Tutu xtnañuꞌu ni tee Pablo nuu ñayiu ka skuaꞌa ñuu Corinto
1
Maa san kuu Pablo, tee ni kana ia Dios ja saꞌa san nagua kuini ya, te ni chitniuu ña ya ja ndakani san tnoꞌo vaꞌa Jesukristu. Te maa san jin ñanio Sóstenes ka tee san tutu yaꞌa ja majaa nuu maa ni, ja ka skuaꞌa ni tnoꞌo vaꞌa ia Dios ja ka oo ni ñuu kaꞌnu Corinto, ja ka kuu ni ñayiu ni saꞌa siin ña ia Dios ja vi kunukuechi ni nuu ya jin maꞌñu sagua Jesukristu. Chi ni kana ña ya ja vi kokuu ni ñayiu vii nuu ya, jin ndiꞌi ñayiu ka oo ninii nuu ka ndakakuneꞌi sivi Jitoꞌo Jesukristu, ja kuu ya Jitoꞌo mai vi suni Jitoꞌo yoon. Te maa Tata Jaꞌnuo jin Jitoꞌo Jesukristu na kaꞌan ndaꞌu kaꞌan kee ña ya, te vi koo ni jin jamani ya.
Tnoꞌo ja ndakuantaꞌu nuu ia Dios
Te siun ni ndakuantaꞌu san nuu ia Dios ja jaꞌa in in maa ni, chi ni kaꞌan ndaꞌu ni kaꞌan kee ña ya jin maꞌñu sagua Jesukristu. Chi jin maꞌñu sagua ya ni saꞌa ia Dios ja ni ka kuu kuika ni nuu ndiꞌi tnoꞌo ya, te ni ka jinkuiꞌnu guaꞌa ini ni jin tnoꞌo ka kaꞌan ni vi nuu ndiꞌi tnoꞌo ndichi ya. Chi ni ka kukanu ndaa ini ni jin tnoꞌo Jesukristu ja ni ka ndakani nuu ni. Te yun guaa tu nagua jaꞌni saꞌun ka ña ni in ja skutaꞌu ña ia Dios, nini ka ndetu kaꞌnu ni guaa ndee kiuu ndenta Jitoꞌo Jesukristu. Te maa ya saꞌa ja vi koyutnu ni guaa ndee kiuu sandiꞌi, nagua ja tu na kuechi vi kotavi ni kiuu ja ndii Jitoꞌo Jesukristu. Chi ia ndaa kuu Dios, te skunkuu ya tnoꞌo ni kee yuꞌu ya, te ni kana ña ya ja vi koo ni jin seꞌe ya Jesukristu, ia kuu Jitoꞌo.
Tnoꞌo ja xteku ña jin ñayiu ka skuaꞌa ja ma vi saꞌa siin tnaꞌi
10 Jikantaꞌu san nuu in in ni, vi ñani vi kuaꞌa, jin sivi Jitoꞌo Jesukristu ja inuu inuu vi ndatnoꞌo tnaꞌa ni, te ma vi kosaꞌa siin tnaꞌa ni, chi suaꞌa inuu vi koo ni, vi inuu vi ndakani ini ni. 11 Kaꞌan san tnoꞌo yaꞌa, vi ñani vi kuaꞌa, ja ka oo ni ñuu kaꞌnu Corinto, chi ka kaꞌan ñayiu ka oo veꞌe Cloé ja ka tee tnaꞌa ni. 12 Chi jini san ja ka kaꞌan ni: “Maa san chi oo san jin Pablo”; te sava ni ka kaꞌan: “Maa san chi oo san jin Apolos”; te sava ni: “Maa san chi oo san jin Pedro”; te sava ni: “Maa san chi oo san jin Jesukristu”. 13 ¿Te naxa nuu saa? ¿A kuu vi saꞌa siin siin ni Jesukristu? Te tu ni intakaa maa san ja kuu san Pablo nuu cruz ja jaꞌa in in ni, te ni tu ni ka jandute ni jin sivi san. 14 Te ndakuantaꞌu san nuu ia Dios ja ni in ni, tu ni skuandute ña san, chi maa ni Crispo jin Gayo guaa ni skuandute san, 15 nagua ja ni in ñayiu ma vi kokaꞌin ja ni ka jandutei jin sivi Pablo. 16 (Te suni ni skuandute san ñayiu veꞌe Estéfanas, su tu ndakaꞌan san a ndee ka ñayiu ni skuandute san.) 17 Chi tu ni tetniuu ña Jesukristu ja skuandute san ñayiu, chi ja kaxtnoꞌo san tnoꞌo vaꞌa ya, su masu jin tnoꞌo ndichi ndevaꞌa ja oo ñuyiu yaꞌa, nagua ja ma naa jakaꞌnu ndevaꞌa ja ni jiꞌi Jesukristu nuu cruz.
Jin Jesukristu ni xneꞌe ia Dios jakaꞌnu ya vi tnoꞌo ndichi ya
18 Te tnoꞌo kaxtnoꞌo ja ni jiꞌi Jesukristu nuu cruz, chi tnoꞌo vasa kuu nuu ñayiu kuaꞌankuei ja vi junaa. Su yoon ja kuaꞌankueio ja vi kaku niꞌnuo, chi in jakaꞌnu maa ia Dios kuu, 19 nagua yoso nuu tutu ii:
Xnaa rin tnoꞌo ndichi ja jini ñayiu ndichi ñuyiu yaꞌa,
te xtajioo rin ja ka jinkuiꞌnu ini ñayiu kaji ini,
kachi tutu ii.
20 Nuu saa te tu nagua jiniuꞌu ñayiu ndichi, ni ñayiu kaxtnoꞌo Ley, ni ñayiu jini guaꞌa ja tee tnaꞌa siki nagua oo ñuyiu yaꞌa. Chi ni saꞌa ia Dios ja tu jiniuꞌu tnoꞌo ndichi ñayiu ñuyiu. 21 Chi ia ndichi kuu Dios, te tu ni ka jini ña ñayiu ñuyiu jin maꞌñu sagua tnoꞌo ndichi ja ka jini mai. Su ni jintnaꞌa ini ya ja jin maꞌñu sagua tnoꞌo ya, te skaku niꞌnu ya ñayiu ka kandija ya, visi ka ndakani ini sava ñayiu ja tnoꞌo vasa kuu tnoꞌo ja ka kaxtnoꞌo nui.
22 Chi ñayiu judio ka jikain ja na saꞌa ia Dios tniuu naꞌnu ja vi kandijai ya. Te ñayiu sava ka tatatnoꞌo ka ndukui tnoꞌo ndichi ja vi kuni guaꞌi. 23 Su sein, chi ka kaxtnoꞌo san ja ni jiꞌi Kristu, ia ni tetniuu Dios, nuu cruz. Te jin tnoꞌo yaꞌa ka kanakau ñayiu judio ja vi nai, te ñayiu sava ka tatatnoꞌo ka ndakani ini ja tnoꞌo vasa kuu. 24 Su ñayiu ni kana ia Dios, a kuu ñayiu judio axi ñayiu sava ka tatatnoꞌo, ka jini ja Jesukristu xneꞌe jakaꞌnu maa ia Dios vi tnoꞌo ndichi ya. 25 Chi tnoꞌo ia Dios ja ka kaꞌan ñayiu ja tnoꞌo vasa kuu, te tnoꞌo ndichi ka kuu saa tnoꞌo ñayiu ñuyiu. Te tnoꞌo ia Dios ja ka ndakani ini ñayiu ja tnoꞌo vita kuu, te tnoꞌo ndakui ka kuu saa jandakui in ñayiu.
26 Vi konaꞌa ni, vi ñani vi kuaꞌa, naxa ni ka oo ni nuu ni kana ña ia Dios jin ni. Chi joo ni maa ni ni ka okuu ñayiu ndichi nuu ñuyiu yaꞌa, te joo ni maa ni ka okuu ñayiu ka tatnuni, te joo ni maa ni ka okuu ñayiu ka ndanuu. 27 Chi ni kaji ia Dios ñayiu ka kaꞌan ñayiu ñuyiu ja ñayiu vasa ka kui, nagua ja kuñaꞌa ya jakanoo nuu ñayiu ndichi. Te ni kaji ia Dios ñayiu ka kaꞌan ñayiu ñuyiu ja ñayiu inu vita ka kui, nagua ja kuñaꞌa ya jakanoo nuu ñayiu inu ndakui. 28 Te ni kaji ia Dios ñayiu ka kaꞌan ñayiu ñuyiu ja masu ñayiu ka ndanuu ka kui, te ka skexiko ña jin ja masu nagua ka kuu saꞌuin, nagua ja saa, te saꞌa ya ja ma vi jiniuꞌu ka ñayiu ka ndanuu yun. 29 Te yun guaa ni in ñayiu, ma saꞌa teyii mai nuu ia Dios. 30 Su maa ia Dios ni saꞌa ja ka oo ni jin Jesukristu, te suni ni saꞌa ya ja nuu Jesukristu vi niꞌo tnoꞌo ndichi. Te ni saꞌa ya ja tu na kuechi ka tavi kao nuu ya, te ka ovio nuu ya, te ni ndatau ña ya nuu yika kuechio. 31 Saa te skunkuu nagua yoso nuu tutu ii: “Nuu ja kuini in ñayiu ja kokuu teyii, te na kokuu teyii jin ja ni saꞌa Jitoꞌo” kachi tutu ii.