Tutu xtnañuꞌu ni tee Pablo nuu Timoteo
1
Maa san kuu Pablo, tee ni chitniuu ña Jesukristu, chi ni tatnuni Dios, ia skaku niꞌnu ña jion, jin Jesukristu, ia ka ndetu kaꞌnuo ja ndajiokuiin ya in kiuu. Te tee san tutu yaꞌa nuu maa ni, vi Timoteo, ja kuu ndaa kuiti ni na kuinio seꞌe ni skuaꞌnu san, chi ni kandija ni. Te Tata Jaꞌnuo jin ia Jitoꞌo Jesukristu na chindee chituu ña ya jin ni, te koo ni jin jandaꞌu ini ya vi jamani ya.
Ma vi kandija ni nuu ka kaxtnoꞌo ñayiu inka tnoꞌo siin
Te ja ni jikantaꞌu san nuu ni ama ka ja kee san kiꞌin san ñuu Macedonia ja kendoo ni ñuu Éfeso jian, te kaxtnoꞌo ni nuu sava ñayiu jian ja ma vi kaxtnoꞌi inka tnoꞌo siin ja kuu tnoꞌo xndaꞌu ña. Te ni ma vi kondikin kuentu naxa ni ka osaꞌa ndi tata jaꞌnui ja ka kaꞌan ñayiu, chi nani ja skaxin tnaꞌa ñai kuu. Te tnoꞌo yaꞌa, chi tu chituu ña ja vi skunkuu guaꞌi nagua kuini ia Dios ja vi kandijai, te saa skuiso siki ña san vitna.
Te yaꞌa tatnuni san, chi kuini san ja vi kaꞌan too tnaꞌa ndaa ñayiu jin in anu vii in anu vaꞌa, vi na vi ndakani vaꞌa ini, te na vi kandija ndai ia Dios. Su sava ñayiu, chi ni ka kujioi nuu tnoꞌo yaꞌa, te ni noꞌo ni tnoꞌo vasa ja tu jiniuꞌu ka kaꞌin. Te ka kuini ja vi kokui tee ka kaxtnoꞌo Ley Moisés, su vi ni mai tu ka jinkuiꞌnu ini na tnoꞌo ka kaꞌin vi naxa kei tnoꞌo ka kaxtnoꞌi yun ja vi ka kukanu ini ndevaꞌi.
Su ka jini ndao ja Ley Moisés, chi tnoꞌo guaꞌa kuu nuu ja na vi kuantniuu ndao nagua kuini maa ia Dios. Te na vi ndakunio ja Ley yun, chi masu ni junkoo ja jaꞌa ñayiu ndaa, chi ni junkoo ja kaꞌnde kuechi ñayiu ka jiso kava ña jin ia Dios, vi ñayiu inu soꞌo ndevaꞌa, vi ñayiu ka saꞌa janeꞌe jayichi, vi ñayiu ka saꞌa yika kuechi, vi ñayiu tu ka yindei ka yititi nuu ia Dios, vi ñayiu ka kaneꞌe siki ia Dios, vi ñayiu ka jaꞌni yuai vi ñayiu ka jaꞌni siꞌi, vi ndiꞌi ñayiu ka jaꞌni ndiyi, 10 vi ñayiu ka saꞌa kuechi ñuyiu jin inka ñayiu, vi suni teyii ja ka saꞌa kuechi ñuyiu jin ndisa teyii, vi ñayiu ka suꞌu inka ñayiu ja vi xiko ñai, vi ñayiu ka kaꞌan tnoꞌo tnoꞌo, vi ñayiu ka kee yuꞌu te tu ka skunkui, vi nani kuu inka ja ka saꞌa ñayiu ja tu kintnaꞌa jin tnoꞌo ndaa ja ka kaxtnoꞌo nui. 11 Te yaꞌa kuu tnoꞌo vaꞌa ia Dios ja yeꞌe niꞌnu nuu ñayiu, chi luu ndevaꞌa ini ya, te ni skuiso siki ña ya jin san ja kaxtnoꞌo san tnoꞌo ya nuu ñayiu.
Ndakuantaꞌu Pablo nuu ia Dios ja ni kaꞌan ndaꞌu ni kaꞌan kee ña ya
12 Te ndakuantaꞌu san nuu Jitoꞌo Jesukristu ja ni ndataa ya jandakui san, te ni ndakaji ña ya, chi jini ya ja skunkuu san, te ni jani ña ya jin san ja xtutenuu san tnoꞌo ya. 13 Te visi ama ka ni okaneꞌe san siki ya, te ni osondikin san ñayiu ka kandija ya ja saꞌa san jakueꞌe jin, te ni onani san ya. Su visi ni saa, te ni kundaꞌu ini ña ia Dios jin san, chi chiaꞌan ka ja kandija san ya, te tu ni ojini san nagua ni osaꞌa san. 14 Su ni kaꞌan ndaꞌu ni kaꞌan kee ña Jitoꞌo Jesús jin san, te ni tetniuu ya javii javaꞌa ya siki san ja ni kandija guaꞌa san ya, te kaꞌan too san ñayiu nagua kutoo ña maa Jesukristu.
15 Te tnoꞌo yaꞌa kuu tnoꞌo ndaa kuiti, te kanuu ja ndiꞌi ñayiu vi kuantaꞌu tnoꞌo yaꞌa: ja Jesukristu ni kii ya ñuyiu ja skaku niꞌnu ya ñayiu nuu yika kuechi. Te maa san kuu tee viꞌi ka ni kaa san neꞌu ñayiu. Su visi ni saa, te ni skaku niꞌnu ña ya nuu yika kuechi san. 16 Su ni kundaꞌu ini ña Jesukristu jin san nagua ja xneꞌe ya maa ya ja ia kaꞌnu ndevaꞌa ini kuu ya, te kokuu san in taniñu nuu taka ñayiu ja vi kandijai ya, te vi kotekui nikuii nikani. 17 Te ndiꞌo na vi chiñuꞌo Rey, ia tatnuni nikuii nikani, chi masu ia naa ndoñuꞌu kuu ya, te ma kuu kunio ya jin nduchi nuo, te invaa ya kuu Dios, ia yeꞌe tajan nikuii nikani. Saa na kokuu.
18 Te tniuu yaꞌa guaa skuiso siki ña san jin ni, vi seꞌe Timoteo, ja skunkuu ni nagua ni ka kaꞌan tee ni ka ndakani tnoꞌo ni jiñaꞌa ia Dios ja jaꞌa ni, ja kaxtnoꞌo guaꞌa ni tnoꞌo vaꞌa ia Dios, nagua saꞌa in tee jaxin tnaꞌa guaꞌa. 19 Te koyutnu ni jin tnoꞌo kandija ni, te ndakani vii ndakani vaꞌa ini ni, te ma saꞌa ni nagua ka saꞌa sava ñayiu ja tu ka ndakani vaꞌa ini, te yaꞌa yun ni ka jikai, na kuinio in barco ja yaꞌa yun ni tee ña ndute. 20 Te neꞌu ñayiu yaꞌa ka oo Himeneo vi Alejandro, te nduu tee yaꞌa ni ndasiaꞌa san de ndaꞌa Tachi, nagua ja na vi kutuaꞌa de ja ma vi kaneꞌe ka de siki ia Dios.