13
Xteku ña Pablo
Yaꞌa kokuu uni jichi ja jaa san jakoto ña san. Te ndiꞌi nagua vi saꞌa ndao na kokuu nagua kaꞌan nuu tutu ii, ja tnoꞌo yuꞌu uu axi uni testiu na kuu ndaa. Chi nuu ni jaa san jichi kuu uu ja ni jakoto ña san, te ja ni kaꞌan san nuu ñayiu ni ka osaꞌa yika kuechi ja ma vi kosaꞌa kai vi nuu ndiꞌi maa ni. Te vitna ja oo jika san, te ndajiokuiin san tee san nagua ja ni kaꞌan san nuu ni ka oo jian, nagua ja nuu jaa san ja jakoto ña san, te ma kundaꞌu ka ini san jin ñayiu yun. Saa te vi kukanu ini maa ni jin ja ka nduku ni, ja kaꞌan Jesukristu jin maꞌñu sagua sein. Te maa ya, chi masu ia vita kuu ya ja saꞌa ndaa ya jin ni, chi xneꞌe ya jakaꞌnu ya neꞌu maa ni. Chi visi ia vita kuu ya nuu ni intakaa ya nuu cruz, su teku ya jin jakaꞌnu maa ia Dios. Te suni saa ni sein, chi vita kuu san na kuinio maa ya. Su oo san jin ya, te teku san jin jakaꞌnu maa ia Dios, nagua ja kuu kunukuechi san nuu ni.
Vi koto tnuni ni maa ni nagua ja vi kuni ni, a ka oo yutnu ni jin tnoꞌo ka kandija ni. Vi ndakondiaꞌa ni maa ni, ¿a tu ka jini maa ni ja ka oo ni jin Jesukristu? Axi saa masu inu ndija ni ja ka kandija ndaa ni ya. Su ndetu kaꞌnu san ja vi kuni ni ja sein, chi kandija ndaa san. Te ndakuatu san nuu ia Dios ja ma vi saꞌa ni ni in jakueꞌe, su masu ja kee vaꞌa sein kuu, chi ja na vi saꞌa maa ni javaꞌa, visi na vi kokaꞌan maa ni ja ni kendoo kueꞌe san. Chi ma kuu nagua saꞌa saꞌun san siki tnoꞌo ndaa, chi suaꞌa chituu san ja vi kuni ñayiu tnoꞌo ndaa. Te yun guaa kusii ini san ja oo vita san, nagua ja saa, te vi koo ndakui maa ni. Te ndakuatu san ja jaꞌa ni, nagua ja vi kuja ni nuu tnoꞌo ya. 10 Yun guaa tee san tutu yaꞌa nuu oo jika san, nagua ja nuu kenta san nuu ka oo ni, te ma kokuu xeen ndevaꞌa san nuu ni jin tniuu ja ni skuiso siki ña Jitoꞌo ja saꞌa san ja vi kuja ni nuu tnoꞌo ya, te masu ja skunaa ña san.
Sandiꞌi ni ka ndakantnoꞌo ña Pablo
11 Yaꞌa ni ka kuu tnoꞌo sandiꞌi ja kaꞌan san, vi ñani vi kuaꞌa. Vi kosii ini ni, te vi nduku ni ja tu na kuechi vi kotavi ni, vi ndakuñaꞌa nuu tnaꞌa ni tnoꞌo ndee ini, te inuu inuu vi ndakani ini ni, te vi koo mani ni. Te maa Dios, ia mani ini, ia kutoo ña, na koo ya jin in in ni. 12 Te vi ndatnii ndaꞌa tnaꞌa ni vi vi ndakanu niꞌnu tnaꞌa ni. 13 Te ndiꞌi ñayiu maa ia Dios ka ndakan tnoꞌo ña, ¿a kukueni ka oo ni?
14 Te maa Jitoꞌo Jesukristu na koto na kuni ña ya jin ni. Te vi koo ni jin Dios, ia kutoo ña, vi Espíritu ya.
Saa na kokuu.