɨn ñani‑ro, juini se kundaꞌu kuu‑s, ko na kuvete‑s xaxeꞌe xa kunduu‑s xiꞌin Ianyuux. 10 Te ɨɨn ñani‑ro, ɨɨn se kuika, juini na kuita ntdaa xa nevaꞌa‑s, ko na kuvete‑s xaxeꞌe xa kunduu‑s xiꞌin Ianyuux. Chi ná kuu ita kuꞌu, ita ñatu naꞌa xee, da kuu se kuika. 11 Hora xino ngandii te yo iꞌni, te yichi kuꞌu jan te jungava ita, te xe ndɨꞌɨ xa vili kaa‑ta. Duꞌa kuu se kuika. Nɨni kidatniu‑s xa niꞌi ka‑s xa juini‑s, te n‑xiꞌí‑s.
Na kundee ini koio‑n
12 Na kuvete koio ñayiu kundee ini ntdaa xa yaꞌa‑i, chi nux kundee ini‑i, te tnɨɨ‑i premiu‑i. Premiu‑i kuu xa kutuu vaꞌa‑i xiꞌin Ianyuux andɨu kuia ma jɨn ndɨꞌɨ. Ná kuu corona kuu. Xá n‑taxi Ianyuux tnuꞌu‑ia xa duꞌa koo, nuxa xemani‑ro‑ia. 13 Te hora juini‑n xa kada‑n xa uꞌu, maxku jaꞌan‑n xa Ianyuux kidajuexa ñaꞌa xa duꞌa kada‑n. Nuncas ña n‑kida Ianyuux xa uꞌu, te nuncas ma kada‑ia xa kada ñayiu xa uꞌu. 14 Chi xa kukajan ini ñayiu kida xa kada‑i xa uꞌu. Kuu ná kuu xa mee‑i kidajuexa mee‑i xa kida‑i xa uꞌu. 15 Kukajan ini‑i te kida‑i kuechi. Te dani kida‑i xa kida ka‑i kuechi, nde xee‑i xa kuú‑i xiꞌin kuechi‑i.
16 Ñani mani‑da, kuꞌa mani‑da, maxku dandaꞌu‑n mee‑n. 17 Ntdaa xavaꞌa ntdaa xandaa xa niꞌi‑ro vaxi nde andɨu. Xa taxi Ianyuux kuu. N‑kidavaꞌa mee‑ia ntdaa xa io andɨu. Ianyuux, ma dama‑ia, kɨu xiꞌin kɨu ɨɨn ni‑ia kuu‑ia. 18 N‑taxi‑ia tnuꞌu ndaa. Xaxeꞌe xa n‑jandixa‑ro tnuꞌu jan, te n‑kida‑ia xa n‑nduu‑ro daꞌya‑ia. N‑juini‑ia xa ku kuu‑ro xa kiꞌna nuu nuu ntdaa xa ndadavaꞌa‑ia.
Io xa dandeꞌa koio‑n Ianyuux xa ndaa xa ka jandixa‑n‑ia
19 Ñani mani‑da, kuꞌa mani‑da, ntdaa‑n, ndoñuꞌu xa koo tuꞌa‑n xa kunini vaꞌa‑n. Ko maxku yachi jaꞌan koio‑n, ni maxku yachi kiti ini koio‑n. 20 Chi xa kiti ini‑ro ma kada xa kada‑ro xa juini Ianyuux. 21 Kuiꞌa xa kuiꞌa ka xa ka kida ñayiu. Kida‑i xa kida ka‑i xa uꞌu. Dandoo koio mee‑n ntdaa xijan, te maxku kuxee ini koio‑n. Xá n‑ka xeka vaꞌa‑n tnuꞌu Ianyuux, te tnuꞌu jan kada xa kutuu vaꞌa‑n xiꞌin Ianyuux.
22 Ko io xa kada‑n ná jaꞌan tnuꞌu jan. Nux diko ni nini‑n, te ñatu jandixa‑n, duꞌa dandaꞌu‑n mee‑n. 23 Ɨɨn seyɨɨ, nux nini‑s, ko ñatu kida‑s ná io, kuu‑s ná kuu ɨɨn seyɨɨ ndeꞌa nuu‑s nuu spejo. 24 Ndeꞌa‑s, ko hora juaꞌan‑s, ndunaa‑s janda kaa‑s. 25 Ko ɨnka seyɨɨ, ñatu ndunaa‑s xa n‑teku‑s. Vaꞌa kutuni ini‑s xa tnuꞌu taꞌu tniu Ianyuux kuu, tnuꞌu ndaa, tnuꞌu kida xa kutuu vaꞌa‑s. Ñatu daxio‑s tnuꞌu jan. Kundee ini‑s xa jandixa‑s, te kida‑s ntdaa ná io. Se yaꞌa, jaꞌan Ianyuux xa vaꞌa kida‑s.
26 Nuxa xani ini ɨɨn ñayiu xa kida‑i ná io ná juaꞌan tnuꞌu taꞌu tniu, ko ña daxe tnɨɨ‑i tnuꞌu jaꞌan‑i, dandaꞌu‑i mee‑i. 27 Dandeꞌa ɨɨn ñayiu Taa‑ro Ianyuux xa ndaa xa jandixa‑i‑ia, nux chindee‑i sekuechi ña yoo tadɨꞌɨ‑s, xiꞌin ñadɨꞌɨ n‑ndoo viuda, te nux dandoo‑i ntdaa xa uꞌu ñuñayiu.