Tutu kuu uu ja ni tee Pablo nuu ñayiu ka skuaꞌa ñuu Corinto
1
Maa san kuu Pablo, tee ni chitniuu Jesukristu ja xtutenuu san tnoꞌo ya, chi saa kuini ia Dios ja saꞌa san. Te ka tee san tutu yaꞌa jin ñanio Timoteo nuu maa ni, vi ñani vi kuaꞌa, ja ka skuaꞌa ni tnoꞌo ia Dios ja ka oo ni ñuu Corinto, vi nuu ndiꞌi ñayiu maa ia Dios ja ka oi nii ñuu ja tnii Acaya. Te maa Tata Jaꞌnuo jin Jitoꞌo Jesukristu na kaꞌan ndaꞌu kaꞌan kee ña ya, te vi koo ni jin jamani ya.
Tnundoꞌo ja ni tnaꞌa Pablo
Na vi saꞌa kaꞌnuo Dios, ia kuu tata maa Jitoꞌo Jesukristu. Chi maa ya kuu tatao ja kundaꞌu ini ña ya, vi Dios ja siun ni ndasaꞌa sii ini ña ya jion. Chi maa ya ndasaꞌa sii ini ña jion ndiꞌi ni jichi ja ka tnaꞌo tnundoꞌo, nagua ja yoon, suni kuu vi ndasaꞌa sii inio ñayiu ka tnaꞌa nani kuu tnundoꞌo. Chi nagua ni ndasaꞌa sii ini ña Dios jin mao, suni saa vi ndasaꞌa sii inio jin. Chi makaya kuaꞌa tnundoꞌo ka tnaꞌo nagua ni tnaꞌa maa Jesukristu tnundoꞌo, te suni saa ni kaya kuaꞌa tnoꞌo sii ini ka oo jion jin maꞌñu sagua ya. Chi ka tnaꞌa san tnundoꞌo nagua ja vi kosii ini ni, te vi kaku niꞌnu ni. Te nuu ja Dios ndasaꞌa sii ini ña jin san, te suni suu kuu ja vi ndusii ini ni, te saa te vi kuandee ini ni ja vi tnaꞌa ni tnundoꞌo, nagua ka ndoꞌo ka tnaꞌa san. Te ka oo yutnu san ja ka ndetu kaꞌnu san ja jaꞌa in in maa ni ja vi kuandee ini ni, chi ka jini san ja inuu ka tnaꞌo tnundoꞌo, te suni saa ni taa ia Dios tnoꞌo sii ini nuo.
Chi ka kuini san, vi ñani vi kuaꞌa, ja vi kuni ni naxa kuaꞌa tnundoꞌo ni ka tnaꞌa san nuu ni ka oo san ñuu ja tnii Asia, chi jandaa ndija ja ni ka tnaꞌa ndevaꞌa san tnundoꞌo ja vi ña ni kaku ndee ka ini san, te vi ja ni ka jaꞌnde ja ni ka kuu ini san ja ma vi ndejioo teku ka san. Chi vi ja ni ka jani ini san ja vi kuu san. Su yun kaxtnoꞌo nuu san ja ma vi kukanu ini san maa san, chi na vi kukanu ini san Dios, ia ndaxteku ndiyi, 10 ja ni skaku niꞌnu ña ya nuu tnundoꞌo ja vi kuu san, te skaku niꞌnu ña ya vitna. Te ka ndetu kaꞌnu san nuu ya ja siun ni koskaku niꞌnu ña ya, 11 nuu ja suni vi kochituu ña ni ja vi kondakuatu ni ja jaꞌa san, nagua ja kuaꞌa ñayiu vi ndakuatu ja jaꞌa san, te suni kuaꞌa ñayiu vi ndakuantaꞌu nuu ia Dios ja ni saꞌa ya javii javaꞌa jin san.
Ni kukuee Pablo, te tu ni jaꞌan de ñuu Corinto
12 Oo in ja saꞌa ja ka kusii ini san, chi ka jani ini maa san ja maa ia Dios saꞌa ja ka saꞌa ndaa san jin ndee ini ndee anu san nuu ñayiu ñuyiu, te viꞌi ka ka saꞌa san nuu in in maa ni, su masu ja inu ndichi maa san, chi jandaꞌu ini maa ia Dios, te ni kaꞌan ndaꞌu ni kaꞌan kee ña ya ja saa ka saꞌa san. 13 Chi tnoꞌo ja ka tee san nuu tutu nuu ni, tu ka tee san inka tnoꞌo, chi maa ni tnoꞌo ja kuu vi kaꞌu ni, te vi jinkuiꞌnu ini ni. Te ka ndetu kaꞌnu san ja vi jinkuiꞌnu kaji ini ni, 14 nagua ja kuaꞌankuei ni ka jinkuiꞌnu ini ni joo, nagua ja kiuu ndii Jitoꞌo Jesús, te vi kokusii ini ni ja jaꞌa san, suni nagua ja vi kokusii ini san ja jaꞌa ni.
15 Te jin tnoꞌo kusii ini yaꞌa, ni ndakani ini san ja jaa san xtnañuꞌu ka nuu ka oo ni, nagua ja saa, te saꞌa san in jandiuxi ja jakoto ña san uu jichi. 16 Chi ni ndakani ini san ja jaa san xtnañuꞌu ka jakoto ña san nuu yaꞌa san ja kiꞌin san Macedonia, te ndee Macedonia ndajiokuiin tuku san ndajakoto ña san. Saa te vi chituu ña ni ja vi ndakanu ichi ña ni ja noꞌo san Judea. 17 Te ja siun ni ndakani ini san, ¿a ka kaꞌan ni ja tu ni ndakani guaꞌa ini san nuu ni kuini san ja jaa san, axi ka kaꞌan ni ja ndakani ini san nagua ka ndakani ini ñayiu ñuyiu ja ka kaꞌin “saa” te ñama ka kaꞌin “ja ñaꞌa”? 18 Su maa Dios kuu ia ndaa, te jini ya ja tnoꞌo ka kaꞌan san nuu ni, tu ka kaꞌan san “saa” vi “ñaꞌa” invaa ni jichi. 19 Chi maa san jin Silvano vi Timoteo ka kaxtnoꞌo san tnoꞌo Jesukristu, Seꞌe ia Dios, nuu ni. Te maa Jesukristu, tu ni kaꞌan ya “ja saa” te kaꞌan tuku ya “ja ñaꞌa”, chi skunkuu ndaa ya tnoꞌo kaꞌan ya. 20 Chi jin Jesukristu ni skunkuu ndiꞌi tnoꞌo ni kee yuꞌu ia Dios, yun guaa nuu ka chiñuꞌo ia Dios, te ka kaꞌon “saa na kokuu” jin maꞌñu sagua Jesukristu. 21 Te maa Dios kuu ia ni saꞌa yutnu ña jion ja ka oo jin Jesukristu, te ni saꞌa siin ña ya ja vi kunukuechio nuu ya. 22 Te suni ni chitnuni ña ya ja ka kuo ñayiu maa ya, te ni taa ya Espíritu ya ja oo ndee ini anuo ja kuu na kuinio in seyu ja ka kukanu inio ja vi niꞌi taꞌuo nuu ya.
23 Su ndakuneꞌe san ia Dios ja kuu ya testiu ja jaꞌa san ja tu kuini san kokuu xeen san nuu ni ja tu ka saꞌa ndaa ni. Yun kuu ja kuini ka ja jaa san ñuu Corinto ja jakoto ña san. 24 Chi tu ka kuini san ja vi kotatnuni san siki tnoꞌo ja ka kandija ni, chi ja ka oo yutnu maa ni jin tnoꞌo ka kandija ni, te suaꞌa ka kuini san ja vi chituu ña san ja vi kokusii ini ka ni.