3
Vi ndakuatu ni ja jaꞌa san
Su jasandiꞌi, vi ñani vi kuaꞌa, kuu ja vi kondakuatu ni ja jaꞌa ndiꞌi san, nagua ja na kutenuu ñama tnoꞌo vaꞌa maa Jitoꞌo, te na vi konee yiñuꞌu ñayiu nuu tnoꞌo ya, nagua ni ka saꞌa maa ni. Suni vi kakantaꞌu ña ni ja na vi kaku niꞌnu san nuu ndaꞌa ñayiu kueꞌe ja ka saꞌa janeꞌe jayichi, chi masu ndiꞌi ñayiu ka kandija. Su ia ndaa kuu maa Jitoꞌo, te saꞌa ya ja vi koo yutnu ni, vi tavaꞌa ña ya nuu jakueꞌe. Chi ka kukanu ini san Jitoꞌo ja ka saꞌa ni nagua ni ka tatnuni san, te saa ni vi kosaꞌa ni. Te maa Jitoꞌo na kanu ichi ña ya ja vi kokutoo ni ia Dios nagua kutoo ña maa ya, te vi kuandee ini ni nuu tnundoꞌo nagua ni jandee ini Jesukristu.
Kanuu ja vi satniuo
Vitna te ka tatnuni san nuu ni, vi ñani vi kuaꞌa, jin sivi maa Jitoꞌo Jesukristu, ja vi kujioo ni nuu ndiꞌi ñanio inu kuꞌndu, te tu ka saꞌa de nagua ni ka kaxtnoꞌo san nuu ni. Chi ka jini maa ni naxa ni ka osaꞌa san nuu ni ka oo, te saa ni vi kosaꞌa ni. Sein, chi tu ni ka okuꞌndu san nuu ni ka oo, ni tu ni ka ojaa uun san xtaa ni in ñayiu ja tu ni ka otniuyaꞌu san, chi ni ka osatniuu san nduu vi ñuu, visi ni ka okutnuu ndevaꞌa san, nagua ja ma vi koxnaꞌa san ni in ni. Saa ni ka osaꞌa san. Su masu ja ma kuu vi kakan san ja vi chituu ña ni, chi kuu, su yaꞌa ni ka osaꞌa san nagua ja vi kokuu san in taniñu ja vi kondikin ni vi saꞌa ni. 10 Chi suni nuu ni ka oo san jin ni jian, ni ka tatnuni san yaꞌa: Na in ñayiu tu kuini ja satniuu, te suni ma kai xtaa. 11 Chi ka onini san tnoꞌo ka kaꞌan ñayiu ja neꞌu maa ni ka oo ñayiu inu kuꞌndu ja tu ka satniuu saꞌuin, te yaꞌa yun ni ka kiundui nuu tniuu inka ñayiu. 12 Ka tatnuni san vi ka xteku san ñayiu yun jin sivi maa Jitoꞌo Jesukristu ja na vi satniuu sii ini, te na vi niꞌi mai ja vi kaa ja vi koꞌi. 13 Te maa ni, vi ñani vi kuaꞌa, ma vi kuita ni ja vi kosaꞌa ni javaꞌa.
14 Su nuu ja na in tu jantnoꞌo tnoꞌo ja ka kaxtnoꞌo san nuu tutu yaꞌa, te vi kondiaꞌa ni na ñayiu kui, te ma vi nitnaꞌa ka ni jin, nagua ja na kukanoi. 15 Su ma vi kuni uꞌu ni jin, chi suaꞌa vi xteku ni jin ja in ñanio in kuaꞌo kui.
Tnoꞌo sandiꞌi
16 Te maa Jitoꞌo, ia mani ini, na taa ya jamani ya, ja siun ni vi koo jin ni vi jin ndiꞌi nani guaa kuu. Te maa Jitoꞌo na koo jin ndiꞌi ni.
17 Te jin ndaꞌa maa san ja kuu san Pablo tee san tnoꞌo yaꞌa, ja ndakan tnoꞌo ña san, ¿a kukueni ka oo ni? Te saa ni tee san nuu ndiꞌi tutu san vi ni saꞌa san firma san. 18 Te maa Jitoꞌo Jesukristu na koto na kuni ña ya jin ndiꞌi ni. Saa na kokuu.