Tutu xtnañuꞌu ni tee Pedro, tee ni chitniuu Jesukristu
1
Maa san kuu Pedro, tee ni chitniuu ña Jesukristu, tee san tutu yaꞌa nuu maa ni ja ni ka jitenuu ni ka jika ndaꞌu ni ñuu ja tnii Ponto vi ñuu ja tnii Galacia vi ñuu ja tnii Capadocia vi ñuu ja tnii Asia vi ñuu ja tnii Bitinia. Te maa ni ja suni ka kuu ni ñayiu ni kaji ña Tata Jaꞌnuo ndee ama ka naxa kuini maa ya, te jin maꞌñu sagua Espíritu ya ni saꞌa ja vi kokuu ni ñayiu maa ya, nagua ja vi kuantnoꞌo ni ya, te vi nduvii ni nuu yika kuechi ni jin niñi ja ni jati nuu ni jiꞌi Jesukristu. Te na kaya ja chindee chituu ña ia Dios vi jamani ya jin in in ni.
Ka ndetu kaꞌnuo Jesukristu
Te na vi ndakuantaꞌuo nuu Dios, ia kuu tata yua Jitoꞌo Jesukristu, chi ni kundaꞌu ndevaꞌa ini ña ya, te yun guaa ni saꞌa ya ja na kuinio ni ka ndakaku jao jin maꞌñu sagua ja ni ndateku Jesukristu neꞌu ndiyi. Te yun guaa ka ndaniꞌo tnoꞌo ndee ini ja ka ndetu kaꞌnuo ya, ja vi niꞌo in ja skutaꞌu ña ia Dios ja vi saꞌa jajion ja ni tavaꞌa ya ndee andivi, in ja ma naa saꞌun, ni ma kutneꞌe, ni ma xii. Te jin maꞌñu sagua ja ka kandija maa ni ia Dios, jito jini ña ya jin jakaꞌnu ya, nagua ja kentakuei ni ja vi kaku niꞌnu ni, chi ja nevaꞌa tuaꞌa ya ja xneꞌe ya naxa skaku niꞌnu ña ya kiuu sandiꞌi.
Te ja jaꞌa yun, guaa vi kokusii ini ni, visi nini kuu ja vi tnaꞌa ni tnoꞌo suchi ini ndee saa kiuu ja kuaꞌa jichi koto tnuni ña tnundoꞌo jin ni. Chi ja ka kandija ni kuu na kuinio oro ja jito tnuni ñayiu jin ñuꞌu, te jini a ja guaꞌa kuu. Te suni saa ni kuu jin ja ka kandija ni, chi jito tnuni ña tnundoꞌo. Te nuu kundee jakandija nuu tnundoꞌo yun, te yaꞌu ndevaꞌa ka ndee saa oro. Te oro yun, chi ja naa ni kuu, su ja ka kandija ni, chi niꞌi jayiñuꞌu vi jakaꞌnu vi jayeꞌe tajan nuu Jesukristu kiuu ndajiokuiin ya. Te visi tu ni ka ojini ni Jesukristu jin nduchi nuu ni, su ka kutoo ni ya. Te visi tu ka ndiaꞌa ni ya vitna, su ka kandija ni ya. Te ka kusii ndevaꞌa ini ni in jasii ini ja vini ma niꞌo naxa kaꞌon. Chi ja ka kandija ni yun, kenta ja vi niꞌi taꞌu ni ja vi kaku niꞌnu ni.
10 Te ndiꞌi tee ni ka ndakani tnoꞌo ia Dios ndee janaꞌa ni ka ondanduku guaguaꞌa de vi ni ka oskuaꞌa guaꞌa de ja jaꞌa tnoꞌo ja skaku niꞌnu ia Dios ñayiu ka kandija ya. Te ni ka ndakani de naxa chindee chituu ña ia Dios. 11 Chi ndee ama ka ja ni skuni kaji ña Espíritu Kristu ja oo jin tee yun, te ni ka ndakani de naxa kaa naxa kuu tnundoꞌo tnaꞌa Kristu, te nuu kuee ka, te koo jayiñuꞌu nuu ya. Yun te ni ka nduku de ja vi jinkuiꞌnu guaꞌa ini de na ndee ñayiu xiin jaꞌa kaꞌan Espíritu vi na mamaa kiuu skunkuu ndiꞌi yaꞌa. 12 Te ni skuni ña ia Dios jin de ja masu nuu maa de skunkuu ya tnoꞌo yaꞌa, chi mao ka kuu ja vi kuni. Te tnoꞌo yaꞌa ka kaxtnoꞌo tee ni ka ndakani tnoꞌo vaꞌa Kristu vitna jin maꞌñu sagua Espíritu ia Dios ja ni kuun ndee andivi. Te ndiꞌi yaꞌa ka ndioo ini ia ka jinokuechi nuu Dios ja vi kondiaꞌa ya.
Dios kana ña ja vi koo vii vi koo vaꞌo
13 Te yun guaa vi ndakani guaꞌa ini ni nagua kuu ja vi saꞌa ni. Vi kuiꞌnu ini ni, te vi kondetu kaꞌnu ni nuu ia Dios ja na kaꞌan ndaꞌu kaꞌan kee ña ya nuu ndajiokuiin Jesukristu. 14 Te vi kokuu ni ñayiu ka jantnoꞌo guaꞌa, te ma vi kondioo ini ni ja vi kosaꞌa ni jakueꞌe, nagua ni ka osaꞌa ni ndee ama ka ja vi kuni ni tnoꞌo Jesukristu. 15 Chi suaꞌa vi kokuu ni in ñayiu vii ñayiu vaꞌa jin ndiꞌi ja ka saꞌa ni, nagua oo maa Dios, ia ni kana ña jin in in ni ja ia vii kuu ya. 16 Chi suaꞌa kaꞌan nuu tutu ii: “Vi kokuu in ñayiu vii ñayiu vaꞌa, chi ia vii kuu maa rin” ni kaꞌan ia Dios.
17 Te nuu ka jikantaꞌu ni nuu ia Dios, te ka kaꞌan ni “Tata”, nuu saa te kuini ja vi koyuꞌu niꞌnu ni ya ndiꞌi ni kiuu ja ka jika ndaꞌu ni ñuyiu yaꞌa, chi tu saꞌa siin siin ya ñayiu, chi inuu jaꞌnde ya kuechi na kuu na kuu nagua ka saꞌa maa ñayiu. 18 Chi ja ka jini maa ni ja ni tniuyaꞌu ia Dios nuu ni ndatau ña ya nuu ndiꞌi tniuu ja tu jiniuꞌu ja ni ka osaꞌa ni, nagua ni ka kaxtnoꞌo ndi nijaꞌnu ni. Te tu ni tniuyaꞌu ya in ja naa, na kuinio oro axi plata, 19 chi ni ndatau ña ya jin niñi Jesukristu ja ndee yaꞌu ndevaꞌa ka, ja ni soko ya maa ya na kuinio in lelu, kiti oo vii oo vaꞌa. 20 Chi ja jaꞌa yaꞌa kuu ja ni jani ña ia Dios jin Jesukristu ama ka ja junkoo ñuyiu, te ni kenta ya tiempu yaꞌa ja kuu kiuu sandiꞌi ni ka ja kuu javaꞌa in in maa ni. 21 Te jin maꞌñu sagua ya ni ka kandija ni Dios, ia ni ndaxteku ya neꞌu ndiyi. Te ni saꞌa kaꞌnu ña ya jin Jesús ja koo jayiñuꞌu nuu ya. Te yun guaa ka kandija ni vi ka ndetu kaꞌnu ni ia Dios.
22 Te vitna ja ni ka jantnoꞌo ni tnoꞌo ndaa, te jin maꞌñu sagua Espíritu ia Dios ni ka ndundoo anu ni, nagua ja vi kaꞌan too tnaꞌa ndaa ni in ñani ni, in kuaꞌa ni. Te yun guaa vi ndee ini ndee anu in in maa ni vi kaꞌan too tnaꞌa ni. 23 Chi ni ka ndakaku jaa ni, su masu jin niñi xikui tata ni ja jiꞌi, chi maa Dios kuu tatao ja ma naa ndoñuꞌu ya, te ni ndaskaku ña ya jin maꞌñu sagua tnoꞌo ya ja teku, te oo nikuii nikani. 24 Chi suaꞌa kaꞌan nuu tutu ii:
Ndiꞌi ñayiu ñuyiu ka kui na kuinio yuku kuii,
te ndiꞌi ja ka kuu kaꞌnui kuu na kuinio ita ja jaa nuu yuku kuii.
Chi yichi ni yuku kuii, te kuei ndiꞌi ni ita,
25 su tnoꞌo vaꞌa maa Jitoꞌo, chi nikuii nikani oo.
Kachi tutu ii. Te tnoꞌo yaꞌa kuu tnoꞌo vaꞌa Jesukristu ja ni ka kaxtnoꞌo nuu in in maa ni.