4
Vi koo vio nuu ia Dios nagua junkuaan ini ya
Vitna vi ñani vi kuaꞌa, te ka jikan taꞌu san vi ka xteku ña san tnoꞌo yaꞌa jin sivi maa Jitoꞌo Jesús, ja vi kaka ndaa ni nagua junkuaan ini maa ia Dios, nagua ni ka kutuaꞌa ni ja ni ka kaxtnoꞌo san nuu ni, te saa vi kosaꞌa ni in kiuu in kiuu ka.
Chi ka jini guaꞌa ni na ichi ni ka taa san jin tniuu ni chitniuu ña Jitoꞌo Jesús. Chi ja kuini ia Dios kuu ja vi koo vii ni nuu ya, te ma vi chitnaꞌa ni jin inka ñayiu. Te in in ni vi kuni ni vi konevaꞌa ni ñasiꞌi mamaa ni, te vi koo vii ni jin ña nuu ia Dios, te vi konee yiñuꞌu nuu tnaꞌa ni. Ma vi kojioꞌo ni ja vi saꞌa ni jakueꞌe jin yiki kuñu ni, nagua ka saꞌa ñayiu tu ka jini ia Dios. Te ni in ni ma vi saꞌa ni jakueꞌe jin ñani ni ja vi xndaꞌu ni de, chi tetniuu maa Jitoꞌo tnundoꞌo kaꞌnu ja jaꞌa ndiꞌi yaꞌa, nagua ja ni ka kaꞌan san vi ni ka chindetu ña san. Chi tu ni ndakana ña ia Dios ja vi koo tneꞌo, chi ni ndakana ña ya ja vi koo vio nuu ya. Te yun kuu ja na in skexiko tnoꞌo ni ka kaxtnoꞌo san yaꞌa, te masu skexikoi ni in ñayiu, chi skexikoi maa Dios, ia ni taa Espíritu ya ja ka oo jion.
Su inka tnoꞌo kuu ja vi kaꞌan too tnaꞌo jin ñanio. Tu nini ka kuu ja tee san tnoꞌo yaꞌa, chi ja ni ka kutuaꞌa maa ni nuu ia Dios ja vi kaꞌan too tnaꞌa ni jin in in ñanio. 10 Te saa ka kaꞌan too ni ñanio ja ka oo ndiꞌi ñuu ja tnii Macedonia. Su ka jikantaꞌu san, vi ñani vi kuaꞌa, ja in in kiuu vi kaꞌan too tnaꞌa guaꞌa ka ni. 11 Su inka kuu ja vi nduku ndee ni ja vi koo mani ni jin inka ñayiu, te vi kosaꞌa ni tniuu maa ni, te vi kosatniuu ni jin ndaꞌa ni nagua ni ka tatnuni san. 12 Saa nagua ja vi konee yiñuꞌu ñayiu tu ka kandija ia Dios nuu ni, te ma vi koto niꞌni ni ndaꞌa inka ñayiu.
Naxa kokuu kiuu ndii Jitoꞌo
13 Te ka kuini san, vi ñani vi kuaꞌa, ja vi kuni ni naxa kokuu jin ñayiu ni ka jiꞌi, nagua ja ma vi kokusuchi ini ni, nagua ka saꞌa sava ka ñayiu ja tu ka ndetu kaꞌnui ja vi ndateku ndiyi. 14 Chi ka kandijao ja ni jiꞌi Jesús, te ni ndateku ya, te suni saa ni ka kandijao ja ndaxteku ia Dios ñayiu ni ka jiꞌi ja ni ka kandijai Jesús, te vi koi jin ya.
15 Su yun kuu ja ka kaꞌan san tnoꞌo ni kaxtnoꞌo maa Jitoꞌo, ja yoon ja ka teku nio guaa ndee kiuu ndii maa Jitoꞌo, chi ma vi kakoxnoꞌo nuu ñayiu ni ka jiꞌi, 16 chi ndee andivi ndii maa Jitoꞌo jin tnoꞌo ja tatnuni ya. Vi kana jaa ia kuu kaꞌnu ka nuu ia ka jinokuechi nuu Dios, te tiuu ya trompeta maa ia Dios, te xtnañuꞌu ka ndiyi ja ni ka kandija Kristu vi ndateku. 17 Yun te yoon ja ka teku nio ñuyiu yaꞌa, chi vi sanaa ni, te ndakueio jin ñayiu ni ka ndateku yun nuu viko, te yun vi nukuntnaꞌo jin maa Jitoꞌo ndee andivi. Te yun vi koo jin maa Jitoꞌo nikuii nikani. 18 Nuu saa te vi ndakuñaꞌa nuu tnaꞌa ni tnoꞌo ndee ini jin tnoꞌo yaꞌa.