3
Te yun kuu ja tu ni ka kundee ka ini san ja ma vi ndakuni ña san, te ni ka ndakani ini san ja vi kendoo ni maa san ñuu Atenas. Te ni ka tetniuu san ñanio Timoteo ja jinokuechi de nuu ia Dios, vi ja ka satniuu in ni san jin de ja ka xtutenuu san tnoꞌo vaꞌa Jesukristu, nagua ja ndataa de tnoꞌo ndee ini vi xteku ña de ja vi koyutnu ni jin tnoꞌo ka kandija ni, nagua ja ni in ni ma koxndiꞌi ndevaꞌa ña tnundoꞌo yaꞌa, chi ja ka jini maa ni ja saa vi ndoꞌo vi tnaꞌo ja ka kandijao. Chi ja ni ka okaꞌan san tnoꞌo yaꞌa nuu ni ka oo, ja vi tnaꞌo kuaꞌa tnundoꞌo, te saa ni kuu, su ja ka jini maa ni. Te yun guaa tu ni kundee ka ini san, te ni tetniuu san Timoteo ja kakan tnoꞌo de naxa ka jika ni jin tnoꞌo ka kandija ni, te kaxtnoꞌo de nuu san, chi yuꞌu san ja kana saa xndaꞌu ña Tachi, te junkuei ni nuu jakueꞌe, te ma jiniuꞌu tniuu ni ka saꞌa san.
Su vitna ni ndajaa Timoteo ja ni jaa de nuu ka oo ni ñuu Tesalónica, te ndakani guaꞌa de naxa ka kandija ni vi ka kaꞌan too tnaꞌa ni. Te kachi de ja siun ni ka ndakaꞌan ndevaꞌa ña ni vi ka ndioo ini ni ja vi ndakuni ña ni. Te suni saa ni sein, chi ka kuini san ja vi ndakuni ña san. Te yun kuu ja ka ndusii ini ndevaꞌa san, vi ñani vi kuaꞌa, ja jaꞌa ja ka kandija guaꞌa maa ni, visi kuaꞌa tnundoꞌo ka ndoꞌo ka tnaꞌa san yaꞌa. Su vitna te ni ka nukuꞌun ndee ini san, chi ni ka jini san ja ka oo yutnu ni nuu Jitoꞌo. Te ka kusii ndevaꞌa ini san ja jaꞌa ni, ja vini tu ka niꞌi ka san na tnoꞌo vi kaꞌan san ja vi ndakuantaꞌu san nuu ia Dios ja jaꞌa ndiꞌi ni ja ka kusii ini san nuu ya. 10 Te nduu vi ñuu ka ndakuatu san nuu ia Dios, te ni tu ka jinkuiin san ja ka jikan san nuu ya ja na kune ya ichi ja vi ndakuni tnaꞌo, te vi chituu ña san nagua ka jaꞌni ka ña jin tnoꞌo ka kandija ni.
11 Te suni ka jikan san ja maa Tata Jaꞌnuo vi Jitoꞌo Jesukristu na chituu ña ya ja jakuei san vi jakoto ña san. 12 Te maa Jitoꞌo na saꞌa ya ja ndi joo ndi joo vi kaꞌan too tnaꞌa guaꞌa ka in in maa ni vi jin ndiꞌi ñayiu, suni nagua ka kaꞌan too ña san jin ndiꞌi maa ni. 13 Te na saꞌa ya ja vi koo yutnu anu ni, te vi koo vii ni ja tu na kuechi vi kotavi ni nuu Tata Jaꞌnuo nuu vi ndajiokuiin Jitoꞌo Jesukristu jin ndiꞌi ñayiu vii ya.