2
Kaxtnoꞌo Pablo tnoꞌo ja ni jiꞌi Jesukristu nuu cruz
Su nuu ni jaa san nuu ka oo maa ni, vi ñani vi kuaꞌa, ja ni kaxtnoꞌo san tnoꞌo ia Dios, te tu ni kaꞌan san tnoꞌo ndichi ni tnoꞌo vijin ndevaꞌa. Chi nuu ni oo san neꞌu maa ni, tu ni kuini san ja kaxtnoꞌo san inka tnoꞌo siin, chi maa ni tnoꞌo Jesukristu, ia ni tetniuu Dios, ja ni jiꞌi ya nuu cruz. Te nuu ni jaa san nuu ka oo ni, chi vita ni oo san, vi kisi san ja yuꞌu ndevaꞌa san. Te nuu ni kaꞌan san ja ni kaxtnoꞌo san nuu ni, tu ni kuini san ja vi jino ini ni jin tnoꞌo ndichi ñayiu ñuyiu. Chi ni saꞌa san ja ni ka jino ini ni jin maꞌñu sagua Espíritu jin jakaꞌnu maa ia Dios, nagua ja nuu jakaꞌnu maa ia Dios vaji tnoꞌo ja ka kandija ni, te masu nuu tnoꞌo ndichi ñayiu ñuyiu.
Xneꞌe ia Dios tnoꞌo ndichi ya jin maꞌñu sagua Espíritu ya
Su kaxtnoꞌo san tnoꞌo ndichi nuu ñayiu ja ni ka jijai jin tnoꞌo ka kandijai. Su tnoꞌo ndichi yaꞌa, chi masu ja vaji nuu ñuyiu yaꞌa kuu, ni masu tnoꞌo ndichi ja ka kaꞌan ñayiu ka tatnuni ñuyiu yaꞌa kuu, chi ñayiu ka tatnuni yaꞌa kuaꞌankuei ja vi nai. Chi tnoꞌo ja kaꞌan san yaꞌa kuu tnoꞌo ndichi maa ia Dios ja ni yiyuꞌu. Te tnoꞌo ja ni yiyuꞌu yaꞌa, ja ni onevaꞌa maa ya ndee ama ka ja jinkoo ñuyiu, nagua ja vi niꞌo jayiñuꞌu nuu ya. Te ni in ñayiu ja ka tatnuni nuu ñuyiu yaꞌa, tu ni ka jinkuiꞌnu ini tnoꞌo ndichi yaꞌa, chi nuu ja suaꞌa, te ni ka jinkuiꞌnu ini, te ma vi katakai Jitoꞌo nuu cruz, ia yeꞌe tajan. Saa te ni skunkuu nagua yoso nuu tutu ii:
Chi taka ja tu ni ka jini saꞌun ñayiu jin nduchi nui, ni tu ni ka onini jin soꞌi,
te ni tu saꞌun ni ka ndakani ini ñayiu,
kuu ja ni saꞌa tuaꞌa ia Dios ja vi kuni ñayiu ka kutoo ya,
kachi tutu ii. 10 Su ni xneꞌe ia Dios tnoꞌo ndichi yaꞌa nuu yoon jin maꞌñu sagua Espíritu ya, chi ndiꞌi skuaꞌa Espíritu, te jini ya ndiꞌi tnoꞌo ndichi maa ia Dios.
11 Chi ni in ñayiu tu jini nagua ndakani ini inka ñayiu, chi maintnoꞌo maa ñayiu jin anui, guaa jini nagua ndakani ini. Te suni saa ni jin ia Dios, chi tu na in jini nagua ndakani ini ya, maintnoꞌo Espíritu maa ya guaa jini. 12 Te mao, chi ni ka niꞌo Espíritu ja vaji nuu ia Dios, nagua ja vi jinkuiꞌnu inio ndiꞌi ja ni skutaꞌu ña ya jion, te tu ka ndakani inio nagua ka ndakani ini ñayiu ñuyiu. 13 Te suni ka ndakani san tnoꞌo ja ni kaxtnoꞌo Espíritu ia Dios nuu san, te masu tnoꞌo ja ni ka kutuaꞌa san jin jandichi maa san kuu. Te saa ka kaxtnoꞌo san jin Espíritu ia Dios nuu ñayiu ka oo jin Espíritu ya.
14 Su ñayiu ja tu ka oi jin Espíritu ia Dios, chi tu ka jantaꞌui tnoꞌo ja vaji nuu Espíritu ya, chi ka ndakani ini ja tnoꞌo vasa kuu. Te ma kuu vi jinkuiꞌnu ini, chi tu na Espíritu ia Dios oo jin ja kaxtnoꞌo ya naxa vi jinkuiꞌnu ini. 15 Te ñayiu oo jin Espíritu ia Dios, chi ndiꞌi ni ja kuu skuaꞌi, su ni in ñayiu ñuyiu ma kuu vi skuaꞌi naxa oo maa ñayiu oo jin Espíritu ia Dios. 16 Chi kaꞌan nuu tutu ii: “Tu na in jini nagua ndakani ini Jitoꞌo, te tu na in kaxtnoꞌo nuu ia Dios” kachi tutu ii. Su visi ni saa, su yoon, chi ka ndakani inio nagua ndakani ini Jesukristu.