2
Te yun guaa vi xndendoo ni ndiꞌi jakueꞌe ka saꞌa ni, vi ndiꞌi ja ka xndaꞌu ni ñayiu, vi ja ka saꞌa jani ini ni, vi ja ka kuu kuasun ini ni, vi ndiꞌi ja ka kani ni kuentu inka ñayiu. Te vi kokuu ni na kuinio in suchi yikin inka ni kaku, te vi ni ini ni anu ni vi nduku ni xikui vii ndee andivi ja kuu tnoꞌo vii tnoꞌo vaꞌa ia Dios. Te jin tnoꞌo yun vi kuaꞌnu ni nagua ja vi kaku niꞌnu ni, chi ja ka jini ndaa ni ja vaꞌa ndevaꞌa ini Jitoꞌo.
Kristu kuu na kuinio in kava teku
Te vi kintnaꞌa ni Jitoꞌo Jesukristu, chi maa ya kuu na kuinio in kava teku ja yituu skina veꞌe, te visi ni ka skexiko ña ñayiu, su nuu maa ia Dios, chi Jesukristu kuu in kava ni kaji ya ja ndee yaꞌu ndevaꞌa. Te suni saa ni in in maa ni, chi ka kuu ni na kuinio in yuu teku, ja jantniuu ña ia Dios jin ni ja saꞌa ña ya ja vi kokuu ni veꞌe nuu oo Espíritu maa ya. Te vi kokuu ni sutu vii ndevaꞌa maa ya, te jin maꞌñu sagua Jesukristu vi soko ni nagua kuini Espíritu ya ja junkuaan ini maa ia Dios. Chi suni saa kaꞌan nuu tutu ii:
Vitna te kakin rin in kava kaꞌnu ñuu Sión ja ndee yaꞌu ndevaꞌa,
ja ni kaji rin ja yituu skina veꞌe,
te na in kandija ña jin ia ni kaji rin, te ma kendoi ja kanoo.
Kachi tutu ii.
Te maa ni ja ka kandija ni, chi kuu ya na kuinio in kava ja ndee yaꞌu ndevaꞌa. Su ñayiu ja tu kandija, chi skunkuu nagua kaꞌan nuu tutu ii:
Maa kava ja ni ka skexiko tee ka saꞌa veꞌe,
ni nduu kava kaꞌnu ja yituu skina veꞌe.
Te suni kaꞌan nuu tutu ii:
Suu ya kuu yuu ja skachi jaꞌa ñayiu
vi kava ja saꞌa ja ka kanakau ñayiu.
Kachi tutu ii. Chi ka kachi jaꞌa ñayiu nuu ka kuu soꞌi ja vi konini tnoꞌo ia Dios, te ña ka jain ja vi kandijai, chi saa inu taꞌu mai.
Te maa ni, chi ñayiu tatatnoꞌo maa ia Dios ka kuu ni, chi ni ndakaji ña ya jin ni. Te ka kuu ni sutu ja ka jinokuechi ni nuu maa ya ja kuu ya rey. Te ka kuu ni in ñuu vii, in ñuu ja ni niꞌi ya ja ka kuu ni ñayiu maa ya, nagua ja vi ndakani ni ndiꞌi javii javaꞌa saꞌa ya, ia ni ndakana ña ja ni ndekuei ni nuu ichi nee, te ni ndiukuei ni nuu ichi ja yeꞌe niꞌnu maa ya. 10 Te ndee ama ka, chi masu ñayiu ñuu ia Dios ni ka okuu ni, su vitna, chi ñayiu ñuu maa ya ni ka nduu ni. Te ndee ama ka, chi tu ni okundaꞌu ini ña ia Dios jin ni, su vitna, chi kundaꞌu ini ña ya jin in in maa ni.
Na vi saꞌo nagua kuini ia Dios
11 Jikantaꞌu san nuu in in ni, vi ñani vi kuaꞌa, ja kaꞌan too ña san, ja ka kuu ni na kuinio ñayiu ka jika ndaꞌu ñuyiu yaꞌa ja nunuu ni ka oo ni, ja ma vi saꞌa ni taka jakueꞌe ja ndioo ini yiki kuñuo ja jaxin tnaꞌa niꞌnu jin javaꞌa ja kuini anuo saꞌa. 12 Te vi kosaꞌa vii vi kosaꞌa vaꞌa ni neꞌu ñayiu tu ka jini tnoꞌo ia Dios, nagua ja saa, te visi vitna ka xtavi kuechi ñai ja ka kuu ni ñayiu ka saꞌa jakueꞌe, su nuu na vi kuni tniuu guaꞌa ka saꞌa ni, te vi chiñuꞌi ia Dios kiuu ndajiokuiin ya ja kaꞌnde ya kuechi.
Na vi kuantnoꞌo nuu tee ka netniuu
13 Te ja na koo jayiñuꞌu nuu maa Jitoꞌo, guaa vi kuantnoꞌo ni nuu taka tee ka netniuu ñuyiu yaꞌa, na kuinio nuu rey, chi tee netniuu kaꞌnu ka kuu de, 14 axi na kuinio tee ka tatnuni taka ñuu, chi tee ni tetniuu maa rey ka kuu de, ja vi tnaa de vekaa jin ñayiu ka saꞌa jakueꞌe, te vi kaꞌan vii vi kaꞌan vaꞌa de jin ñayiu ka saꞌa javaꞌa. 15 Chi saa junkuaan ini ia Dios, ja vi saꞌa ni javaꞌa, nagua ja saa, te vi skasi yuꞌu ni ñayiu vasa ja tu ka jinkuiꞌnu ini nagua ka kaꞌin siki ni.
16 Te vi kokuu ni na kuinio ñayiu tu ka jinokuechi, su ma vi saꞌa jani ini ni jin ja tu ka jinokuechi ni, te vi kosaꞌa ni jakueꞌe, chi vi saꞌa ni ja ñayiu ka jinokuechi nuu ia Dios ka kuu ni. 17 Te vi konee yiñuꞌu ni nuu ndiꞌi ñayiu, te vi kaꞌan too ni in ñanio in kuaꞌo. Te vi koyuꞌu niꞌnu ni ia Dios. Te vi konee ni jayiñuꞌu nuu tee kuu rey.
Na vi tnaꞌo tnundoꞌo ni tnaꞌa Jesukristu
18 Te maa ni ja ka jinokuechi ni, vi kuantnoꞌo ni nuu lamu ni, te vi konee ni ndiꞌi jayiñuꞌu nuu de, masu maintnoꞌo ni nuu tee vaꞌa ini ja junkuaan ini ña de, chi suni saa ni nuu tee xeen ja oo vijin ja vi kundee ini ni nuu de. 19 Chi chindee chituu ña ia Dios nuu ja vi kundee ini ni nuu tnundoꞌo nuu ka xtavi kuechi ña ñayiu, te masu nagua ka saꞌa ni siki ñayiu yun. 20 Chi nuu ja ka saꞌa ni jakueꞌe, te yun ka kani ña jin ni, te ma vi niꞌi ni ja chindee chituu ña ia Dios, visi na vi kundee ini ni. Su nuu ja ka tnaꞌa ni tnundoꞌo nuu ka saꞌa ni javaꞌa, te ka kundee ini ni tnundoꞌo yun, te yun guaa chindee chituu ña ya jin in in ni. 21 Chi ja jaꞌa yaꞌa guaa ni kana ña ia Dios ja vi kundee ini ni nuu tnundoꞌo, chi suni ni kundee ini Jesukristu nuu ni tnaꞌa ya tnundoꞌo ja jaꞌa in in maa ni. Te kuu ya taniñu ja vi kondikin ni nagua ni saꞌa ya, te saa vi saꞌa ni. 22 Chi kaꞌan nuu tutu ii:
Maa ya, chi tu saꞌun na yika kuechi ni saꞌa ya,
te ni tu ni xndaꞌu ya ñayiu,
kachi tutu ii. 23 Te nuu ni ka nani ña ñayiu jin ya, te tu ni ndanani ña ya jin ñayiu yun. Te nuu ni ka saꞌa ndevaꞌa ña ñayiu ja ni tnaꞌa ya tnundoꞌo, te tu ni skoto ioo ya ñayiu yun, chi suaꞌa ni xndendoo ya nuu ndaꞌa maa ia Dios ja saꞌa ndaa ya nuu kaꞌnde ya kuechi. 24 Te maa Jesukristu ni jiso siki ndiꞌi yika kuechio nuu ni jiꞌi ya yika cruz, nagua ja vi kuo nuu yika kuechio, te vi ndatekuo ja vi kaka ndao nuu ichi ya. Chi jin ja ni tuji ya, te ni ka nduvaꞌa yoon. 25 Chi maa ni ni ka okuu ni na kuinio ndikachi ni ka ndoñuꞌu ja ni ka skiꞌin ti ichi. Su vitna, chi ja ni ka ndajiokuiin ni nuu ndaꞌa maa Jesukristu, ia jito jini ña vi tavaꞌa ña ya jin in in ni.