16
Ndakan tnoꞌo Pablo ñayiu ka jini tnaꞌa jin de
Te kaxtnoꞌo san ja kenta kuaꞌo Febe, in ñaꞌa jinokuechi guaꞌa nuu ñayiu ka skuaꞌa ja ka oo ñuu Cencrea. Te vi kuantaꞌu guaꞌa ni ña ja oo ña jin maa Jitoꞌo, nagua kuini ja saꞌo jin ñayiu maa ia Dios, te vi chituu ni ña nani guaa kuu ja jaꞌni ña jin ña, chi ni chituu maa ña kuaꞌa ñayiu, te suni ni chituu ña ña jin san.
Te vi kuñaꞌa ni nuu Priscila jin Aquila, ja ndakan tnoꞌo ndevaꞌa san de, ¿a kukueni ka oo de?, chi in ni ka satniuu san jin nduu de ja ka jinokuechi san nuu Jesukristu. Chi ni ka tnaꞌa de tnundoꞌo ja vi ndee ndoñuꞌu ka ja vi kuu de ja jaꞌa san. Te yun guaa ndakuantaꞌu san nuu nduu de, te masu maintnoꞌo ni sein, chi suni ka ndakuantaꞌu ñayiu sava ka tatatnoꞌo ja ka skuaꞌa. Te suni vi kuñaꞌa ni ja ndakan tnoꞌo ndevaꞌa san ñayiu ka skuaꞌa ja ka ndututu veꞌe Priscila jin Aquila, ¿a kukueni ka oi? Te vi kuñaꞌa ni ja ndakan tnoꞌo ndevaꞌa san jin Epeneto, ¿a kukueni oo de? Chi suu de kuu tee xtnañuꞌu ja ni kandija Kristu ñuu Acaya. Te vi kuñaꞌa ni ja ndakan tnoꞌo ndevaꞌa san María, ¿a kukueni oo ña? Chi maa ña kuu ñaꞌa ni satniuu ndevaꞌa ja jaꞌa in in maa ni. Te vi kuñaꞌa ni ja ndakan tnoꞌo ndevaꞌa san tnaꞌa san Andrónico vi Junias, ¿a kukueni ka oo de? Chi maa de jin ña ni ka yiꞌi in ni jin san vekaa. Te sava ka tee ni chitniuu Jesús, chi ka nee yiñuꞌu ndevaꞌa de nuu nduu ñayiu yaꞌa, te xtnañuꞌu kai ni ka kandija Kristu saa maa san.
Te vi kuñaꞌa ni ja ndakan tnoꞌo san Amplias, tee kaꞌan too ndevaꞌa san, ¿a kukueni oo de? Chi ni kandija de Jitoꞌo. Te vi kuñaꞌa ni ja ndakan tnoꞌo ndevaꞌa san Urbano, tee ka chituu tnaꞌa jin san ja ka kaxtnoꞌo san tnoꞌo vaꞌa Kristu, ¿a kukueni oo de? Vi saa ni Estaquis, tee kaꞌan too ndevaꞌa san, ¿a kukueni oo de? 10 Te vi kuñaꞌa ni ja ndakan tnoꞌo ndevaꞌa san Apeles, ¿a kukueni oo de? Chi ni xneꞌe de maa de ja kandija guaꞌa de Kristu, vi saa ni ndakan tnoꞌo san ñayiu veꞌe Aristóbulo, ¿a kukueni ka oi? 11 Te vi kuñaꞌa ni ja ndakan tnoꞌo ndevaꞌa san tnaꞌa san Herodión, ¿a kukueni oo de vi a kukueni ka oo ñayiu veꞌe Narciso, ja ni ka kandijai Jitoꞌo? 12 Te vi kuñaꞌa ni ja ndakan tnoꞌo ndevaꞌa san Trifena jin Trifosa, ¿a kukueni ka oo ña? Chi nduu ña ka satniuu ndevaꞌa nuu Jitoꞌo. Vi saa ni ndakan tnoꞌo ndevaꞌa san Pérsida ñaꞌa kaꞌan too san, ja satniuu ndevaꞌa ña nuu Jitoꞌo. 13 Te vi kuñaꞌa ni ja ndakan tnoꞌo ndevaꞌa san Rufo, tee ni kaji ña maa Jitoꞌo, ¿a kukueni oo de?, vi suni nana siꞌi de, ja suni kuu ña na kuinio nana siꞌi san. 14 Te vi kuñaꞌa ni ja ndakan tnoꞌo ndevaꞌa san Asíncrito vi Flegonte vi Hermas vi Patrobas vi Hermes, vi sava ka ñanio ja ka oo jin de, ¿a kukueni ka oo de? 15 Te vi kuñaꞌa ni ja ndakan tnoꞌo ndevaꞌa san Filólogo jin Julia vi Nereo jin kuaꞌa de, vi Olimpas vi ndiꞌi ñayiu ka kandija ja ka oo jin de, ¿a kukueni ka oo de? 16 Vi ndakan tnoꞌo tnaꞌa in in maa ni, te vi ndatnii ndaꞌa tnaꞌa ni. Te ndiꞌi ñayiu ka skuaꞌa ja ka kandija Kristu ka oo yaꞌa ka ndakan tnoꞌo ña jin ni, ¿a kukueni ka oo ni? Saa vi kaꞌan ni jin.
Tnoꞌo sandiꞌi ni kaꞌan Pablo
17 Su jikantaꞌu san nuu ni, vi ñani vi kuaꞌa, ja vi koto ni maa ni jin ñayiu ka nduku ja vi saꞌa siin tnaꞌa, te ka saꞌi ja ka kujioo ñayiu ka skuaꞌa, chi siin ka kaxtnoꞌi jin nagua ni ka kutuaꞌa maa ni. Te vi kujioo ni nuu ñayiu ka saꞌa siun. 18 Chi ñayiu yun, tu ka jinokuechi nuu Jitoꞌo Jesukristu, chi ka ndiꞌni kai ja vi kuꞌun chitu chii, te inu yuchi ndevaꞌa yuꞌi, te jin tnoꞌo vii ja ka kaꞌin yun ka xndaꞌui ñayiu inu vita ini. 19 Te ndiꞌi ñayiu ka jini naxa ka jantnoꞌo ni tnoꞌo vaꞌa Jesús, yun guaa kusii ndevaꞌa ini san, te kuini san ja vi kondichi ini ni, ja vi saꞌa ni javaꞌa, su ma vi kuni ni ja vi saꞌa ni jakueꞌe. 20 Te maa Dios, ia saꞌa ja vi koo jin jamani, ñama xtaxin yuu ya Tachi ja nani Satanás ja vi kokuain niꞌnu ni. Te Jitoꞌo Jesukristu na chindee chituu ña jin in in maa ni.
21 Te kachi Timoteo, tee ka chituu tnaꞌa jin san ja ka kaxtnoꞌo san, ja ndakan tnoꞌo ndevaꞌa ña de, ¿a kukueni ka oo ni? Te suni ka ndakan tnoꞌo ña Lucio vi Jasón vi Sosípater, ¿a kukueni ka oo ni? Saa vi kaꞌan ni jin de.
22 Maa san kuu Tercio ja tee san tutu yaꞌa nagua kaꞌan Pablo, te suni ndakan tnoꞌo ña san jin ni, ¿a kukueni ka oo ni ja ka oo ni jin Jitoꞌo?
23 Te kachi Gayo ja ndakan tnoꞌo ndevavaꞌa ña de jin ni, ¿a kukueni ka oo ni? Chi maa de kuu tee tanuu veꞌe ja ndoo maa san ja kuu san Pablo. Te suni tanuu de veꞌe de ja ka ndututu san jin ndiꞌi ñayiu ka skuaꞌa. Vi suni ndakan tnoꞌo ña Erasto, tee yindaꞌa xuꞌun ñuu yaꞌa jin ñanio Cuarto, ¿a kukueni ka oo ni?
24 Te Jitoꞌo Jesukristu na chindee chituu ña jin ndiꞌi ni. Saa na kokuu. * 16:24 Masu ndiꞌi nuu tutu ii ndee janaꞌa yoso tnoꞌo yaꞌa.
25 Te na vi chiñuꞌo ia Dios, chi saꞌa ya ja ka oo yutnu ni jin tnoꞌo vaꞌa Jesukristu ja ni kaxtnoꞌo san. Te tnoꞌo yaꞌa kuu ja ni yiyuꞌu, su ni xneꞌe ia Dios tnoꞌo yaꞌa ja ni onevaꞌa yuꞌu ya guaa ndee ama ka ja junkoo ñuyiu. 26 Su vitna te ni ka jinio tnoꞌo ya jin maꞌñu sagua tutu ii ja ni ka tee ndaa tee ni ka ndakani tnoꞌo ia Dios ndee janaꞌa, nagua ni tatnuni maa Dios, ia oo nikuii nikani, ja ni tuu ndijin tnoꞌo ya. Te ni ka jini ñayiu ndiꞌi ñuu nagua ja vi kandijai, te vi kuantnoꞌi tnoꞌo ya. 27 Te nikuii nikani na koo jayiñuꞌu nuu ia Dios jin maꞌñu sagua Jesukristu ja maintnoꞌo Dios kuu ia ndichi. Saa na kokuu.

*16:24 16:24 Masu ndiꞌi nuu tutu ii ndee janaꞌa yoso tnoꞌo yaꞌa.