Tnuꞌu Ianyuux n‑chidotnuni Sua
1
Ia nani Tnuꞌu Ianyuux, n‑kixee‑ia ñuñayiu
Nde kiꞌna nuu, xá daa, tuu Ia nani Tnuꞌu Ianyuux. Kunduu Ia nani Tnuꞌu Ianyuux xiꞌin Ianyuux. Te Ia nani Tnuꞌu Ianyuux kuu Ianyuux. Antecas xa kuaꞌa ntdaa xa io, te n‑xo tuu Tnuꞌu Ianyuux xiꞌin Ianyuux. N‑kidavaꞌa Ianyuux xiꞌin mee‑ia ntdaa xa io. Ni ɨɨn xa io ña n‑kidavaꞌa meni Ianyuux. Xiꞌin Ia nani Tnuꞌu Ianyuux n‑kidavaꞌa Ianyuux ntdaa xa io. Kida Ia nani Tnuꞌu Ianyuux xa xtuu ñayiu. Kida‑ia xa kutnuni ini ñayiu xa kuu xandaa. Ná kuu luz vaꞌa ka koko, da kuu Tnuꞌu Ianyuux. Koko luz vaꞌa ka koko nuu nee, te ña n‑kuaꞌa nuu nee xa chidaꞌu‑i luz vaꞌa ka koko.
Te n‑xee ɨɨn seyɨɨ n‑tundaꞌa Ianyuux. Nani‑s Sua. N‑xee‑s xa jaꞌan ndaa‑s xaxeꞌe luz vaꞌa ka koko. N‑jaꞌan ndaa‑s xaxeꞌe luz vaꞌa ka koko, xa na jandixa koio ntdaa ñayiu luz jan. Sua, ñatu n‑kuu‑s luz vaꞌa ka koko. Diko ni n‑xee‑s xa jaꞌan ndaa‑s xaxeꞌe luz jan. Te luz vaꞌa ka koko, luz ndaa, n‑kixee ñuñayiu. Kida‑ia xa kutnuni ini ntdaa ñayiu xa kuu xandaa.
10 N‑xo tuu Tnuꞌu Ianyuux ñuñayiu. Xiꞌin mee‑ia n‑kidavaꞌa‑ia xiꞌin Ianyuux ñuñayiu. Ko ña n‑ka kutnuni ini ñayiu ñuñayiu jundu kuu‑ia. 11 N‑kixee‑ia ñuñayiu, ko ñayiu n‑kidavaꞌa‑ia, ña n‑ka xeka vaꞌa‑i‑ia. 12 Dava‑i, joon, n‑ka xeka vaꞌa‑i‑ia, n‑ka jandixa‑i‑ia. Te xaxeꞌe xa n‑ka jandixa‑i‑ia, te n‑kida‑ia xa n‑ka nduu‑i daꞌya Ianyuux. 13 Ña ka kuu daꞌya Ianyuux ná ka kuu daꞌya ñayiu. Chi daꞌya ñayiu ka kaku‑i hora tuu ɨɨn seyɨɨ xiꞌin ñadɨꞌɨ‑s. Ka kaku‑i xaxeꞌe xa juini ɨɨn seyɨɨ xa koo daꞌya. Ko daꞌya Ianyuux, ka kuu‑i daꞌya‑ia xaxeꞌe xa n‑kida‑ia xa n‑ka nduu‑i daꞌya‑ia.
14 Ia nani Tnuꞌu Ianyuux, n‑kixee‑ia ñuñayiu. N‑kaku‑ia ná ka kaku mee‑ro, te n‑xo tuu‑ia xiꞌin‑ro. N‑ka xo ndeꞌa‑da xa Ia kunxaꞌnu ka kuu‑ia. Ia kunxaꞌnu ka kuu‑ia, te medini‑ia kudaꞌya ñaꞌa Taa‑ia Ianyuux. N‑ka xo ndeꞌa‑da xa xemani ñaꞌa‑ia mee‑ro, te kundau ini ñaꞌa‑ia mee‑ro, te jaꞌan‑ia xa kuu xandaa. 15 Te n‑jaꞌan ndaa Sua xaxeꞌe‑ia hora n‑kana‑s:
—Se yaꞌa kuu se n‑kakuneꞌe‑da nuu‑n. N‑jaꞌan‑da xa juindodo nuu mee‑da nuu mee‑ia kixee, ko taxnuni ka mee‑ia dada mee‑da. Chi antecas xa kuaꞌa ntdaa xa io, te xá daa tuu‑ia.
16 Te kueꞌe xa kueꞌe xa n‑taxi‑ia. Xá n‑ka tnɨɨ‑ro, ntdaa‑ro, xamani‑ia xiꞌin xamani‑ia. 17 Chi tnuꞌu n‑taꞌu tniu Ianyuux, n‑taxi Ianyuux xiꞌin Moisés. Te xamani‑ia xiꞌin xa kuu xandaa, n‑taxi‑ia xiꞌin Jesucristu. 18 Nuncas ña n‑xini ni ɨɨn ñayiu Ianyuux, xiꞌin nuu‑i. Idini Daꞌya Yɨɨ Ianyuux, n‑kida‑ia xa jini‑ro Ianyuux. Kunduu‑ia xiꞌin Taa‑ia Ianyuux, te dandeꞌa ñaꞌa‑ia Taa‑ia Ianyuux mee‑ro.
N‑jaꞌan ndaa Sua xaxeꞌe Jesús
(Mt. 3:11‑12; Mr. 1:7‑8; Lc. 3:15‑17)
19 Te se Israel io ñuu nani Jerusalén, n‑ka tundaꞌa‑s dutu xiꞌin se levita nuu Sua, xa kajan tnuꞌu koio‑s jundu kuu‑s. 20 N‑jaꞌan ndaa Sua. Xandaa xakuiti n‑jaꞌan Sua jundu kuu‑s, ña n‑chidaꞌu‑s ni ɨɨn. N‑jaꞌan‑s:
—Ruꞌu, ñatu kuu‑r Cristu, Ia tundaꞌa Ianyuux.
21 N‑ka xijan tnuꞌu ka‑s:
—¿Jundu kuu‑n? ¿Elías kuu‑n a?
N‑jaꞌan‑s:
—Ñatu kuu‑r Elías.
N‑ka xijan tnuꞌu ka‑s:
—¿Kuu‑n se tundaꞌa Ianyuux xa juña tnuꞌu‑s tnuꞌu Ianyuux nuu ñayiu a?
N‑xiaꞌan‑s:
—Ñaꞌa.
22 Xijan kuu xa n‑ka jaꞌan‑s:
—Ndoñuꞌu‑n xa jaꞌan ndaa‑n jundu kuu‑n. Io xa najuña tnuꞌu koio‑r nuu se n‑ka tundaꞌa ñaꞌa. ¿Nax jaꞌan‑n xaxeꞌe‑n?
23 N‑xiaꞌan Sua:
—Ruꞌu kuu se kana yuku nuu ñayo ñayiu io: “Kada tuꞌa koio‑n ichi nuu kixi Xtoꞌo‑ro.” Jaꞌan mee‑r ná n‑jaꞌan se n‑xian tnuꞌu tnuꞌu Ianyuux nuu ñayiu xá n‑kuu kueꞌe kuia, se n‑xo nani Isaías.
24 Te se ijan, se n‑ka tundaꞌa se Israel io ñuu nani Jerusalén, mee‑s ka kuu se fariseu. 25 N‑ka xijan tnuꞌu‑s:
—Nux ñatu kuu‑n Cristu, ni Elías, ni se juña tnuꞌu tnuꞌu Ianyuux nuu ñayiu, te, ¿nakuenda dajuendute‑n ñayiu nda?
26 N‑jaꞌan Sua:
—Mee‑r dajuendute ñayiu xiꞌin ndute ni. Io ɨnka seyɨɨ tuu meꞌñu mee‑n vitna, ko ta najini ka‑n‑sɨ. 27 Juini ndodo nuu ka‑r vaxi, ko taxnuni ka mee‑s dada mee‑r. Ni xa ku kuu‑r muxu‑s, ma kuaꞌa‑r. Ni xa nandaxi‑r correa ndixa‑s, ma kuaꞌa‑r.
28 Te ntdaa xaꞌa n‑yaꞌa ñuu nani Betábara, ɨnka xio deꞌva nani Jordán, nuu n‑dajuendute Sua ñayiu.
Jesús kuu Tkolelu n‑taxi Ianyuux
29 Kɨu kuu uu, n‑xini Sua xa vax kuyatni Jesús, te n‑jaꞌan‑s:
—Kundeꞌa koio‑n. Vaxi se kuu Tkolelu n‑taxi Ianyuux. Se dita kuechi ñayiu ñuñayiu kuu‑s. 30 N‑jaꞌan ndaa‑da xaxeꞌe mee‑s, hora n‑jaꞌan‑da xa ndodo nuu ka‑da n‑kixee nuu ɨɨn seyɨɨ taxnuni ka dada mee‑da. Taxnuni ka‑ia, chi xá daa tuu‑ia, antecas xa kuaꞌa ntdaa xa io. 31 Te mee‑da, ña n‑xo najini‑da‑ia. Juini n‑dajuendute‑da ñayiu, xa kutnuni ini koio ñayiu Israel jundu kuu mee‑ia, ko na n‑kixi‑ia, te ña n‑najini‑da‑ia.
32 N‑jaꞌan ndaa Sua:
—N‑xini‑da Espíritu Ii vax juun nde andɨu. Ná kaa ɨɨn data n‑kaa‑ia, te n‑ndoo‑ia xiꞌin se yaꞌa. 33 Ta kutnuni ini ka‑da jundu kuu‑s, ko n‑xo najaꞌan‑da nax n‑jaꞌan Ianyuux, hora n‑tundaꞌa ñaꞌa‑ia mee‑da vaxi, xa dajuendute‑da ñayiu nuu ndute. N‑jaꞌan Ianyuux: “Jini‑n Espíritu Ii vax juun nde andɨu, te jini‑n xa ndoo‑ia nuu ɨɨn seyɨɨ. Seyɨɨ jan kada xa tnɨɨ koio ñayiu Espíritu Ii.” 34 N‑xini‑da xa duꞌa n‑kuu, te jaꞌan ndaa‑da xa se yaꞌa kuu Daꞌya Yɨɨ Ianyuux.
N‑jaꞌan Jesús Ndrixi xiꞌin Spedru
35 Kɨu kuu uni, ɨnka vuelta n‑xo tuu Sua xiꞌin uu se dakuaꞌa‑s. 36 N‑xini Sua xa yaꞌa Jesús ijan, te n‑jaꞌan‑s:
—Kundeꞌa koio. Se ijan kuu Tkolelu n‑taxi Ianyuux.
37 Na n‑ka teku uu se dakuaꞌa Sua nax n‑jaꞌan‑s, te n‑ka xe kuitandijun‑s Jesús. 38 N‑konenuu Jesús, te n‑xini‑ia se xndijun ñaꞌa. N‑jaꞌan‑ia:
—¿Nax ka nduku‑n?
N‑ka jaꞌan‑s:
—Rabí, ¿ndexu io‑n? (Rabí juini kachi: maestru.)
39 N‑jaꞌan‑ia:
—Na jɨꞌɨn‑ro, te jini‑n nde tuu‑r.
Xijan kuu xa ndeka‑ia‑s juaꞌan, te n‑ka xini‑s nde tuu‑ia. N‑ka ndoo‑s xiꞌin‑ia kɨu ijan, chi n‑ñini. Vaa xá kaa koon xañini kuu.
40 Ɨɨn se ijan nani Ndrixi. Ñani Simón Spedru kuu‑s. N‑teku‑s nax n‑jaꞌan Sua, te n‑xe kuitandijun‑s Jesús. 41 Hora ijan ni n‑nanitnaꞌa‑s xiꞌin ñani‑s Simón, te n‑jaꞌan‑s:
—N‑ka nanitnaꞌa‑r xiꞌin Mesías, Ia n‑tundaꞌa Ianyuux. (Mesías juini kachi: Cristu.)
42 Ndeka Ndrixi Simón juaꞌan nuu Jesús. Na n‑xini Jesús Simón, n‑jaꞌan‑ia:
—Ndoꞌo kuu Simón, daꞌya Jonás. Danani ñaꞌa‑r Cefas. (Cefas juini kachi: Spedru. Te Spedru juini kachi: yuú kaꞌnu ka.)
N‑jaꞌan Jesús Slipe xiꞌin Natanael
43 Kɨu kuu koon, n‑juini Jesús xa jɨꞌɨn‑ia do Galilea. N‑nanitnaꞌa‑ia xiꞌin ɨɨn seyɨɨ nani Slipe. N‑jaꞌan Jesús:
—Kunduu‑n xiꞌin‑r.
44 Te Slipe kuu se ñuu nani Betsaida. Te Betsaida kuu ñuu Ndrixi xiꞌin Spedru xiꞌin Slipe. 45 N‑nanitnaꞌa Slipe xiꞌin Natanael, te n‑jaꞌan‑s:
—N‑ka nanitnaꞌa‑r xiꞌin ɨɨn seyɨɨ. Hora n‑chidotnuni Moisés tnuꞌu n‑taꞌu tniu Ianyuux, n‑jaꞌan‑s xa kixi ɨɨn seyɨɨ. Se n‑ka xian tnuꞌu tnuꞌu Ianyuux nuu ñayiu du. N‑ka chidotnuni‑s xa kixi ɨɨn seyɨɨ. Te vitna xa n‑ka nanitnaꞌa‑r xiꞌin‑s. Kuu‑s Jesús, daꞌya José. Se ñuu Nazaret kuu‑s.
46 N‑xiaꞌan Natanael:
—¿Ñuu Nazaret? ¡Ma kuaꞌa xa kee ɨɨn se vaꞌa nde ijan!
N‑xiaꞌan Slipe:
—Na jɨꞌɨn‑ro, te jini‑n.
47 Te n‑xini Jesús xa vaxi Natanael nuu tuu‑ia, te n‑jaꞌan‑ia:
—Kundeꞌa koio. Se ndaa ñuu Israel kuu mee‑s. Nuncas ña n‑dandaꞌu‑s ni ɨɨn ñayiu.
48 N‑xiaꞌan Natanael:
—¿Nanda xinitnuni ñaꞌa‑n?
N‑jaꞌan Jesús:
—Antecas xa kana ñaꞌa Slipe mee‑n, te n‑xini ñaꞌa‑r nuu nukoo‑n xeyutnu higo.
49 N‑jaꞌan Natanael:
—Maestru, mee‑n kuu Daꞌya Yɨɨ Ianyuux. Mee‑n kuu se kunxaꞌnu ka nuu ñayiu Israel.
50 N‑xiaꞌan Jesús:
—¿Jandixa ñaꞌa‑n xaxeꞌe xa n‑jaꞌan‑r xa n‑xini ñaꞌa‑r nuu nukoo‑n xeyutnu higo a? Kundeꞌa‑n tniu naꞌnu ka dada xijan.
51 N‑jaꞌan Jesús:
—Xandaa kuu xa jaꞌan‑r. Kundeꞌa koio‑n xa najaan andɨu. Kundeꞌa koio‑n ángel, ia ka xinokuechi nuu Ianyuux, juan ndaa koio‑ia andɨu te vax juun koio‑ia andɨu. Te kundeꞌa ñaꞌa koio‑n mee‑r. Se kuu ñani tnaꞌa ñayiu kuu‑r. Kundeꞌa koio‑n ángel, ia ka xinokuechi nuu Ianyuux, kixi nuu tuu mee‑r.