24
N‑nandoto Jesús
Kɨu kixeꞌe semana, ntanene ka xneꞌe‑ña perfume xiꞌin yuchi xeꞌen vidi n‑ka kida tuꞌa‑ña juaꞌan ntuku yau kava nuu n‑kaa niꞌni Jesús. Nu n‑ka xee‑ña ijan, te n‑ka xini‑ña xa xá n‑xikojuiin yuú tkute kaꞌnu ndiꞌu yau kava. N‑ka kɨu‑ña xiti kava jan, te ña n‑ka naniꞌi‑ña Jesús. Ijan dada n‑ka ndee‑ña. Ñayo‑ña n‑ka kutnuni ini nax n‑kuu. Mee ni xa n‑ka xani ini‑ña nax n‑yaꞌa. Danaa xnii uu ángel nuu xnii‑ña. Xniꞌno‑ia daꞌma diñu. Xaxeꞌe xa n‑ka yuꞌu‑ña, n‑ka xe juiin xiti‑ña nuu‑ia. Te ka xiaꞌan‑ia:
—Maxku ku nanduku koio‑n Ia n‑nandoto nuu kaa ndɨyɨ. Ña yoo‑ia. N‑nandoto‑ia. Najaꞌan koio nax n‑jaꞌan‑ia na ta kee ka‑ia distrito Galilea. N‑jaꞌan‑ia xa mee‑ia, Ia kuu ñayiu, io xa kada ɨɨn se kada xa tnɨɨ ñaꞌa se loko. N‑xio xa nkuitakaa dika‑ia. N‑xio xa nandoto‑ia kɨu kuu uni.
Te n‑ka najaꞌan‑ña tnuꞌu n‑jaꞌan‑ia. N‑ka xiko‑ña te n‑ka xian tnuꞌu‑ña uxi ɨɨn se n‑dakuaꞌa ñaꞌa Jesús xiꞌin dava ñayiu nax n‑yaꞌa yau kava. 10 Ɨɨn ñá jan nani María Magdalena. Ɨnka‑ña nani Juana. Ɨnka‑ña nani María. Dɨꞌɨ Jacobo kuu ñá yaꞌa. N‑ka xian tnuꞌu ñá ijan xiꞌin dava ka ñadɨꞌɨ n‑ka xeꞌen ijan uxi ɨɨn‑s xijan. 11 Ñayo‑s n‑jandixa. N‑ka xani ini‑s xa ña n‑ka jaꞌan ndaa‑ña. N‑ka xani ini‑s xa n‑ka jaꞌan lilu‑ña. 12 Nu n‑teku Spedru, te n‑kee‑s. N‑kendava‑s. Juan kotoniꞌni‑s yau kava jan. N‑xajan nenuu‑s, te n‑xini‑s xa mee nga daꞌma linu n‑ñuduku Jesús yuku. N‑yuꞌu‑s. N‑xiko‑s, te juan nuꞌu‑s Jerusalén.
Ndatnuꞌu Jesús xiꞌin uu se Emaús
13 Kɨu ni ijan ka ndixi se n‑dakuaꞌa ñaꞌa Jesús ñuu luchi nani Emaús xa n‑ka xeꞌen‑s Jerusalén. Naxa uxi kilómetro neꞌe Jerusalén xiꞌin Emaús. 14 Ka ndatnuꞌu‑s ntdaa xa n‑yaꞌa. 15 Nɨni ka ndatnuꞌu‑s xijan, n‑kendita Jesús, te n‑xika‑ia xiꞌin‑s. 16 N‑kida Ianyuux xa ñayo‑s n‑najini Jesús. 17 Te xiaꞌan‑ia nuu‑s:
—¿Nax ka ndatnuꞌu‑n nɨni ka xika‑n?
N‑ka nujuiin‑s. Xñuꞌu koꞌyo nuu‑s. 18 Cleofas nani ɨɨn‑s. Xiaꞌan‑s:
—Ntdaa ñayiu xtuu Jerusalén n‑ka teku xa n‑yaꞌa, ¿nax kuu xa ña n‑teku‑n xa n‑yaꞌa?
19 Te xiaꞌan‑ia:
—¿Nax n‑kuu?
Ka xiaꞌan‑s:
—Ka ndatnuꞌu‑da nax n‑yaꞌa Jesús, se Nazaret, se n‑jaꞌan nuu ñayiu xa n‑jaꞌan Ianyuux. Vaꞌa n‑kutnuni ini‑s tnuꞌu‑ia, te vaꞌa n‑kida‑s tniu‑ia. Dɨuni vaꞌa n‑kida‑s ñayiu. 20 Ka ndatnuꞌu‑da janda n‑ka kida dutu ka taxnuni nuu‑da xiꞌin dava se Israel ka taxnuni nuu‑da xa n‑tnɨɨ ñaꞌa juxtixia romano, te janda n‑ka tekuechi ñaꞌa‑s xa n‑xe kodo uꞌu‑s te n‑xatakaa dika ñaꞌa‑s. 21 Ntdaa daña, ñayiu Israel n‑ka ñu ini xa dayaa ñaꞌa‑s nuu se Roma n‑kuu. Kuiti ndaa xa daa kada‑s na n‑jaꞌan‑s chi vitna n‑chitu uni kɨu n‑xiꞌí‑s. 22 Dɨuni kueꞌe xa n‑ka xani ini‑da xa n‑ka jaꞌan dava ñá xndeka tnaꞌa xiꞌin‑da xa n‑nandoto‑s. Neꞌe datne vitna n‑ka xeꞌen‑ña yau kava nuu n‑xe konduxi‑s, 23 ko ñayo‑ña n‑naniꞌi‑s. N‑ka xiko‑ña te n‑ka najani‑ña xa n‑kida Ianyuux xa n‑ka xini‑ña ángel, ia ka xinokuechi nuu‑ia. N‑ka jaꞌan‑ia xa n‑nandoto‑s. 24 Te n‑ka xeꞌen dava se ka kunduu xiꞌin‑da yau kava te n‑xetnaꞌa tnuꞌu n‑ka jaꞌan‑ña. Dani mee‑s, ñatu n‑naniꞌi ñaꞌa‑s.
25 Te xiaꞌan Jesús nuu‑s:
—Naka uꞌu ka kutnuni ini‑n. Naka kuee xa kuee ka jandixa‑n ntdaa tnuꞌu n‑ka chidotnuni se n‑ka jaꞌan tnuꞌu Ianyuux nuu ñayiu. 26 ¿Nax kuu xa ña ka kutnuni ini‑n xa n‑xio xa ndaꞌu yaꞌa Cristu, te ndadakaꞌnu ñaꞌa Ianyuux?
27 Te n‑dakuaꞌa‑ia‑s. N‑kakuneꞌe‑ia ntdaa tnuꞌu Ianyuux xyodotnuni kakuneꞌe ñaꞌa. N‑kixeꞌe‑ia xa kakuneꞌe‑ia tnuꞌu n‑chidotnuni Moisés xiꞌin tnuꞌu n‑ka chidotnuni se n‑ka jaꞌan tnuꞌu Ianyuux nuu ñayiu. Ijan dada n‑kakuneꞌe‑ia dava ka tnuꞌu Ianyuux kakuneꞌe ñaꞌa.
28 Te n‑ka kuyatni‑ia xiꞌin‑s ñuu juan ndixi‑s, te n‑kida nga‑ia xa jɨꞌɨn ka‑ia. 29 Te juexa n‑ka jaꞌan‑s nuu‑ia xa ndoo‑ia xiꞌin‑s. Ka xiaꞌan‑s:
—Na ndoo‑ro chi juan keé ngandii.
Te n‑kɨu‑ia veꞌe‑s. 30 N‑nukoo‑ia xa kaxdini‑ia xiꞌin‑s. N‑tnɨɨ‑ia ɨɨn tila, te n‑xijan taꞌu‑ia nuu Ianyuux. N‑taꞌu‑ia tila jan, te n‑dakexio‑ia. 31 Te n‑kida Ianyuux xa n‑ka najini‑s‑ia. Danaa n‑ndoñuꞌu‑ia. 32 Te ka xiaꞌan tnaꞌa‑s:
—Naka vichi n‑kuu anu‑ro xa kutnuni ka ini‑ro tnuꞌu Ianyuux na n‑ndatnuꞌu‑ro xiꞌin‑ia te n‑kida‑ia xa kutnuni ini‑ro tnuꞌu Ianyuux na ndeka tnaꞌa‑ro xiꞌin‑ia juan ndixi.
33 Te hora ijan ni n‑ka ndojuiin‑s. N‑ka xiko ntuku‑s. Juaꞌan koio‑s Jerusalén. N‑ka kɨu‑s veꞌe nuu xyuku uxi ɨɨn se n‑dakuaꞌa ñaꞌa Jesús xiꞌin dava ñayiu n‑ka xo kandijun ñaꞌa. 34 N‑xian tnuꞌu ñayiu xyuku ijan se Emaús jan xa n‑nandoto Jesús, Ia kuu Xtoꞌo‑ro, te n‑xini ñaꞌa Simón. 35 Te n‑ka najani mee‑s naxa n‑yaꞌa ichi ka nuꞌu‑s. Dɨuni n‑ka najani‑s xa n‑taꞌu‑ia tila, te dana ini n‑ka najini‑s‑ia.
N‑xee Jesús nuu xyuku ñayiu n‑dakuaꞌa‑ia
36 Nɨni ka najani‑s xijan nuu ñayiu xyuku ijan, danaa nujuiin Jesús meꞌñu‑i ntdaa‑i. N‑jaꞌan‑ia:
—Vaꞌa nga taꞌu kuu koio‑n.
37 Yo vichi n‑ka yuꞌu‑i, te n‑ka xani ini‑i nuu nax xndeꞌa‑i. 38 Xiaꞌan‑ia nuu‑i:
—¿Nakuenda ka yuꞌu‑n? ¿Nakuenda ka chi ini‑n? 39 Kundeꞌa koio ndaꞌa‑r. Kundeꞌa koio xeꞌe‑r, te tnɨɨ ñaꞌa koio xa na kutnuni ini‑n xa mee‑r kuu Jesús chi nu anu n‑kuu‑r ma koo yɨkɨ‑r, ma koo kuñu‑r; ko io kuñu‑r, io yɨkɨ‑r —kuu‑ia, xiaꞌan‑ia.
40 Ijan dada n‑dandeꞌa‑ia‑i ndaꞌa‑ia, xeꞌe‑ia, 41 ko ñatu n‑ka jandixa‑i xa mee Jesús nujuiin chi xaxeꞌe xa ka yuꞌu anu‑i xiꞌin xaxeꞌe xa yo vichi ka kudɨ ini‑i. Xiaꞌan‑ia:
—¿Io xa kaxi‑ro a?
42 Te n‑ka xiaꞌan‑i‑ia dava chaka n‑tau. 43 N‑tnɨɨ‑ia‑tɨ, te n‑ka xo ndeꞌa‑i xa n‑xaxi‑ia‑tɨ. 44 Te xiaꞌan‑ia:
—Na n‑xo tuu‑ro, n‑jaꞌan‑r nuu‑n xa: “Io xa jɨn tnaꞌa ntdantuꞌu tnuꞌu Ianyuux kakuneꞌe ñaꞌa n‑chidotnuni Moisés xiꞌin xa n‑ka chidotnuni se n‑ka kidavaꞌa Salmos.”
45 Ijan dada n‑kida‑ia xa n‑ka kutnuni ini‑i tnuꞌu Ianyuux xyodotnuni. 46 Te xiaꞌan‑ia:
—Xyodotnuni xa io xa ndaꞌu yaꞌa ruꞌu, Ia kuu Cristu, te nandoto‑r kɨu kuu uni. 47 Xyodotnuni xa io xa tundaꞌa ñaꞌa‑r jɨꞌɨn ntdantuꞌu ñuu ñuñayiu xa jaꞌan koio‑n nuu ñayiu nax io xa kada‑i xa na natu ini‑i xa n‑ka kida‑i kuechi, te taxkanu ini ñaꞌa Ianyuux. Io xa duꞌa kada koio‑n kiꞌna ka Jerusalén. 48 N‑ka xo ndeꞌa‑n xa n‑xetnaꞌa tnuꞌu xyodotnuni. Juña tnuꞌu koio xaꞌa dava ka ñayiu. 49 N‑taxi Taa‑ro Ianyuux tnuꞌu‑ia xa taxi‑ia ɨɨn xa taxi‑ia ndoꞌo ɨɨn ɨɨn‑n. Tundaꞌa‑r xijan, ko kundetu koio‑n ñuu yaꞌa, te dani kundetu koio‑n hora na kada Ianyuux xa kuaꞌa koio‑n xa kada‑n tniu‑ia —kuu Jesús, xiaꞌan‑ia nuu‑i.
Juan ndaa Jesús andɨu
50 Nu n‑xika kɨu, te ndeka‑ia ñayiu juaꞌan yuꞌu ñuu Betania, te n‑dandaa ndaꞌa‑ia andɨu, te n‑xijan taꞌu‑ia nuu Ianyuux xa na chindee chituu ñaꞌa‑ia. 51 Nɨni duꞌa jaꞌan‑ia nuu Ianyuux, juan ndaa‑ia andɨu. 52 Te n‑ka nakuetu‑i nuu‑ia nɨni juan nuꞌu koio‑i Jerusalén. Yo n‑ka kudɨ ini‑i. 53 Te n‑ka xo xeꞌen‑i veñuꞌu Jerusalén xa n‑ka xo nakuetu‑i nuu‑ia.
Xaꞌa kuu tnuꞌu n‑najani daña, Sluka nuu‑n, Ta Teófilo.