2
Yun guaa ni ndakani ini san ja ma jaa san inka jichi ja jakoto ña san, chi tu kuini san ja taa san tnoꞌo suchi ini. Chi nuu ja na taa san tnoꞌo suchi ini, te tu na in ndasaꞌa sii ini ña jin maa san, chi maintnoꞌo maa ni ja ni taa san tnoꞌo suchi ini. Te yun guaa ni tee san tutu yun, nagua ja kiuu na kenta san, te ma vi taa ni tnoꞌo suchi ini, chi suaꞌa vi ndasaꞌa sii ini ña ni. Chi kukanu ini san ja nuu ja kusii ini san, te suni ndiꞌi ni vi kokusii ini. Chi ni ndakani ndevaꞌa ini san vi ni kusuchi ini san ja vi ndee ni jaku san nuu ni tee san tutu yun. Su tu ni tee san ja vi kokusuchi ini ni, chi suaꞌa ja vi kuni ni ja kaꞌan too ndevaꞌa ña san jin ndiꞌi ni.
Na vi kuakaꞌnu inio nuu tee ni saꞌa jakueꞌe
Su ni kusuchi ini san ni saꞌa in tee ni saꞌa jakueꞌe, te masu maintnoꞌo maa san saꞌa de ja kusuchi ini san, chi suni saꞌa de ja ndiꞌi ni ka kusuchi ini. Su ndee yun ni kaꞌan san, chi tu kuini san ja kaꞌan ndevaꞌa san siki de. Chi ja ni ka kuxeen ni nuu tee yun nuu ka ndututu kuaꞌa ni, te ja ni kuu ni. Te ja vi saꞌa ni vitna kuu ja vi kuakaꞌnu ini ni, te vi ndasaꞌa sii ini ni de, nagua ja ma kokusuchi ndevaꞌa ini de, te xndoo de ichi ndaa. Te yun guaa jikantaꞌu san ja vi xneꞌe tuku ni maa ni ja ka kaꞌan too ni de. Chi ja ni tee san siki tniuu yaꞌa, nagua ja koto tnuni san, te kuni san a ka jantnoꞌo ni ndiꞌi tnoꞌo kaꞌan san. 10 Chi na tee xiin nuu ka jakaꞌnu ini ni, te suni kuakaꞌnu ini san. Te kuakaꞌnu ini san nuu ja oo nagua kuu ja kuakaꞌnu ini san jin nuu Jesukristu, ja vi koo guaꞌa maa ni, 11 nagua ja ma niꞌi Tachi ichi ja kundee nuo, chi ka jini guaꞌo naxa nduku ja skanakau ña nuu kuechi.
Tu osii ini Pablo ja koo de ñuu Troas
12 Te nuu ni jino san ñuu Troas ja kaxtnoꞌo san tnoꞌo vaꞌa Jesukristu, te visi ni june Jitoꞌo ichi ja kaxtnoꞌo san tnoꞌo ya, 13 su tu ni osii ini anu san, chi tu ni ka ndanitnaꞌa san jin ñanio Tito. Te yun guaa ni ndakuantaꞌu san nuu ñayiu yun, te kuaꞌan san ichi Macedonia.
Jin maa Jesukristu te ka kundeo
14 Su ka ndakuantaꞌuo nuu ia Dios ja ndeka guaꞌa ña ya, te saꞌa ya ja siun ni ka kundeo ja ka oo jin Jesukristu, te jin maꞌñu sagua sein, te jitenuu tnoꞌo vaꞌa ya nii ñuu ja ka jini ñayiu, nagua jitenuu in xiko asin. 15 Chi ka kuo na kuinio suja vixin ja teñuꞌu Jesukristu, te jinonta xiko asin ndee nuu ia Dios. Te jitenuu xiko asin yun ndee nuu ñayiu vi kaku niꞌnu vi nuu ñayiu vi jinaa. 16 Te nuu ñayiu vi jinaa kenta in xiko tneꞌe ja xneꞌe ndaa ja vi kui, su nuu ñayiu vi kaku niꞌnu, chi kenta in xiko asin ja xneꞌe ndaa ja vi kotekui. Te ni ion ma kentao saꞌo tniuu yaꞌa nuu ja ma chindee chituu ña ya jion. 17 Te sein, chi tu ka saꞌa san nagua ka saꞌa sava ñayiu ja ka ndukui vi ni niꞌi xuꞌun jin tnoꞌo vaꞌa ia Dios. Chi suaꞌa ka kaꞌan ndaa san tnoꞌo ya jin nuu maa ya, chi maa ya ni chitniuu ña ja vi xtutenuu san tnoꞌo ya, ja ka oo san jin Jesukristu.