2
Ndatuu tee saꞌa jakueꞌe ndevaꞌa
Vitna te na vi kaꞌon naxa kokuu kiuu ja ndajiokuiin maa Jitoꞌo Jesukristu ja vi ndanitnaꞌo jin ya. Te ka jikantaꞌu san nuu in in ni, vi ñani vi kuaꞌa, ja ma vi sama ñama ini ni jin ja ka ndakani ini ni, te ni ma vi koyuꞌu ni nuu ja na in kaꞌan ja ni skuni ña Espíritu jin, te ni tnoꞌo ja ka kaxtnoꞌo nuu ni, ni nuu ka tee in tutu ja ka kaꞌan ja maa san ni ka tetniuu, nuu kaꞌan ja ja ni kenta kiuu ndajiokuiin Jitoꞌo. Te ma vi kuandetu ni ja na in koxndaꞌu ña, chi ama ka ja kenta kiuu yun, te xtnañuꞌu ka vi koo kuaꞌa ñayiu vi ndakoo siki ia Dios, te ndatuu tee saꞌa jakueꞌe ndevaꞌa, tee ni jine taꞌu ja junaa de. Chi jini uꞌu de ia Dios, te ndakoo de siki ndiꞌi kuiti ja ka xnani ñayiu dios, axi ja ka chiñuꞌu ñayiu, te vi ndee kundee de ja jinkoo de veñuꞌu kaꞌnu maa ia Dios, te saꞌa de ja vi na kuinio ja vi maa de kuu Dios.
¿Te a tu ka naꞌa ni ja nuu ni ka oo jian, te ja ni okaꞌan san tnoꞌo yaꞌa? Vitna te ja ka jini ni nagua kuu ja junkani ña jin de, su nuu jino maa kiuu ni jani ia Dios, te ndatuu tee kueꞌe yun. Chi ja satniuu yuꞌu ndiꞌi jakueꞌe yaꞌa nuu ñuyiu vitna, su oo in ja junkani ña vitna, te guaa ndee nuu na xtajioo maꞌñu nuu oo maa. Te yun kuu nuu vi ndatuu na in saꞌa jakueꞌe ndevaꞌa, te kaꞌni ña maa Jitoꞌo jin ja tiuu tachi ña ya, te xnaa ña ya jin ja yeꞌe niꞌnu nuu ndii ya. Te kii tee saꞌa jakueꞌe ndevaꞌa yun, ja saꞌa de tniuu maa Tachi, chi kii de jin jakaꞌnu ja saꞌa de tniuu naꞌnu ja xndaꞌu de ñayiu. 10 Chi kuantniuu de ndiꞌi kuiti jakueꞌe nagua ja xndaꞌu de jin ñayiu kiꞌinkuei ja vi naa, chi tu ni ka kuini vi kuantaꞌui tnoꞌo ndaa naxa vi kaku niꞌnui. 11 Yun kuu ja ni jandetu ia Dios ja kii in jakaꞌnu ja xndaꞌu ña, nagua ja vi kandija ñayiu tnoꞌo tnoꞌo yun, 12 nagua ja saa, te ndiꞌi ñayiu ja tu ni ka kandijai tnoꞌo ndaa, chi saa suaꞌa ni ka junkuaan ini ja ni ka saꞌi jakueꞌe, te kiꞌinkuei ja vi tniuyaꞌui yika kuechi.
Ni kaji ia Dios ñayiu vi kaku niꞌnu
13 Su sein, chi kuini ja siun ni vi kondakuantaꞌu san nuu ia Dios ja jaꞌa in in maa ni, vi ñani vi kuaꞌa ja kutoo ndevaꞌa ña Jitoꞌo, chi ni kaji ña ia Dios ndee jaxtnañuꞌu ja vi kaku niꞌnu ni jin maꞌñu sagua ja ndasavii ña Espíritu ya vi ja ka kandija ni tnoꞌo ndaa. 14 Chi yaꞌa kuu ja ni kana ña ia Dios jin maꞌñu sagua tnoꞌo vaꞌa maa ya ja ni ka kaxtnoꞌo san, nagua ja kentakuei ni vi koo ni nuu yeꞌe tajan maa Jitoꞌo Jesukristu.
15 Yun kuu ja vi koo yutnu ni, vi ñani vi kuaꞌa, te vi konaꞌa guaꞌa ni tnoꞌo ni ka kaxtnoꞌo san, visi kuu tnoꞌo ni ka kaꞌan san axi tutu ja ni ka tetniuu san. 16 Su maa Jitoꞌo Jesukristu vi maa Tata Jaꞌnuo, ia luu ini ja kutoo ña ya, te taa ya ja ka osii inio nikuii nikani, vi taa ya javaꞌa ja ka ndetu kaꞌnuo. 17 Te na saꞌa ya ja vi kosii ini anu ni vi na saꞌa yutnu ña ya jin ndiꞌi tniuu guaꞌa ja ka saꞌa ni vi tnoꞌo guaꞌa ja ka kaꞌan ni.